Thành viên HĐQT là tổ chức:

Chủ đề   RSS   
 • #283969 30/08/2013

  tinhvuvan

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Thành viên HĐQT là tổ chức:

  Chào các Luật sư đồng nghiệp.

  Tôi có một thắc mắc muốn đưa ra để các đồng nghiệp cùng trao đổi và cho ý kiến: Hiện nay Luật Doanh Nghiệp chưa cho phép thành viên HĐQT là pháp nhân và các pháp nhân muốn có đại diện trong cty cp thì cử đại diện theo ủy quyền ra tranh cử và các cổ đông cty cp sẽ bầu người đó với tư cách cá nhân.

  Thành viên HĐQT chỉ bị mất tư cách (bãi nhiệm, miễn nhiệm...) theo điều 115 LDN 2005.

  Điều 115.1.d cho phép điều lệ Cty có thể quy định các trường hợp thành viên HDQT bị miễn nhiệm.

  Thực tế hiện nay (nhất là trong lĩnh vực ngân hàng) các điều lệ NH đều dựa vào điểm d khoản 1 điều 23 Nghị định 59/2009 để cho rằng khi bên cử đại diện theo ủy quyền rút ủy quyền thì  thành viên HĐQT kia "đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT" và bị miễn nhiệm.

  Tôi cho rằng quy định này là không hợp lý vì bên cử đại diện theo ủy quyền không bầu nên thành viên đó mà chỉ là đề cử còn thành viên đó là do ĐHĐCĐ của công ty Cp bầu nên. Như vậy chỉ có ĐHĐCĐ của cty cổ phần mới có quyền ra quyết định bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 2 điều 115 LDN 2005.

  rất mong nhận được ý kiến của các đồng nghiệp.

  Trân trọng

  0903216733

   
  15334 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tinhvuvan vì bài viết hữu ích
  D4K77443 (07/10/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #283978   30/08/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 228 lần


  Chào bạn tinhvuvan !

  Theo luật doanh nghiệp năm 2005, điều 115 :

  Điều 115. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

  1. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 110 của Luật này;

  b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

  c) Có đơn xin từ chức;

  d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

  3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

  Trong các trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

  Thực tế hiện nay (nhất là trong lĩnh vực ngân hàng) các điều lệ NH đều dựa vào điểm d khoản 1 điều 23 Nghị định 59/2009 để cho rằng khi bên cử đại diện theo ủy quyền rút ủy quyền thì  thành viên HĐQT kia "đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT" và bị miễn nhiệm.

  Theo tôi thì thực hiện như hiện nay là đúng luật mà bạn.

  Điều 115.1.a luật doanh nghiệp 2005 :

  Điều 115. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

  1. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 110 của Luật này;

  Theo điều 110, khoản 1, điểm b của luật doanh nghiệp năm 2005 :

  Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

  1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

  các pháp nhân muốn có đại diện trong cty cp thì cử đại diện theo ủy quyền ra tranh cử nên người được ủy quyền đủ tiêu chuẩn sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông. khi bên cử đại diện theo ủy quyền rút ủy quyền thì  thành viên HĐQT kia không còn đủ tiêu chuẩn.

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  
 • #283991   30/08/2013

  tinhvuvan
  tinhvuvan

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Có lẽ bạn đã hơi nhầm một chút về điều kiện làm thành viên HĐQT trong trường hợp này. Ở đây người được đề cử là cá nhân có thể không nắm giữ một cổ phần nào trong cty vì luật không bắt buộc. Trong khi đó thành viên là tổ chức hoặc phải nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên vào hoặc phải liên kết với các cổ đồng khác cho đủ 10% để có thể đề cử 1 người vào HĐQT.

  0903216733

   
  Báo quản trị |  
 • #283993   30/08/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3771 lần


  Bạn tinhvuvan đặt ra một trường hợp thực tế khá hay; xin được gọi bạn xưng tôi vì chưa biết về bạn. Và mình cũng không phải là LS nên đôi khi ý kiến còn ... chưa đảm bảo về cách hiểu luật .

  Xét góc độ thẩm quyền bẫu, bãi nhiệm, miễn nhiệm giữa Nghị định và Luật thì đang có độ vênh nào đó, mà như bạn nói là "không hợp lý"; nếu là tôi sẽ hỏi thẳng rằng nghị định có trái luật không.

  Về góc độ thực tế, đôi khi HĐQT thực hiện luôn cái chức năng của ĐHĐCĐ, bởi những người trong HĐQT đã đại diện phần lớn số cổ phần biểu quyết. Phải chăng Nghị định đã "lường trước" và quy định như thế?

  Về mặt thủ tục, bầu lên, quyết định vào có trình tự thủ tục nhất định; chỉ đơn thuần một việc rút ủy quyền khiến cho người đại diện đương nhiên mất tư cách thì đúng là hơi có vấn đề; nhưng khi nhìn vào phạm vi đại diện (theo ủy quyền) và pháp luật quy định về quyền của người ủy quyền (BLDS) thì Nghị định này không có vấn đề gì cả.

  Vì vậy, tôi nghĩ về mặt nội dung và pháp lý thì không có vấn đề gì; còn về mặt thủ tục là chưa hợp lý (bầu, cử thì cần có quyết định bãi, miễn), đưa lên làm hoành tráng, rút xuống như cái chết bất ngờ thì đúng là không hợp lý .

   

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #284004   30/08/2013

  tinhvuvan
  tinhvuvan

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Cảm ơn bạn nguyenkhanhchinh đã cho ý kiến: tôi chỉ xin nêu ngắn gọn một nguyên tắc thế này: ai bầu nên thì chỉ người đó có quyền bãi miễn. Ở đây cổ đông là pháp nhân chỉ đề cử chứ không bầu. Vì vậy cổ đông đó không thể bãi miễn thành viên HĐQT của công ty khác một cách tùy tiện. Công ty có thành viên trong HĐQT cũng có quyền và lợi ích riêng của nó. Nếu thành viên đó làm lợi cho nó thì tại sao người khác không có quyền bầu lại nghiễm nhiên "đòi lại" thành viên HĐQT của người ta.

  ngoài ra về phạm vi ủy quyền thì theo tôi bên ủy quyền chỉ được ghi là "ủy quyền tham gia tranh cử vào HĐQT" và chỉ có thể rút ủy quyền trước khi bầu cử diễn ra chứ không thể ghi là "ủy quyền làm thành viên HĐQT được" vì quyền quyết định ai là thành viên HĐQT thuộc phạm vi biểu quyết của ĐHĐCĐ.

  Vì vậy cá nhân tôi cho rằng nếu áp dụng quy định của Nghị định 59/2009 là trái luật doanh nghiệp

  0903216733

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tinhvuvan vì bài viết hữu ích
  D4K77443 (07/10/2014) khuongku91 (24/04/2015)