• Ly hôn khi chồng vắng mặt ở địa phương

    E muốn ly hôn mà chồng e k đồng ý. Và a ta đã bỏ Đi khỏi địa phuong được 7 tháng k ai biết tin tức giờ a ta ở đâu. E có làm đơn. Đơn phương Ly hôn. Toà Co thụ lý đơn của E.nhug k giải quyết đk. Vì Ck e bỏ Đi trước khi e làm đơn. Giờ toà đình chỉ đơn của E. Thì e. Có quyên yêu Cầu toà làm đơn thồn bao tìm ng k ạ. Ck e bỏ Đi hơn 6 tháng rồi ah
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của bangiahan17 | Ngày: 19/04/2018