DanLuat 2015

Thành lập công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #399903 18/09/2015

  phanthehung

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:03/12/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 0 lần


  Thành lập công ty cổ phần

  Đang là một giám đốc công ty TNHH này giờ lại muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty cổ phần khác như vậy có trái luật không ? và như vậy sở kế hoạch đầu tư có cho làm đăng ký kinh doanh hay không ?

  Tôi rất mong được các luật sư tư vấn và cho biết , Tôi xin trân trọng cảm ơn ....

   
  2456 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #440506   03/11/2016

  menbean
  menbean

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào bạn, dựa vào thông tin bạn cung cấp, tôi xin có một vài trao đổi như sau:

  Theo Luật Doanh nghiệp 2014:

  Tại Điều 81 quy định  Giám đốc, Tổng Giám đốc của công ty TNHH

  Điều 81. Giám đốc, Tổng giám đốc

  1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốcvới nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

  b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

  e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

  g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

  h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

  i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  k) Tuyển dụng lao động;

  l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

  b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

  Và tại Điều 152 quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP thì:

  Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

  1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

  2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

  b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

  e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

  5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

  b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

  c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

  d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

  đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

  e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

  Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, đang là giám đốc công ty TNHH  thì vẫn có thể làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần được vì không có quy định cấm nên bạn sẽ không bị hạn chế, và vì thế tất nhiên là sở kế hoạch và đầu tư vẫn sẽ cho bạn đăng ký kinh doanh.

  Trên đây là một vài trao đổi với bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #440572   04/11/2016

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 200


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (300)
  Số điểm: 1629
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 45 lần


  Chào bạn! Luật doanh nghiệp 2014 không hề cấm việc giám đốc công ty TNHH đảm nhiệm các chức vụ tại các công ty khác nên bạn vẫn có thể đồng thời làm chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần. Sở kế hoạch và đầu tư vẫn sẽ tiến hành làm đăng ký kinh doanh bình thường cho bạn.

  Thân ái!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-