Quỹ tiền lương theo thông tư 18/2013/tt0blđtbxh

Chủ đề   RSS   
 • #324691 23/05/2014

  Quỹ tiền lương theo thông tư 18/2013/tt0blđtbxh

  Có bác nào xây dựng quỹ lương thực hiện chưa ạ. trong thông tư 18/2013/tt-blđtbxh tại mục 2 điều 8 có đoạn

  "Lợi nhuận thực hiện trong năm và lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề, trong đó lợi nhuận thực hiện trong năm là lợi nhuận tương ứng với tiền lương bình quân thực hiện sau khi đã xác định tiền lương của người lao động theo năng suất lao động và quỹ tiền lương của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội."

  Bác nào biết cách tính chỉ e với ạ.

   
  8141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #326597   04/06/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1144 lần


  Hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013
  Ngày 12/12/2013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16234/SLĐTBXH-LĐ về xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013.
   
  Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (gọi tắt là viên chức quản lý doanh nghiệp) năm 2013 trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển nhà ở trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý (gọi tắt là công ty TNHH một thành viên) như sau:
   
  1. Lập hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013:
   
  - Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động kế hoạch và thực tế sử dụng trong năm 2013, công ty TNHH một thành viên xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 đảm bảo gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo quy định Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  - Hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 bao gồm:
   
  + Công văn của công ty về báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý;
   
  + Quyết định hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về những nội dung: (i) quyết định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; (ii) thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý để trình chủ sở hữu phê duyệt;
   
  + Bản sao Kế hoạch tài chính năm 2013 do chủ sở hữu phê duyệt;
   
  + Bản sao Bảng đối chiếu nộp bảo hiểm xã hội năm 2012, năm 2013;
   
  + Bản sao Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (lần gần nhất);
   
  + Báo cáo tình hình sử dụng lao động: theo Biểu số 1, 2 đính kèm công văn này;
   
  + Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý theo 2 giai đoạn: từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/4/2013 thực hiện theo Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Biểu số 3,4,5,6,7,10,11); từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/12/2013 thực hiện theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Biểu số 8, 12);
   
  - Báo cáo tình hình thực chi tiền lương, thu nhập bình quân của người lao động, viên chức quản lý (theo Biểu số 9, 13);
   
  - Văn bản của công ty thuyết minh việc tính toán, xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 (cụ thể theo từng giai đoạn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH và theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
   
  2. Nơi nhận báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013:
   
  - Công ty TNHH một thành viên sau khi lập hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên phải báo cáo chủ sở hữu để giám sát, kiểm tra và phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý phải đồng thời gửi cho Kiểm soát viên để rà soát, có ý kiến thẩm định độc lập báo cáo chủ sở hữu theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, khoản 3, Điều 14 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  + Đối với các Tổng công ty, công ty - TNHH một thành viên độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: công ty lập hồ sơ gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (2 bộ), Sở Nội vụ, Cục thuế, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện (đối với các doanh nghiệp công ích quận, huyện) để cùng phối hợp kiểm tra, thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố.
   
  + Đối với các công ty TNHH một thành viên trực thuộc các Tổng công ty, công ty – TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con: công ty lập hồ sơ gửi về công ty mẹ để kiểm tra, thẩm định theo thẩm quyền (hồ sơ này đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế, Chi cục Tài chính doanh nghiệp để phối hợp cùng công ty mẹ kiểm tra, giám sát).
   
  + Riêng ý kiến thẩm định độc lập của Kiểm soát viên, Kiểm soát viên phải gửi cho chủ sở hữu trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận báo cáo của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Cục thuế, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện để cùng phối hợp giám sát).
   
