Thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT là như nhau trong vấn đề này?

Chủ đề   RSS   
 • #393239 21/07/2015

  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 411 lần


  Thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT là như nhau trong vấn đề này?

  Chào mọi người!

  Trong quá trình nghiên cứu Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015) mình thấy có vấn đề sau:

  "Điều 135. Đại hội đồng cổ đông
  1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
  2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
  b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
  d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
  đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
  i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
  k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."
   
  TIẾP ĐÓ, tại điểm h khoản 2 Điều 149 quy định về quyền và nghĩa vụ của HĐQT có quy định:
   
  "h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;"
   
  NHƯ VẬY, ngoài các HĐ với người liên quan quy định tại điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 thì HĐQT chỉ quyết khi giá trị HĐ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC, thẩm quyền quyết định giao dịch của HĐQT ngang với ĐHĐCĐ!
   
  Liệu quy định này có phù hợp không? Xin mọi người cho ý kiến ạ!
   
   
  4675 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận