Bài viết của thành viên

Bài viết của minhhien92-hien

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • định tội danh

    Câu 1. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của việc định tội danh? Câu 2. Cơ sở pháp lý của việc định tội danh? Câu 3.Khái niệm chứng cứ,chủ thể chứng minh,đối tượng chứng minh, nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng Dân sự.
    Trong Sinh viên Luật | của minhhien92 | Ngày: 22/10/2008