Thắc mắc về các loại hình Công ty

Chủ đề   RSS   
 • #88804 17/03/2011

  starlet_2212

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Thắc mắc về các loại hình Công ty

  1/ Một CTCP đầu tư vốn thành lập CTTNHH 1 TV thì có điểm gì khác với trường hợp CTCP đó mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
  2/ Sự khác biệt về hội đồng thành viên của 2 loại CTNNHH
   
  5726 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #88809   17/03/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Bạn nên đọc kỹ Luật Doanh nghiệp nhé
  1. Công ty TNHH 1 Tv do tổ chức thành lập là một pháp nhân hoạt động độc lập so với công ty mẹ, chủ sở hữu là công ty mẹ(cty cp), còn chi nhánh/văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của công ty, hoạt động nhân danh công ty và trong phạm vi hoạt động của công ty.
  2. Ở đây Công ty mẹ không có có HĐTV nên không có "Sự khác biệt về hội đồng thành viên của 2 loại CTNNHH"

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsuanthai vì bài viết hữu ích
  starlet_2212 (17/03/2011)
 • #88810   17/03/2011

  starlet_2212
  starlet_2212

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Luật sư ơi! Sự khác biệt của hội đồng thành viên của CTTNHH 1 TV và CTNNHH 2 TV như thế nào vậy?
   
  Báo quản trị |  
 • #89080   18/03/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Điều 47. Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 TV)

  1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

  b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

  c) Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

  e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

  g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

  h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

  i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

  k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  l) Quyết định tổ chức lại công ty;

  m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

  n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   

  Điều 68. Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 1 TV)

  1. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

  2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

  3. Chủ sở hữu công ty chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ, quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 49 và các quy định khác có liên quan của Luật này.

  4. Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

  5. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

  6. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận.

  Quyết định của Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

  7. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

   

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #88864   17/03/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1975 lần


   Thân chào bạn!

   Sự so sánh này chỉ mang tính chất tương đối nhé!

   Trước đây, công ty TNHH 1 thành viên chỉ dành cho công ty con của các công ty nhà nước, hoặc chỉ đơn thuần là của nhà nước.

  Hiện nay, công ty TNHH 1 thành viên được mở rộng không chỉ riêng cho Nhà nước nữa mà là cá nhân vẫn có quyền thành lập và hoạt động..

  .
  Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, Doanh nghiệp có từ 2 thành viên sáng lập trở lên đến dưới 50 thành viên, đăng ký loại hình TNHH thì gọi là Cty TNHH.

   Cty TNHH 1 TV Không được giảm vốn điều lệ (Điều 76 LDN, năm 2005)

   Cty TNHH 2TV được giảm vốn điều lệ (Điều 60 LDN, năm 2005)

   Giải thể cty TNHH 1 TV do chủ tịch công ty quyết định.

    Giải thể cty TNHH 2 TV do hội đồng thành viên quyết định.

   Trên đây là vài dòng tham khảo thôi, bạn tìm thêm điểm khác nhau nữa nhé!

   Trân trọng!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |  
 • #88891   17/03/2011

  minhnhien
  minhnhien

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2011
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 255
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  khacduy25 viết:
   Thân chào bạn!

   Sự so sánh này chỉ mang tính chất tương đối nhé!

   Trước đây, công ty TNHH 1 thành viên chỉ dành cho công ty con của các công ty nhà nước, hoặc chỉ đơn thuần là của nhà nước.

  Hiện nay, công ty TNHH 1 thành viên được mở rộng không chỉ riêng cho Nhà nước nữa mà là cá nhân vẫn có quyền thành lập và hoạt động..

  .
  Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, Doanh nghiệp có từ 2 thành viên sáng lập trở lên đến dưới 50 thành viên, đăng ký loại hình TNHH thì gọi là Cty TNHH.

   Cty TNHH 1 TV Không được giảm vốn điều lệ (Điều 76 LDN, năm 2005)

   Cty TNHH 2TV được giảm vốn điều lệ (Điều 60 LDN, năm 2005)

   Giải thể cty TNHH 1 TV do chủ tịch công ty quyết định.

    Giải thể cty TNHH 2 TV do hội đồng thành viên quyết định.

   Trên đây là vài dòng tham khảo thôi, bạn tìm thêm điểm khác nhau nữa nhé!

   Trân trọng!
  a ơi, bạn ấy hỏi về sự khác biệt của Hội đồng thành viên giữa hai công ty này cơ mà !!!

  chamtayvaodieuuoc.forever@yahoo.com

  học cách sống bản lĩnh!

   
  Báo quản trị |  
 • #88898   17/03/2011

  KhacDuy25
  KhacDuy25
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2010
  Tổng số bài viết (4608)
  Số điểm: 88510
  Cảm ơn: 1530
  Được cảm ơn 1975 lần


   Thân chào minhnhien

   Cảm ơn em, anh trả lời hơi quá đáng rồi!

   Điều khác nhau thể hiện rất rõ ràng  trong các Điều 47, Điều 49, Điều 68 của Luật Doanh nghiệp 2005. Em tham khảo thêm trong đó nhé!

   Anh không có thời gian phân biệt cho em ngay!

   Chúc em vui vẻ nhé!

   Trân trọng!

  "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

   
  Báo quản trị |