Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đề   RSS   
 • #539295 25/02/2020

  Thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành

  Xin Luật sư giải đáp vướng mắc như sau:

  Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước (100% vốn nhà nước) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án (nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách), theo phân cấp thì Chủ đầu tư và cấp quyết định phê duyệt dự án đều thuộc Doanh nghiệp nhà nước đó.

  Vậy khi Chủ đầu tư trình phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập (đơn vị tư vấn có năng lực được lựa chọn) lên cấp quyết định phê duyệt thuộc Doanh nghiệp, thì đơn vị, cơ quan nào thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn trình trước khi phê duyệt.

  Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 64/2018/BTC thì: "c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt.


  d) Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm đại diện của các đơn vị, cơ quan có liên quan.”

  Đối với trường hợp trên thì Doanh nghiệp nhà nước đó có được thuê thêm một đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra quyết toán hay không (do doanh nghiệp không có chức năng thẩm tra quyết toán), hay phải xin ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh để giao cho Sở tài chính trực thuộc tỉnh thẩm tra quyết toán trước khi cấp quyết định phê duyệt dự án là Doanh nghiệp nhà nước phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

  Tóm lại: là Doanh nghiệp có được thuê đơn vị có năng lực kiểm toán để thẩm tra quyết toán hay phải trình Sở tài chính trực thuộc tỉnh thẩm tra.

  Xin cảm ơn!  

   
  391 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongland vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận