QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-BTC VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC NGÀY 08/02/2013

Chủ đề   RSS   
 • #257062 23/04/2013

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-BTC VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC NGÀY 08/02/2013

  BỘ TÀI CHÍNH
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số:755/QĐ-BTC

  Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC NGÀY 08/02/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN, GIẢM MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT S��� 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

  Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Đính chính nội dung tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 6, điểm a Khoản 3 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu như sau:

  - Tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư số16/2013/TT-BTC:

  Đã in: "trong năm 2011"; "năm 2011"; Sửa lại là: "từ năm 2011";

  Đã in: "ngày 03"; Sửa lại là: "ngày 30"

  Đã in: "ngày 14/11/2010; Sửa lại là: "ngày 14/11/2005";

  - Tại điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số16/2013/TT-BTC:

  Đã in: "cơ quan quản lý thuế trực tiếp"

  Sửa lại là: "cơ quan quản lý thuế trực tiếp về tiền thuê đất"

  Đã in: "lập danh sách, lấy ý kiến Sở Tài chính"

  Sửa lại là: "lập danh sách gửi cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành quyết định giảm tiền thuê đất để lấy ý kiến cơ quan tài chính"

  - Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số16/2013/TT-BTC:

  Đã in: "nơi đơn vị kê khai nộp thuế TNDN theo mẫu tại Phụ lục số 04"

  Sửa lại là: “nơi đơn vị kê khai nộp thuế TNDN (trường hợp dự án được thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh khác thì gửi văn bản tới cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất) theo mẫu tại Phụ lục số 04"

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT.

  TUQ. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
   

   

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 10/06/2013 08:14:37 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  4656 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Chủ đề đã khép lại!