soạn mẩu hợp đồng hụi

Chủ đề   RSS   
 • #422168 21/04/2016

  soạn mẩu hợp đồng hụi

  nhờ luật sư thảo giùm mẩu họp đồng chơi hụi, họ, biêu phường để TGPL cho người chơi hụi.

   
  46576 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #422224   21/04/2016

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


  Chào bạn!

  Tôi soạn thảo một hợp đồng sau, bạn có thể tham khảo

  Các thành viên khác vui lòng đọc cùng cho tôi xin ý kiến với nhé!

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

   

                             HỢP ĐỒNG HỤI/ HỌ/ BIÊU/ PHƯỜNG       

   

  Căn cứ Luật số 33/ 2005/ QH11 được        Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 Nghị định quy định về họ, hụi, biêu, phường;

  Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

   

  Hôm nay ngày …tháng…năm…Chúng tôi gồm

  1.     Ông: A

  Ngày sinh:

  Số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước:

  Quê quán:

  Quốc tịch:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Nơi tạm trú (nếu có):

  2.Bà: B

  Ngày sinh:

  Số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước:

  Quê quán:

  Quốc tịch:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Nơi tạm trú (nếu có):

  3.Bà  C

  Ngày sinh:

  Số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước:

  Quê quán:

  Quốc tịch:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Nơi tạm trú (nếu có):

  ( tùy vào số lượng người mà thêm thông tinn)

  Sau khi bàn bạn, thỏa thuận chúng tôi thông nhất ký hượp đồng họ/ hụi/ biêu/ phường (sau đây gọi chung là họ) như sau:

   Điều 1: Kỳ họ, thể thức góp và lĩnh họ

  1.Các bên đóng góp sổ họ với kỳ hạn …. tháng, từ ngày ….tháng…năm…đến ngày…tháng …năm…;

  2. Mỗi kỳ họ các thành viên được quy định trên đây sẽ góp với số tiền là … triệu đồng ( bằng chữ );

  Hình thức góp: Tiền mặt

  3.Tổng số tiền các bên góp mỗi tháng là ….. triệu đồng

  4.Kỳ họ được mở vào ngày … hàng tháng cho đến hết kỳ hạn;

  5 Việc lĩnh họ được thực hiện như sau:

  Họ tên người lĩnh

  Kỳ lĩnh họ

  Số tiền lĩnh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           Điều 2: Đại diện chủ họ

  1.Các bên thống nhất cử Ông A làm đại diện chủ họ

  2. Chủ họ được hưởng mỗi kỳ mở họ số tiền là:…( trừ trường hợp kỳ lĩnh họ là chính chủ họ) số tiền này được trích từ những người lĩnh họ trong kỳ

           Điều 3: Thành viên

  Thành viên bao gồm: Oong A, Bà B, Bà C

            Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

                                             1.Quyền của chủ họ:

  a.Thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho tới khi kết thúc 

  a.Yêu cầu các thành viên trong họ phải góp phần họ.

  b. Yêu cầu thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ. 

  c. Yêu cầu thành viên không góp phần họ của mình phải hoàn trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay cho thành viên đó.

  d. Các quyền khác theo thoả thuận.

  2.Nghĩa vụ của chủ họ

   

  a. Lập và giữ sổ họ và các giấy tờ liên quan đến họ.

  b. Thu phần họ của các thành viên.

  c. Giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ.

  d. Nộp thay phần họ của thành viên trong trường hợp có thoả thuận nếu đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ.

  e. Cho các thành viên xem sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến họ khi có yêu cầu.

  ….các bên có thể thỏa thuận các nghĩa vụ khác

  3.Quyền của các thành viên

   

  a.Khi đến kỳ mở họ, thành viên được lĩnh họ có quyền nhận các phần họ từ chủ họ hoặc các thành viên khác trong họ.

  b. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp bị vi phạm.

  c. Chuyển giao phần họ theo quy định tại các điều từ Điều 309 đến Điều 317 của Bộ Luật Dân sự.

  d. Ra khỏi họ trong trường hợp gặp khó khăn, thiên tai, địch họa hoặc bất kỳ khó khăn nào khác dẫn đến việc không thể tiếp tục tham gia nhưng trong bất kỳ trường hợp phải được sự đồng ý của các thành viên khác trừ trường hợp các thành viên khác không góp đúng/ đủ họ trong 2 kỳ liên tiếp dù rằng thành viên vẫn nhận đủ tiền họ từ chủ họ.

  e. Yêu cầu chủ họ cho xem sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến họ.

  f. Riêng đối với thành viên là chủ họ ngoài các quyền trên đây còn có các quyền quy định tại Khoản 1 điều này

                                     4.Nghĩa vụ của các thành viên

  a. Góp phần họ theo thoả thuận cho người được ủy quyền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này

  b. Bồi thường thiệt hại cho những người tham gia họ, nếu vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại;

  d. Thành viên được uỷ quyền lập và giữ sổ họ quy định tại Điều 2 của hợp đồng này ngoài các nghĩa vụ trên đây còn  có các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều này

  Các bên có thể thỏa thuận thêm

  Điều 5: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

  Việc sửa đổi, bổ xung hợp đồng hoặc thay thế nội dung nào đó của hợp đồng hoặc việc chuyển giao hợp đồng phải được trong bất kỳ trường hợp nào phải được sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

  Điều 6: Hủy hợp đồng

  Các bên có quyền hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nếu một/ các thành viên khác không thực hiện nghĩa vụ góp họ của mình trong 2 kỳ họ liên tiếp. Bên vi phạm sẽ phải chịu chế tài theo quy định tại Hợp đồng này cùng các văn bản khác có liên quan.

   

  Điều 7: Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ

  1.Bên vi phạm nghĩa vụ sẽ phải chịu phạt với mức lãi xuất là 0.045%/ ngày đối với phần hợp đồng vi phạm;

  2.Trong trường hợp chủ họ đã thu các phần họ của các thành viên nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì theo yêu cầu của thành viên có quyền lĩnh họ, chủ họ phải giao các phần họ đã thu được cho thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có;

  3. Chủ họ phải trả lãi đối với các phần họ giao chậm theo mức lãi được quy định tại khoản 1 Điều này;

  4. Việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

   

  Điều 8: Điều khoản chung

  Các bên cam kết cùng thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã quy định tại văn bản này cùng các thỏa thuận tại văn bản khác mà tạo nên hợp đồng cũng như hồ sơ hợp đồng. Nếu có phát sinh vướng mắc, sự hiểu không đồng nhất hoặc xung đột quyền, nghĩa vụ thì các bên cùng tiến hành thương lượng, đàm phán để giải quyết các vấn đề phát sinh đó. Nếu không giải quyết được mỗi bên đều có quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để giải quyết tranh chấp. Luật pháp Việt Nam cũng sẽ được áp dụng cho việc xác lập, điều chỉnh các vấn đề nội dung cũng như để giải thích hợp đồng hoặc để giải quyết tranh chấp giữa các bên.

  Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, hết hiệu lực và tự động thanh lý sau 10 (mười) ngày, kể từ khi hai bên hoàn tất các nghĩa vụ của mình quy định trong hợp đồng.

  Hợp đồng này được lập thành … (…) bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

   

   

   

   

  Cập nhật bởi nguyenvancong90tq ngày 21/04/2016 01:10:49 CH

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenvancong90tq vì bài viết hữu ích
  xdcttlltphong (01/05/2018) hiensd4 (06/12/2018) DucCanhCoTo (01/01/2019)