DanLuat 2021

Phạm Minh Tiệp - minhitea

Họ tên

Phạm Minh Tiệp


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 08/09

Đến từ