Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hd thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chủ đề   RSS   
 • #265341 29/05/2013

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2739 lần


  Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hd thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  BỘ TÀI CHÍNH
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:64/2013/TT-BTC

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

  Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  Căn cứ Nghị định số118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

  Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ như sau:

  Chương I

  HƯỚNG DẪN CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn; kiểm tra, thanh tra về hoá đơn.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, gồm:

  a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

  b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài;

  c) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

  2. Tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung ứng giải pháp hoá đơn điện tử.

  3. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ.

  4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn.

  .............................................

  Điều 32. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

  2. Thông tư này gồm 5 Phụ lục, các phụ lục từ phụ lục 1 đến phụ lục 4 có tính bắt buộc, phụ lục 5 có tính chất tham khảo (không bắt buộc).

  Các bạn tải nội dung thông tư & phụ lục đính kèm thông tư ngay bên dưới cùng của nội dung văn bản.

   

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 29/05/2013 11:53:39 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  41465 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #265402   30/05/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2739 lần


  Tóm tắt một số điểm mới TT64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ :

  Lưu ý : Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

  Tiết b, Khoản 1, Điều 14, TT64/2013/TT-BTC : Nguyên tắc lập hóa đơn. Thông tư quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

  Tiết c, Khoản 2, Điều 14, TT64/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cách lập 1 số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn ( TT153/2010/TT-BTC ko nêu rõ) :

  c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

  Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

  Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…

  Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

  *** Về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng có thay đổi so với thông tư cũ.:

  Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

  Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7,

  Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và

  Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Chắc chắn Tổng Cục Thuế phải ban hành phiên bản mới HTKK thuế cập nhật mẫu biểu mới báo cáo sd hóa đơn theo TT mới này.

  Ngoài ra, tại Điều 25- TT64/2013/TT-BTC có bổ sung thêm quy định mới khác với TT cũ :

  Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

  ****.Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

  Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

  Như vậy, căn cứ vào Điều 9 ở trên, từ 1/7/2013(khi TT64/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) thì khi DN đã đặt in hóa đơn nhưng chưa sử dụng hết, hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn, khi DN đổi tên CTY, đổi địa chỉ trên GPĐKKD nhưng ko thay đổi MST thì chỉ cần làm thông báo điều chỉnh thông tin tại tờ thông báo phát hành sd hóa đơn gửi đến CQ Thuế, thay vì trước đây DN phải làm công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sd hết có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn.

  Đối với TH thay đổi địa chỉ KD, dẫn đến thay đổi CQ Thuế chủ quản thì DN muốn sd tiếp số lượng hóa đơn đã phát hành chưa sd hết thì chỉ lập bảng kê theo mẫu 3.10 đính kèm trong phụ lục số 03 của TT64/2013/TT-BTC & làm thông báo điều chỉnh thông tin tại TB phát hành HĐ đến CQ Thuế nơi chuyển đến, thay vì trước đây theo TT cũ ngoài lập bảng kê số lượng hóa đơn xin tiếp tục sd do thay đổi địa chỉ KD dẫn đến thay đổi CQ Thuế chủ quản thì còn phải làm CV xin-CQ Thuế chấp thuận mới được tiếp tục sd. TT64/2013/TT-BTC khẳng định một cách rõ ràng hơn trong vấn đề này : DN được phép sd tiếp, ko phải xin xỏ gì CQ Thuế hết, chỉ cần DN làm đúng thủ tục theo quy định trên.

  Một điểm mới nữa trong TT64/2013/TT-BTC mà chúng ta cần lưu ý đó là đoạn màu đỏ bên dưới.(Trước đây TT153/2010/TT-BTC không hướng dẫn chi tiết, ko có phần đó. TT mới mở rộng & rõ ràng hơn :

  Điều 17. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn
  Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:
  1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

  Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

   

   

   

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 31/05/2013 12:27:46 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #268488   11/06/2013

  thoannt
  thoannt
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2011
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2221
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 5 lần


  Chị Vân ơi, cho em hỏi là:

  - Bên em là đơn vị sự nghiệp, năm 2012 có mua hoá đơn của cơ quan thuế thì quyển HĐ đó bây giờ vẫn dùng bình thường hay phải làm gì ạ?

  Em cảm ơn ạ.

  Cập nhật bởi thoannt ngày 11/06/2013 03:40:43 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thoannt vì bài viết hữu ích
  Thanhthuykt02e (02/07/2013)
 • #268525   11/06/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2739 lần


  thoannt viết:

  Chị Vân ơi, cho em hỏi là:

  - Bên em là đơn vị sự nghiệp, năm 2012 có mua hoá đơn của cơ quan thuế thì quyển HĐ đó bây giờ vẫn dùng bình thường hay phải làm gì ạ?

