DanLuat 2015

Rút vốn khỏi công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #59947 08/09/2010

  butxanhag

  Mầm

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2010
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Rút vốn khỏi công ty cổ phần

  Xin chào,

  Hiện tại tôi đang làm kế toán của Công ty Cổ Phần, Công ty tôi thành lập năm 2009, đến tháng 07/2010, có 1 thành viên trong cổ đông xin rút vốn.

  Tôi đ­ược biết, theo luật doanh nghiệp, đối với Cty CP thì cổ đông sáng lập không được rút vốn mà phải chuyển nhượng cổ phần, vậy cần những thủ tục gì cho việc chuyển nhượng cổ phần này, và nếu vậy thì cách chia lãi lỗ khi chuyển nhượng cổ phần này như thế nào ?

  Rất mong nhận được sự hồi âm sớm,

  Chân thành cảm ơn !

  Trân trọng !
  Cập nhật bởi admin ngày 05/10/2010 10:05:47 AM Hiển thị ra trang chủ. Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 30/09/2010 11:49:04 AM
   
  26752 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #59961   08/09/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 64 lần


          Về vấn đề bạn hỏi mình xin có ý kiến như sau:

                 - Theo khoản 5 điều 84 Luật doanh nghiệp, thì thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian 3 năm đầu kể từ ngày công ty thành lập là:
      

  "5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

  Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ."

                 - Vì vậy, việc chuyển nhượng cổ phần của đông đông sáng lập cho người khác không phải cổ đông sáng lập phải được sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông.

                 - Sau khi chuyển nhượng cổ phần, công ty phải làm thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập được quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010/TT-BKH.

                - Về vấn đề chia lãi, lổ bạn nên căn cứ vào điều lệ công ty.
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 30/09/2010 03:10:33 PM

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #60009   08/09/2010

  butxanhag
  butxanhag

  Mầm

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2010
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn anh đã trả lời sớm,
  Như anh nói ở trên nếu các cổ đông sáng lập và không có ai có khả năng mua lại cổ phần đó thì phải giải quyết như thế nào ? Công ty mua lại có được không và có phải là đưa vô cổ phiếu quỹ không ?
  Mong nhận được hồi âm sớm của anh.
   
  Báo quản trị |  
 • #60023   08/09/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 64 lần


          Căn cứ vào Điều 90, 91 Luật doanh nghiệp thì công ty thì cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình hoặc công ty có quyền quyết định mua lại cổ phần của cổ đông khi có đủ các điều kiện của pháp luật; quy định này không hạn chế đối với cổ đông sáng lập.
         Tùy thuộc vào tình hình của công ty bạn, bạn có thể thực hiện 1 trong 2 thủ tục trên để mua lại cổ phần của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
         Điều 90. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

  1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.

  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

  Điều 91. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

   Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

  1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

  2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

  3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

  Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.
         Thân chào bạn..!!!
  Cập nhật bởi nguyenbuibahuy ngày 21/09/2011 10:27:53 SA

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #60031   08/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 150
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Trường hợp của công ty bạn mua lại cổ phần hoàn toàn phù hợp với pháp luật, nếu đảm bảo số thành viên sáng lập tối thiểu là 3 người, và tổng số cổ phần của các thành viên sáng lập là trên 20% số cổ phần phổ thông.

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #60046   08/09/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 64 lần


         Rất cảm ơn ý kiến bổ sung chính xác của bạn.:manhtamvt
         Mình mời bạn nha: 

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenbuibahuy vì bài viết hữu ích
  chip-puppy (02/07/2012)
 • #132448   20/09/2011

  nguyenquyan_hlu
  nguyenquyan_hlu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  manhtamvt viết:
  Trường hợp của công ty bạn mua lại cổ phần hoàn toàn phù hợp với pháp luật, nếu đảm bảo số thành viên sáng lập tối thiểu là 3 người, và tổng số cổ phần của các thành viên sáng lập là trên 20% số cổ phần phổ thông.

  Tớ xin đính chính với bạn một vấn đề rằng: Khi công ty mua lại cổ phần mà làm số thành viên sáng lập xuống dưới 3 người thì trong một khoảng thời hạn do pháp luật quy định công ty cổ phần vẫn tồn tại, khi hết thời hạn này các cổ đông sáng lập còn lại phải tìm đủ tối thiểu là 3 người để tiếp tục duy trì hình thức công ty cổ phần!

  Nguyễn Quý An !

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenquyan_hlu vì bài viết hữu ích
  chip-puppy (02/07/2012)
 • #65495   26/10/2010

  dnthach
  dnthach

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần
  Kinh Gui: Cac anh chi luat su

  hien toi dang cong tac cho cong ty co phan ma toi da gop von sang lap. Nay toi da phat hien giam doc va pho giam doc da thong dong thu quyen luc va rut loi nhuan tu cong ty . Toi da gui chung tu cho CTHDQT de giai quyet nhung van khong lam gi dc. Vay co cach nao de toi va cac co dong rut von ra khoi cong ty trong khi thoi gian thanh lap cong ty da gan 3 nam. Viec rut von hay kien tung nay co duoc khong/
  Rat mong nhan duoc y kiem huong dan giup do tu cac anh chi
  Tran trong kinh chao.

        #e36c09;">Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chân Thành cảm ơn.
  Cập nhật bởi nguyenbuibahuy ngày 26/10/2010 10:25:02 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #126418   27/08/2011

  phupv56
  phupv56

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  KG: nguyenbuibahuy,

  Bạn vui lòng #ffffff;">tư vấn giúp mình về trường hợp cổ đông sáng lập của công ty cổ phần muốn rút cổ phần (phổ thông) ra khỏi công ty trong trường hợp công ty đã được thành lập quá 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ko ah? Bạn có thể hướng dẫn giúp mình về thủ tục, trình tự rút vốn ntn ko?Công ty này chỉ có 3 cổ đông theo quy định của pháp luật.
  Cám ơn bạn đã trả lời

  Dịch vụ kế toán trọn gói!

  Email: phupv56@gmail.com

  ĐT: 0943 90 90 95

   
  Báo quản trị |  
 • #132446   20/09/2011

  nguyenquyan_hlu
  nguyenquyan_hlu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  phupv56 viết:
  KG: nguyenbuibahuy,

  Bạn vui lòng tư vấn giúp mình về trường hợp cổ đông sáng lập của công ty cổ phần muốn rút cổ phần (phổ thông) ra khỏi công ty trong trường hợp công ty đã được thành lập quá 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ko ah? Bạn có thể hướng dẫn giúp mình về thủ tục, trình tự rút vốn ntn ko?Công ty này chỉ có 3 cổ đông theo quy định của pháp luật.
  Cám ơn bạn đã trả lời

  Kính chào bạn!
  Mặc dù t k có hiểu biết thật sâu sắc nhưng theo Luật Doanh nghiệp 05 thì sau 3 năm thành viên sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình. Bạn hãy tham khảo LDN 05 . Thân!

  Nguyễn Quý An !

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-