Bài viết của thành viên

Bài viết của anglelovevt2013-Hồ Thị Vân Anh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • Luật chính quyền địa phương

    Trong luật chính quyền địa phương 2015 ko quy định chi tiết về chức năng nhiệm vụ văn phòng hđnd và ubnd phường. Cho hỏi thì căn cứ vào văn bản nào để làm thông báo vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng hđnd và ubnd phường chung??
    Trong Dự thảo Luật mới | của anglelovevt2013 | Ngày: 22/01/2018