Bài viết của thành viên

Bài viết của mickeytran-tran thi hong phuoc

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • chi phi phat sinh trong ky

    Thua luat su cho em hoi la minh tinh chi phi phat sinh trong ky thi cong tai khoan 632+641+642+635+811 thi 632 la gia von hang ban thi moi lan nhap khau minh lay gia trong to khai x voi so luong,641+642 thi gom nhung khoan muc nao giay to nao de chung ...
    Trong Bài viết vi phạm | của mickeytran | Ngày: 22/10/2014