Tặng cho Quyền sử dụng đất đã có Thông báo quy hoạch

Chủ đề   RSS   
 • #370554 05/02/2015

  Langbam

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2009
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Tặng cho Quyền sử dụng đất đã có Thông báo quy hoạch

  Tháng 11 năm 2014, Bác tôi tặng cho con gái Quyền sử dụng đất làm nhà ở, Hợp đồng đã được UBND xã chứng thực nhưng khi đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện thì được trả lời là không làm được vì UBND huyện đã có văn bản không được chuyển đối với đất đã có Thông báo quy hoạch. Tôi đã tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai nhưng không thấy quy định nào không cho phép chuyển quyền khi đất đã có Thông báo quy hoạch. XIn Luật sư cho biết tôi phải làm gì ? (mong được hồi đáp sớm vì bác tôi đã 90 tuổi không biết sống chết lúc nào và Bác chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy việc làm của mình và không muốn các con Bác phải thực hiện yêu cầu mở thừa kế). Cảm ơn Luật sư.

   
  4766 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #370648   05/02/2015

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2765 lần
  Lawyer

  Chào bạn !

  Nếu đất ở Hà Nội thì bạn không thể thực hiện được việc chuyển quyền sử dụng đất khi đã có thông báo về quy hoạch, trừ trường hợp sau 3 năm quy hoạch đó không được triển khai. Bạn tham khảo quy định sau đây tại Điều 61, Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội:

   "DIEU MEN THVC HIEN CAC QMEN CUA NGUIji Sfr DUNG DAT Dieu 61. Dieu kien thtyc hien cac quyen cua ngtr&i sir dung dAt 1. Ngirai sir dung dat dugc thuc hien cac quyen chuyen doi, chuy'en nhuong, cho thue, cho thue 14i, tang cho quyen sir dung dat; the chap, gop von bang quyen sir dung dat theo quy dinh khi co du cac dieu kien sau day: a) Cac dieu kien quy dinh tai khoan 1 Dieu 188 Luat Dat dai 2013; b) Khong thuc dien dang thuc hien the chap, g6p von bang quyen sir dung dat, tai san gan lien vOi dat; c) Dat khong thuOc khu vuc phai thu hOi theo quy hoach ma da c6 thong bac) thu hOi dat theo quy dinh; trir twang hop sau 03 nam tir ngay c6 thong bao thu hoi dat ma co quan nha nuac co tham quyen chua co quyet dinh thu hoi dat hoac chua co quyet dinh cho phep chuyen muc dich sir dung dat. d) Hoan thanh nghia vu tai chinh theo quy dinh. 2. Ngodi cac dieu kien quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, ngtrai ,sir dung dat khi thuc hien cac quyen cna ngireyi sir dung dat cOn phai co dudieu kien theo quy dinh tai cac Dieu 189, 190, 191, 192, 193 va 194 dm Luat Dat dai 2013. 3. the chuyen dOi, chuyen nhuong, cho thue, cho thue thira ke, tang cho, the chap quyen sir dung dat, g6p von bang quyen sir dung dat clang ky tai co quan clang kY dat dai va CO hieu JAN ke tir thEci diem dang ky vao so dia chinh. "

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #370896   09/02/2015

  Langbam
  Langbam

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2009
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Cảm ơn Luật sư vì đã giúp tôi, xong tôi cũng xin nói lại là nhà tôi ở Duy Tiên-Hà Nam chưa không phải Hà Nội. Kính mong Luật sư tư vấn tiếp giúp tôi.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407

Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn