DanLuat 2015

quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

Chủ đề   RSS   
 • #170306 06/03/2012

  ngocyen_pl20

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

  chào anh, em có thắc mắc muốn hỏi như sau: Hiện nnay, đã có luật về bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho những người lao dộng bị mất việc làm. vậy quỹ dự phòng là có mục đích như thế nào a?
   
  5846 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #170590   07/03/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13608)
  Số điểm: 93781
  Cảm ơn: 3073
  Được cảm ơn 4707 lần
  SMod

  Chào bạn, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được lập ra theo quyết định của Bộ Tài Chính đã từ lâu rồi, khi đó mục đích của quỷ này theo đúng tên gọi là dự phòng trợ cấp mất việc làm.

  Quỹ này bây giờ không còn phù hợp nữa rồi nhưng quy định này thì vẫn còn hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên có thể trong tương lai gần sẽ không còn quỹ này nữa.

  Bạn tham khảo thêm công văn bên dưới

  #f9f9f9; border-collapse: collapse; font-family: verdana, arial, sans-serif;">

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 3950/VPCP-KTTH
  V/v Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm.

  Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

  #f9f9f9; margin-top: 6pt; font-family: verdana, arial, sans-serif;"> 

  #f9f9f9; border-collapse: collapse; font-family: verdana, arial, sans-serif;">

  Kính gửi:

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tư pháp.

  #f9f9f9; margin-top: 6pt; font-family: verdana, arial, sans-serif;">Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1580/LĐTBXH-VL ngày 19 tháng 5 năm 2011 về việc Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

  #f9f9f9; margin-top: 6pt; font-family: verdana, arial, sans-serif;">1. Đồng ý đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về định hướng bãi bỏ Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm để thống nhất chế độ chi trả các loại trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; trên cơ sở đó, hướng dẫn xử lý Quỹ này tại doanh nghiệp, có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

  #f9f9f9; margin-top: 6pt; font-family: verdana, arial, sans-serif;">2. Trong khi chưa sửa đổi các Luật nói trên, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn việc trích lập và bảo toàn Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo hướng quy định mức tối đa của Quỹ tại doanh nghiệp, bảo đảm dự phòng chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp khi thay đổi cơ cấu, công nghệ và trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành.

  #f9f9f9; margin-top: 6pt; font-family: verdana, arial, sans-serif;">Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp biết, thực hiện.

  #f9f9f9; margin-top: 6pt; font-family: verdana, arial, sans-serif;"> 

  #f9f9f9; border-collapse: collapse; font-family: verdana, arial, sans-serif;">

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ, PTTg Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
  - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TKBT;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Phạm Văn Phượng


   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-