  Em cảm ơn ạ.

  Vẫn sử dụng cuốn hóa đơn đó bình thường em. Có vấn đề gì đâu em.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  thoannt (13/06/2013) Thanhthuykt02e (02/07/2013) duytambinh (05/08/2013) thanhdung112 (04/10/2013)
 • #270488   20/06/2013

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2739 lần


  CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

  Một số nội dung mới quy định rõ hơn trong TT64/2013/TT-BTC như sau:

  1.Về đối tượng áp dụng, quy định thêm đối với tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung ứng giải pháp hoá đơn điện tử.

  2. Về loại và hình thức hóa đơn, quy định cụ thể đối với: Hoá đơn GTGT dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động: Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa; Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

  3. Về nội dung trên hóa đơn đã lập quy định cụ thể hơn trước như:

  - Về ký hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm. Đối với hoá đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hoá đơn đặt in. Đối với hoá đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hoá đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hoá đơn được in ra.

  - Về liên hóa đơn giao cho người mua quy định rõ đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hoá đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2  “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hoá đơn 2 liên thì tổ chức, cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (ô tô, xe máy…) với cơ quan có thẩm quyền mà liên 2 của hoá đơn phải lưu tại cơ quan quản lý đăng ký tài sản (ví dụ: cơ quan công an…) được sử dụng các chứng từ sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định: Liên 2 hoá đơn (bản chụp có xác nhận của người bán), chứng từ thanh toán theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quan đến tài sản phải đăng ký.

  - Về tên tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử. Trên hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in, hoá đơn điện tửphải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hoá đơn đặt in, tự cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tự cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.

  Ngoài ra TT mới còn quy định thêm đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

  4. Về nguyên tắc tạo hóa đơn quy định rõ hơn đối với trường hợp tổ chức kinh doanh được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện: Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

  Thông tư mới quy định rõ điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn như sau:

  - Về điều kiện, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn phải là doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), trong đó có ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm, trừ trường hợp tổ chức tự cung ứng phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng.

  - Về trách nhiệm, phải ghi thông tin tên, mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn lên các hoá đơn tự in của tổ chức, cá nhân; Đảm bảo phần mềm tự in hoá đơn cung cấp cho một đơn vị tuân thủ đúng những quy đinh về tự in hoá đơn; không in giả hoá đơn trùng với các mẫu trong phần mềm đã cung cấp cho doanh nghiệp; Lập báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức sử dụng phần mềm tự in hoá đơn. Báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hoá đơn được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một năm hai lần: lần 1 báo cáo cung ứng phần mềm tự in hoá đơn 6 tháng đầu năm chậm nhất là ngày 20 tháng 7, lần 2 báo cáo cung ứng phần mềm tự in hoá đơn 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 20 tháng 1 năm sau.  

  Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn ngừng cung ứng phần mềm tự in hoá đơn thì kỳ báo cáo in hoá đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn ngừng cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc cung ứng phần mềm tự in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn.

  Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn mới bắt đầu hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn hoặc có hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn sau khi ngừng hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn thì thời gian báo cáo tính từ ngày bắt đầu hoặc bắt đầu lại hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn đến hết tháng 6 hoặc hết tháng 12 tùy theo thời điểm bắt đầu hoặc bắt đầu hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn.

  Cơ quan thuế nhận báo cáo và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.

  5. Về tạo hóa đơn đặt in, TT mới quy định rõ điều kiện của tổ chức nhận in hóa đơn đối với  trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động SXKD như doanh nghiệp, có giấy phép hoạt động ngành in, có máy móc thiết bị ngành in thì được nhận in hoá đơn đặt in của các tổ chức, cá nhân.

  6. Về phát hành hóa đơn, TT mới quy định thêm trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

  Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên,địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên,địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

  7. Về việc bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in quy địnhcho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh.

  Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưngkhông được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

  Tổ chức, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn.

  8. Về nguyên tắc lập hóa đơn quy định đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hoá đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hoá đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

  Về cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn; Đối với tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn quy định đối với các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn. Trường hợp khách hàng mua hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, các siêu thị, trung tâm thương mại phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định. Các siêu thị, trung tâm thương mại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu về hàng bán ra với doanh số lập hoá đơn và hàng tồn kho. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

  Về tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ. Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá. Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ… Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

  9. Về ủy nhiệm lập hóa đơn quy định Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm và phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn..

  10. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn.Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)”.

