Sửa đổi 29 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch

Chủ đề   RSS   
 • #499315 11/08/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (724)
  Số điểm: 26390
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 860 lần


  Sửa đổi 29 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch

  Bộ kế hoạch đầu tư vừa ban hành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến luật quy hoạch. 

  cụ thể sẽ sửa đổi bổ sung các luật sau:

  * 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ

  Bổ sung Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Điều 6a)

  1. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là quy hoạch có tính chất chất kỹ thuật chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch mạng lưới đường bộ, xác định phương án phát triển công trình đường bộ và các kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác.

  2. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Xác định mục tiêu, quy mô phát triển;

  b) Phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường cao tốc, đường quốc lộ theo quy hoạch mạng lưới đường bộ;

  c) Danh mục dự án ưu tiên và thứ tự ưu tiên thực hiện;

  d) Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

  3. Thời kỳ quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là 10 năm, tầm nhìn từ 20 năm đến 30 năm.

  4. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được rà soát theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

  5. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm lập quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  6. Việc công bố, công khai quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về giao thông đường bộ.

  7. Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.”.

   

  * 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải

  Bãi bỏ Điều 44, Điều 46 và khoản 1 Điều 48 cụ thể:

  - Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển (điều 44)

  - Quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển (Điều 46)

  - Điều 48. Cơ sở phá dỡ tàu biển

  Cơ sở phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm điều kiện sau đây:

  1. Được xây dựng và hoạt động theo quy hoạch đã được phê duyệt.

   

  * 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt

  Bổ sung Điều 7b vào sau Điều 7 như sau:

  "Điều 7b. Quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt

  1. Quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia được lập cho tuyến đường sắt quốc gia, ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối đường sắt quốc gia, ga liên vận quốc tế.

  2. Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  3. Việc công bố, công khai quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đường sắt.

  4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt.”.

   

  * 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

  “1. Hoạt động giao thông đường thủy nội địa gồm hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông vận tải trên đường thủy nội địa; hoạt động quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa.”.

   

  * 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước

  Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau:

  “3. Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra phải tuân theo chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước và các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”.

   

  * 6.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

  Điều 36. Hệ thống Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  1. Quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

  a) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

  b) Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh;

  c) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

  d) Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng;

  đ) Quy hoạch sử dụng đất an ninh.

  2. Kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

  a) Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

  b) Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

  c) Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

  d) Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng;

  đ) Kế hoạch sử dụng đất an ninh.”.

   

  * 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  * 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

  * 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  * 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học

  * 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  * 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  * 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều

  * 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi

  * 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

  * 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

  * 17. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  * 18. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  * 19. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thông tin mạng

  * 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

  * 21. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

  * 22. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Luật Giáo dục quốc phòng an ninh

  * 23. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

  * 24. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  * 25. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

  * 26. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

  * 27. Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Xây dựng

  * 28. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô th

  * 29. Sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh

  Xem nội dung sửa đổi, bổ sung tại file đính kèm:

   

   

   

   
  1208 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận