• Thu quỹ an ninh quốc phòng

    URL Văn bản Góp ý: https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-46-QD-HDND-bai-bo-nghi-quyet-03-2013-NQ-HDND-muc-dong-quy-quoc-phong-an-ninh-Hue-2016-335971.aspx Thư viện pháp luật cho em hỏi ... đã có quyết định bãi bỏ thu phí an ninh quốc phòng rồi .. nhưng hôm nay ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của lenhi24 | Ngày: 31/07/2019