• "Điều kiện" của di chúc

    Xuất phát bài viết của longquochan tại đây , mình lập topic này để trao đổi về chủ đề "điều kiện" của di chúc. Trường hợp thường thấy là người lập di chúc có nêu: "A được hưởng x di sản và phải chăm sóc B trong thời gian..." hoặc "A phải ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của kajnodo92 | Ngày: 03/01/2014