  11. Việc xử lý hóa đơn quy định đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

  12. Về Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quy định đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

  13. Về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng có thay đổi so với thông tư cũ.:Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

  Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7,

  Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và

  Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/06/2013 04:11:29 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  5 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  tuyetroi1960 (06/08/2013) Thanhthuykt02e (02/07/2013) duytambinh (05/08/2013) thanhdung112 (04/10/2013) tuyettrang68 (05/11/2013)
 • #286554   16/09/2013

  traitimbienxanh
  traitimbienxanh

  Female
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Chị cho em hỏi là trong HĐ bán hàng e có sai sót như sau em được giấy ủy quyền của Giám đốc cho phép viết HĐ cho khách khi bán hàng nhưng tại mới ra trường nên em ký không đồng nhất chữ ký mà ở HĐ số trước em ký một kiểu hóa đơn số sau em ký chữ ký 1 kiểu khác,như vậy khi kiểm tra bên em có bị phạt không a mà nếu phạt là bao nhiêu tiền à.Ngoài chữ ký không giống nhau ra thì các chỉ tiêu còn lại không có vấn đề gì trên tờ HĐ cả,giờ mà huỷ HĐ thì e phải hủy đến 4-5 tờ,em lo quá mong luật sư giúp đỡ.Mây ngày nay em không ngủ được vì lo.Mong nhận được hồi âm sớm ah.

   
  Báo quản trị |  
 • #286587   17/09/2013

  truongmaimanh
  truongmaimanh

  Male
  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 2 lần


  traitimbienxanh viết:

  Chị cho em hỏi là trong HĐ bán hàng e có sai sót như sau em được giấy ủy quyền của Giám đốc cho phép viết HĐ cho khách khi bán hàng nhưng tại mới ra trường nên em ký không đồng nhất chữ ký mà ở HĐ số trước em ký một kiểu hóa đơn số sau em ký chữ ký 1 kiểu khác,như vậy khi kiểm tra bên em có bị phạt không a mà nếu phạt là bao nhiêu tiền à.Ngoài chữ ký không giống nhau ra thì các chỉ tiêu còn lại không có vấn đề gì trên tờ HĐ cả,giờ mà huỷ HĐ thì e phải hủy đến 4-5 tờ,em lo quá mong luật sư giúp đỡ.Mây ngày nay em không ngủ được vì lo.Mong nhận được hồi âm sớm ah.

  Bị phạt rồi kaka

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truongmaimanh vì bài viết hữu ích
  traitimbienxanh (17/09/2013)
 • #286743   17/09/2013

  traitimbienxanh
  traitimbienxanh

  Female
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Hix,bị phạt bao nhiêu tiền đấy a,

   

   
  Báo quản trị |  
 • #286752   17/09/2013

  truongmaimanh
  truongmaimanh

  Male
  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 2 lần


  traitimbienxanh viết:

  Hix,bị phạt bao nhiêu tiền đấy a,

   

  Làm gì mà lo quá không ngủ được vậy bạn, theo mình được biết thì có sao đâu, chữ ký mình có thể bổ sung được mà. Cứ ăn no ngủ kỹ đi ^^

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truongmaimanh vì bài viết hữu ích
  traitimbienxanh (19/09/2013)
 • #287041   19/09/2013

  traitimbienxanh
  traitimbienxanh

  Female
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn nha tại vì nó cũng là hóa đơn đỏ nên cũng lo.hi

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn traitimbienxanh vì bài viết hữu ích
  truongmaimanh (20/09/2013)
 • #287148   20/09/2013

  truongmaimanh
  truongmaimanh

  Male
  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 2 lần


  traitimbienxanh viết:

  Cảm ơn nha tại vì nó cũng là hóa đơn đỏ nên cũng lo.hi

   

  Luật nó không có chỗ nào quy định về chữ ký cả, trường hợp này phụ thuộc vào Cục thuế kiểm tra có hạch họe bạn không? Nhưng nói khéo thì cái này chả là vấn đề nghiêm trọng gì cả =))

   
  Báo quản trị |  
 • #291340   14/10/2013

  Theo thông tư trên thi trường hợp xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của Doanh nghiệp nước ngoài phải sử dụng hóa đơn GTGT phải không ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #295430   05/11/2013

  tuyettrang68
  tuyettrang68

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Chị  cho em hỏi công ty em mới mở 1 chi  nhánh ở khác tỉnh , chi nhánh hạch toán phụ thuộc . Cty mẹ ở HCM đã đặt in hóa đơn GTGT , đã thông báo phát hành với CCT ở đó , nhưng không sử dụng hết .

