• Về thủ tục nhận con

    Tôi có con với bạn gái người nước ngoài. Tôi đến phòng tư pháp quận để làm thủ tụic nhận con và đang ky khai sinh. Nhưng họ yêu cầu phải xác nhận tình trạng hôn nhân của 2 người. Tôi tìm hiểu thì luật không quy định. Vậy quy định trên ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của khanhhuan | Ngày: 21/12/2018