• Xác định thời hiệu xử phạt

    Xin hỏi luật sư! Có một hộ dân họ đã lấn, chiếm đất lâm nghiệp để xây dựng công trình nhưng chưa hoàn thiện hiện tại họ k xây nữa, họ để hoang. Tôi đã lập biên bản vphc về hành vi chiếm đất lâm nghiệp. Để dựng công trinh trái phép. Muốn ban hành quyết định xử phạt nhưng lại sợ rằng họ xây cách đây 3, 4 năm thì sẽ hết thời hiệu để xử phạt. Vậy xin hỏi ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của levantoiaec | Ngày: 15/05/2018