• Đánh người tập thể

    Tôi đang làm bình thường, thì có người ganh tị canh tranh nên đa thuê 5-6 người danh tôi bị chấn thương sọ nao 50%..dùng roi điện tan công tôi. Nhiêu lần trước còn đón duong về của tôi, cố ý gầy sự... Cho toi hỏi luật xử như thế nao
    Trong Hình sự | của Vovansy1992 | Ngày: 03/12/2017