Phụ lục 1-Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho DNNVV (TT 133/2016/TT-BTC)

Chủ đề   RSS   
 • #436101 16/09/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Phụ lục 1-Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho DNNVV (TT 133/2016/TT-BTC)

  CHIA SẺ ĐẾN CÁC BẠN PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

  Link tải DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA tại đây

  Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính. 

  ☀ ☀ ☀ Điều 10. Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán (Trích Thông tư Số: 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa) 

  1. Đối với hệ thống tài khoản kế toán
  ➡ a) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
  ➡ b) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận

  ☀ ☀ ☀ Điều 91. Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán
  🌟 🌟 🌟 1. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau:

  ➡ Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển sang theo dõi trên các TK 152 

  ➡ Hàng tồn kho, TK 155

  ➡ Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho) và TK 2288 - Đầu tư khác (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho).

  ➡ Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn được chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288);

  ➡ Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn được chuyển sang TK 242 - Chi phí trả trước;

  ➡ Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn được chuyển sang TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược;

  ➡ Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229 được chuyển sang TK 229 

  - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);

  ➡ Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn chuyển sang TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính;

  ➡ Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn chuyển sang TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược.

  ➡ Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuạt phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 - Chi phí phải trả được chuyển sang TK 352 - Dự phòng phải trả (chi tiết TK 3524).

  2. Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư này thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư này

  Link tải Thông tư Số: 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Link tải + PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - PHỤ LỤC 2 - BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH - PHỤ LỤC 03 - DANH MỤC BIỂU MẪU, GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - PHỤ LỤC 04 - DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN, tại đây

   
  4121 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận