• Lãi suất tiền vay

    Về mức lãi suất đi vay: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế TNDN "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của hamicohagl | Ngày: 23/06/2016