• Tranh chấp về bồi thường khi bị thu hồi đất

    Theo khoản 3 điều 10 nghị định 22/1998/ND-CP quy định "Đất bị thu hồi là đất ở thì được đền bù thiệt hại bằng tiền, nhà ở hoặc đất ở tại khu tái định cư. Diện tích đất ở đền bù cho mỗi hộ gia đình theo hạn mức đất ở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, nhưng không vượt quá diện tích của đất bị thu hồi; mức tối đa được ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của richphan234 | Ngày: 08/06/2016