• VIỆT NAM THỪA 42 THỨ TRƯỞNG

    Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định: “Số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 04 người. Đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn 04 người do Thủ tướng Chính phủ quyết định.” Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Bộ ...
    Trong Café DanLuat | của phamthanhhuu | Ngày: 22/09/2013