Bài viết của thành viên

Bài viết của ngtrongtien-Nguyễn Trọng Tiến

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Giám sát, đánh giá đầu tư???

    Để có được đầy đủ những thông tin có liên quan đến lĩnh vực này tôi phải tìm ở đâu bây giờ?!?!?!Sau khi có Nghị định 113, các văn bản trước đây quy định về lĩnh vực này (như Thông tư số 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chẳng hạn) có còn hiệu lực???Trong khi ...
    Trong Lao động - Việc làm | của nvthuh16 | Ngày: 14/03/2010
  • Quản lý dự án đầu tư: Quy trình quản lý và hành lang pháp lý???

    Quản lý dự án đầu tư sao mà phức tạp vậy. Để có được đầy đủ những thông tin có liên quan đến việc quản lý một dự án đầu tư nói chung tôi phải tìm ở đâu bây giờ?!?!?! Các văn bản mà tôi tìm được hầu hết chỉ nói về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ...
    Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của nvthuh16 | Ngày: 14/03/2010