  - Trách nhiệm của các sở, ngành, Tổng công ty, công ty (công ty mẹ) trong công tác quản lý, giám sát chế độ lao động, tiền lương, thu nhập tại các công ty TNHH một thành viên thực hiện theo quy định Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
   
  3. Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013, công ty TNHH một thành viên lưu ý:
   
  - Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 gồm quỹ tiền lương, thù lao của 2 giai đoạn: quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 4 tháng đầu năm 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/4/2013) và quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 8 tháng cuối năm 2013 (từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/12/2013). Việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của từng giai đoạn được xác định theo đúng hướng dẫn tại điểm 4, Phụ lục số 1 Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH, Phụ lục số 1 Thông tư số 19/2013/TT-BĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  Lưu ý, khi xác định quỹ tiền lương thực hiện 8 tháng cuối năm 2013 của người lao động, công ty phải rà soát lại mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 làm cơ sở để xác định mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2013 (từ đó xác định quỹ tiền lương thực hiện cho 8 tháng cuối năm 2013). Quỹ tiền lương thực hiện 8 tháng cuối năm 2013 của người lao động theo quy định Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tính chung cho toàn công ty (không tách riêng theo từng hoạt động) dựa trên số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2013 và kết quả lao động cuối cùng (năng suất lao động thực hiện bình quân và lợi nhuận thực hiện năm 2013 so với thực hiện năm 2012).
   
  - Công ty cần rà soát, xác định đúng số lao động thực tế sử dụng bình quân để tính năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2012, năm 2013 phù hợp thực tế, từ đó xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của người lao động theo đúng quy định Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  4. Tổ chức thực hiện:
   
  - Chậm nhất ngày 15/02/2014, các công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm gửi hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 về các sở, ngành, Tổng công ty, công ty (công ty mẹ) để giám sát, kiểm tra, thẩm định theo quy định.
   
  - Các Biểu mẫu xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2013 theo hướng dẫn tại công văn này, các công ty TNHH một thành viên tải về từ trang điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn (đường dẫn: Văn bản pháp luật → Lao động).
   
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các công ty TNHH một thành viên nghiên cứu kỹ quy định Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện tại doanh nghiệp đảm bảo quy định Nhà nước, nhất là trong việc xác định và phân phối quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và viên chức quản lý trong doanh nghiệp.
   

   

  Cập nhật bởi TRUTH ngày 04/06/2014 05:03:49 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #360019   01/12/2014

  qhao27
  qhao27

  Sơ sinh


  Tham gia:22/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo mình thì:

  Ví dụ Lợi nhuận năm 2014 (P2014):

  P2014 = Doanh thu - Chi phí trước lương - Quỹ lương tạm chi đến 31/12/2014

   

  Dưa vào P2014, tính Quỹ lương, Thù lao của Viên chức quản lý (*);

  Sau đó tính Tiền lương của NLĐ theo NSLD.

  Nếu NSLĐ tăng => Tiền lương tăng => điều chỉnh Lợi nhuận P2014 giảm theo phần tăng của NSLĐ tương ứng; (lợi nhuận thực hiện trong năm là lợi nhuận tương ứng với tiền lương bình quân thực hiện sau khi đã xác định tiền lương của người lao động theo năng suất lao động) và ngược lại.

  Sau khi xác định  Quỹ lương của Viên chức quản lý theo (*) ở trên (giả sử gọi Qvcqlct2014), so sánh với Quỹ lương tạm chi của Viên chức quản lý chuyên trách tạm chi để xác định P2014 ở trên (không có Quỹ Thù lao): Nếu Qvcqlct>Quỹ lương tạm chi của Viên chức quản lý chuyên trách tạm chi thì Lợi nhuận điều chỉnh giảm tương ứng và ngược lại.

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #366386   06/01/2015

  qhao27
  qhao27

  Sơ sinh


  Tham gia:22/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho Email đi, mình nói cho!

   
  Báo quản trị |  
 • #369454   29/01/2015

  Mình làm ở Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTĐT Bắc Ninh, Minh cung đang chua biet xác định quy tiền lương thực hiên 2014 theo TT18, 19 như thế nào, bạn nào đã làm cho mình xin fie với. mail: Hatrang248@gmail.com

   
  Báo quản trị |