Quyết định 4377/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN

Chủ đề   RSS   
 • #470761 13/10/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Quyết định 4377/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN

  Vừa rồi có 1 số bạn hỏi thông tin về Quyết định 4377, nay mình post toàn văn cùng file đính kèm để các bạn có thể tải về dùng nhé!

          BỘ TÀI CHÍNH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 4377/QĐ-KBNN                                      Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối

  kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

   

            Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;

            Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

            Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

            Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

            Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;

            Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BTC  ngày 11 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;

            Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, Cục trưởng Cục Kế toán nhà nước,

  QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017, thay thế Quyết định số 1736/QĐ-KBNN ngày 28/4/2017 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc triển khai thí điểm Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, Cục trưởng Cục Kế toán nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                 

   Nơi nhận:                                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC

  - Như Điều 3;

  - Lưu: VT, KTNN (80 bản).

                                                                                          (đã ký)

                                                                                   Nguyễn Hồng Hà

   
  3308 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #470919   14/10/2017

  vytran92
  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Quy trình đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

  Ngày 15/9/2017, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Cụ thể, quy trình đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được thực hiện như sau:

  - Đối tượng thực hiện
   
  Các đơn vị giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy trình này gửi hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản đến Phòng/Bộ phận KSC (Các cơ quan tài chính, cơ quan thu gửi hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản đến Phòng/bộ phận KT).
   
  - Trình tự thực hiện
   
  a) Chuyên viên KSC tiếp nhận 03 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (mẫu số 01a/MTK) kèm hồ sơ đăng ký (quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC) do đơn vị, tổ chức lập và gửi đến.
   
  b) Chuyên viên KSC chuyển toàn bộ hồ sơ tới KTT.
   
  c) KTT kiểm tra hồ sơ:
   
  - Sau khi kiểm tra hồ sơ, KTT trình lãnh đạo KBNN ký duyệt, đóng dấu “KẾ TOÁN”/”PHÒNG GIAO DỊCH”/”SỞ GIAO DỊCH KBNN” và thực hiện như sau:
   
  + Lưu 01 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký cùng toàn bộ hồ sơ tại KTT.
   
  + Gửi lại Phòng/bộ phận KSC 02 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (lưu 01 bản và trả cho đơn vị 01 bản).
   
  Đối với bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký do Phòng/Bộ phận KSC lưu, khi hết giá trị, chuyên viên KSC thực hiện đưa vào lưu trữ theo quy định.
   
  - Quy định về hồ sơ
   
  Thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 61/2014/TT-BTC.
   
  - Thời hạn giải quyết
   
  Thời hạn giải quyết trong 02 ngày làm việc kể từ ngày KBNN nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản đúng quy định đến khi xử lý xong cho khách hàng.
   
  Thời gian xử lý tại Phòng/Bộ phận KSC: 0,5 ngày làm việc; tại Phòng/Bộ phận KT: 1,5 ngày làm việc. Khi giao nhận thể hiện trên sổ giao nhận chứng từ (như mẫu sổ giao nhận chứng từ giữa KT và KSC hiện nay).
   
  Quyết định 4377/QĐ-KBNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vytran92 vì bài viết hữu ích
  lavanluc (16/10/2017)