Sắp tới, các Bộ trưởng sẽ gánh thêm nhiều nhiệm vụ

Chủ đề   RSS   
 • #418599 15/03/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  Sắp tới, các Bộ trưởng sẽ gánh thêm nhiều nhiệm vụ

  Đó là một trong những quy định mới quan trọng được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ dự kiến có hiệu lực từ 01/6/2016 và thay thế Nghị định 36/2012/NĐ-CP.

  Bộ trưởng gánh thêm nhiệm vụ

  Theo Nghị định này, thì trong thời gian tới, Bộ trưởng sẽ phải gánh thêm các nhiệm vụ sau:

  1. Về pháp luật:

  Trình Chính phủ quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, dự thảo Nghị định Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  2. Về chiến lược, quy họach và kế họach:

  Trình Chính phủ ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình Quốc hội, UBTVQH liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

  3. Về hợp tác quốc tế

  - Trình Chính phủ quyết định và chỉ đạo thực hiện chính sách cụ thể về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văm hóa và các lĩnh vực khác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, phát triển tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

  - Trình Chính phủ quyết định và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đại diện Nhà nước tại nước ngoài và các tổ chức quốc tế, bảo vệ lợi ích chính đảng của tổ chức và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà CHXHCNVN là thành viên.

  4. Về cải cách hành chính

  Trình Chính phủ chương trình, biện pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức, bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

  5. Về hội, tổ chức phi Chính phủ

  Trình Chính phủ ban hành văn bản quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ.

  6. Về cán bộ, công chức, viên chức

  - Trình Chính phủ cho từ chức Thứ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

  - Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ chống quan lieu, hách dịch, cửa quyền trong các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

  7. Về kiểm tra, thanh tra, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí

  Trình Chính phủ chương trình và các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của bộ máy nhà nước và các hoạt động kinh tế xã hội.

  Ngoài ra, Bộ trưởng còn có trách nhiệm báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

  Đồng thờo, tăng số lượng Thứ trưởng của mỗi Bộ lên không quá 05, riêng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an không quá 06. (Hiện nay, quy định không quá 04 Thứ trưởng trong mỗi Bộ).

  Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chuyên viên

  Thay vì chỉ làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ thì theo quy định mới, Bộ trưởng sẽ phải làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với chuyên viện và Quy chế làm việc của Chính phủ.

  Xem thêm tại Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Căn cứ các quy định tại Nghị định này, các Bộ rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ thuộc Bộ.

  Các phòng hiện có trong Vụ thuộc Bộ được duy trì cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

   
  3630 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận