THỜI LOẠN CỦA 63 sứ quân CƠ QUAN THUẾ của các Tỉnh Thành

Chủ đề   RSS   
 • #421024 08/04/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  THỜI LOẠN CỦA 63 sứ quân CƠ QUAN THUẾ của các Tỉnh Thành

  THỜI LOẠN CỦA 63 sứ quân CƠ QUAN THUẾ của các Tỉnh Thành  -  Một văn bản ban hành trái Luật thuế GTGT, trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật, đúng là tùy tiện, đã vậy phần dưới THÔNG BÁO còn chơi thòng 1 câu

  Ghi chú: Thông báo này không phải là cơ sở pháp lý để thực hiện các chính sách, pháp luật thuế mà chỉ mang tính chất giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định mới về thuế được cơ quan có thẩm quyền ban hành để người nộp thuế được biết tìm hiểu, nắm bắt thực hiện
  _______________________________________________
   
  Hãy xem nội dung này trước khi chúng ta đưa ra lời bình
   
  THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HOÀ số 1767/TB-CT ngày 06/4/2016 Về điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp thanh toán qua ngân hàng
  _______________________________________________

  Kinh gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp. NNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  Thực hiện theo tinh thần nội dung công văn số 1175/TCT-KK ngãv 21/03/2016 cúa Tổng cục Thuế về điều kiện kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp thanh toán qua ngân hàng. Nay Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo thực hiện cụ thể như sau:

  Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa của bên cung cấp, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp sang tài khoản bên cung cấp KHÔNG ĐĂNG KÝ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp thi chứng từ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN để doanh nghiệp kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  Trường hợp bên cung cấp đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuc chậm so với thời gian quy định nhưng truớc thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thểm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp thi tại thời điểm bên cung cấp đăng ký/thông báo tài khoản ihanh toán với cơ quan thuế quàn lý trực tiẽp bẽn cung cấp, chứng từ thanh toán qua ngân hàng đưọc coi là đủ điều kiện về tài khoản để doanh nghiệp kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  Vậy Cục Thuế tinh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, NNT trên địa bàn tinh Khánh Hòa đuợc biét và thực hiện

  KT.CỤC TRƯỞNG 
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
   
  Trần Sỹ Quân
   
  Nơi nhận:
  - Các phòng KTr 1-2-3 thuộc Cục Thuể;
  (để thông báo cho NNT trực tiếp quản lý); 
  - Các Chi cục Thuế huyện, TX, TP 
  (để thông bảo cho NNT trực tiếp quản lý 
  và niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế);
  - Các phòng khác thuộc Cục Thuế (để biết);
  - Đăng website Cục thuế KH;
  - Niêm yếl tại Cục Thuế (BPMC);
  - Báo KH. Đài PTTHKH, Cổng TTĐT KH;
  - Gửi email NNT thuộc Cục Thuế quản lý;
  . Lưu: VT, TTHT (2b)
   
  2840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #421025   08/04/2016

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  63 sứ quân thuế các Tỉnh Thành rồi đây sẽ loạn cào cào cả lên ạ.

  Luật thuế GTGT đã được Quốc Hội thông qua, trong đó có đề cập điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với người mua chỉ cần thanh toán qua ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý, KHÔNG CÓ ĐỀ CẬP bên mua BẮT BUỘC BÊN BÁN phải chứng minh TK đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý

  Được biết trước đây, cũng đã có các công văn trả lời cho việc này


  🍂🍂 [CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT - Bên mua KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH TÀI KHOẢN của bên bán đã đăng ký thuế] 🍂🍂

  ✔ Trường hợp Công ty mua hàng hóa phải thanh toán qua ngân hàng thì chỉ cần chứng minh tài khoản của mình (tài khoản chuyển tiền) đã đăng ký thuế. Đối với tài khoản nhận tiền, do Bên bán tự chịu trách nhiệm, Bên mua không phải yêu cầu Bên bán cung cấp bản chụp tài khoản đã đăng ký

  Tham khảo các công văn

  ☀ 1.- Công văn số 4176/CT-TTHT ngày 26/5/2015 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

  ☀ 2.- Công văn số 28210/CT-HTr ngày 10/6/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

   

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 08/04/2016 02:16:17 CH
   
  Báo quản trị |