  Vậy e có thể phân bổ số HĐ đó cho chi nhánh sử dụng được không chị .

  Vd cty in và thông báo phát hành 250 số HĐ, bây giờ e làm thông báo phát hành gửi cho CCT nơi chi nhánh đóng từ só 151 đến số 250 được không chị .

  Em đọc đi đọc lại thông tư mà vẫn thấy nhập nhàng , không biết làm thế nào .

  Mong nhận được hồi âm

  Chúc chị ngày mới tốt lành.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #295462   05/11/2013

  tuyettrang68 viết:

  Chị  cho em hỏi công ty em mới mở 1 chi  nhánh ở khác tỉnh , chi nhánh hạch toán phụ thuộc . Cty mẹ ở HCM đã đặt in hóa đơn GTGT , đã thông báo phát hành với CCT ở đó , nhưng không sử dụng hết .

  Vậy e có thể phân bổ số HĐ đó cho chi nhánh sử dụng được không chị .

  Vd cty in và thông báo phát hành 250 số HĐ, bây giờ e làm thông báo phát hành gửi cho CCT nơi chi nhánh đóng từ só 151 đến số 250 được không chị .

  Em đọc đi đọc lại thông tư mà vẫn thấy nhập nhàng , không biết làm thế nào .

  Mong nhận được hồi âm

  Chúc chị ngày mới tốt lành.

   

  Thông tư nói rất rõ mà bạn:

  Theo như Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh của TT64/2013 thì

  "4: ...  Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn."

  Do vây bạn có thế sử dụng hóa đơn cua cty mẹ và nêu cty mẹ kê khai nộp thuê cho chi nhanh thi bạn ko cần thông báo phát hành hóa đơn voi cơ quan thuế

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangphule vì bài viết hữu ích
  tuyettrang68 (05/11/2013)
 • #307360   18/01/2014

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2739 lần


  traitimbienxanh viết:

  Chị cho em hỏi là trong HĐ bán hàng e có sai sót như sau em được giấy ủy quyền của Giám đốc cho phép viết HĐ cho khách khi bán hàng nhưng tại mới ra trường nên em ký không đồng nhất chữ ký mà ở HĐ số trước em ký một kiểu hóa đơn số sau em ký chữ ký 1 kiểu khác,như vậy khi kiểm tra bên em có bị phạt không a mà nếu phạt là bao nhiêu tiền à.Ngoài chữ ký không giống nhau ra thì các chỉ tiêu còn lại không có vấn đề gì trên tờ HĐ cả,giờ mà huỷ HĐ thì e phải hủy đến 4-5 tờ,em lo quá mong luật sư giúp đỡ.Mây ngày nay em không ngủ được vì lo.Mong nhận được hồi âm sớm ah.

  Chỉ cần đúng là chữ ký của bạn là được, nay ký 1 kiểu mai ký 1 kiểu nhưng không phải là giả mạo chữ ký nên ko sao hết. Anh chị Thuế nào nghi ngờ thì mời mang các chữ ký ấy đi mà giám định.hii

   

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #295544   05/11/2013

  tuyettrang68
  tuyettrang68

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn bạn

   
  Báo quản trị |  
 • #298048   19/11/2013

  xin cho tôi đc hỏi:

  bên tôi là đơn vị quản lý cấp huyện (bên A) nhận cung ứng hàng hóa của bên B; song bên B (là bên cũng có chức năng quản lý nhà nước) mua hàng hóa của bên C (bên C cấp hóa đơn cho bên B) mà theo quyết định của UBND tỉnh Bên tôi (bên A) phải thanh toán 50% số tiền đó;

  Vậy thì bên B có phải xuất hóa đơn cho tôi ko? hay là phiếu xuất kho là đc; và có phải làm hợp đồng thanh lý ko?

  Tôi xin chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #299452   26/11/2013

  Hi các anh chị!

  có quy định nào về việc tiền mua quà tặng nhân dịp tết để tặng khách hàng trên hóa đơn phải ghi rõ tên mặt hàng thì được coi là chi phí hợp lý hợp lệ và trên hóa đơn ghi là quà tặng thì không được không nhỉ

   
  Báo quản trị |  
 • #333376   15/07/2014

  letrunghung2011
  letrunghung2011

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Chị Bích Vân ơi, thuế kiểm tra hóa đơn đầu ra của bên em, trong đó có 1 hóa đơn, liên 1 đóng dấu bán hàng qua điện thoại, liên 3 có chữ ký của người mua hàng. Cơ quan thuế nói đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, xử phạt 35 triệu. Như vậy có đúng không?

   
  Báo quản trị |