pháp chế trong doanh nghiệp.

Chủ đề   RSS   
 • #52406 27/05/2010

  chauminhnt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/05/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 305
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  pháp chế trong doanh nghiệp.

  công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn. Xin hỏi: công ty cần phải có những quy định, quy chế cơ bản nào để đảm bảo hoạt động công ty được tốt?
   
  6791 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #52734   02/06/2010

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Đây là mẫu nội quy lao động CTy TNHH bạn có thể tham khảo

  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

   

   

  NOÄI QUY COÂNG TY

   

  ChöôngI:

  NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG

             

              Ñieàu 1

              Ñaây laø noäi quy lao ñoäng aùp duïng cho toaøn theå nhaân vieân laøm vieäc taïi Coâng ty TNHH               

              Ñieàu 2

              Taát caû nhaân vieân coâng ty TNHH phaûi tuaân thuû theo boä luaät lao ñoäng Vieät Nam vaø luaät phaùp cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø baûn noäi quy naøy.

              Ñieàu 3

              Taát caû vieäc tuyeån duïng, xöû lyù kyû luaät , giôø laøm vieäc, taêng ca, nghæ pheùp, tieàn löông, phuùc lôïi, thöôûng phaït, nghæ vieäc ñeàu ñöôïc thöïc hieän theo noäi quy cuûa Coâng ty.Nhöõng ñieàu chöa quy ñònh taïi noäi quy naøy ñöôïc thöïc hieän theo boä luaät lao ñoäng phaùp luaät cuûa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø caùc ñieàu khoaûn boå sung cuûa noäi quy naøy.

              Ñieàu 4

              Noäi quy ñöôïc laäp, löu tröõ vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy ñöôïc Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø xaõ hoäi thaønh phoá …………….. thoâng qua.

   

  Chöông II

  CAÙC KHAÙI NIEÄM VAØ ÑÒNH NGHÓA

              Ñieàu 5

              Coâng ty TNHH.......... laø moät coâng ty TNHH…………………………………………….

              Ñieàu 6

              Caùc coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát taïi Coâng ty vaø nhaân vieân vaên phoøng laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc cho Coâng ty ñöôïc goïi chung laø ngöôøi lao ñoäng, do Coâng ty traû tieàn löông hoaëc tieàn coâng, goàm nhöõng ñoái töôïng sau.

              6.1 – Nhaân vieân hoïc vieäc: Nhöõng coâng nhaân môùi ñöôïc tuyeå duïng phaûi hoïc ngheà trong 3 thaùng.Sau 3 thaùng, neáu ñaït yeâu caàu Coâng ty môùi kyù hôïp ñoàng tuyeån duïng chính thöùc. Neáu trong tröôøng hôïp khoâng ñaït yeâu caàu coâng ty seõ töø choái kyù keát hôïp ñoàng. Tieàn löông trong thôøi gian hoïc vieäc seõ traû ngay khi coù quyeát ñònh cho ngöng vieäc.

              - Nhaân vieân thöû vieäc: ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân kyõ thuaät ñaõ coù tay ngheà gia coâng may maëc, nhöõng coâng vieäc caàn trình ñoä trung caáp thì thôøi gian thöû vieäc laø 30 ngaøy vaø khoâng quaù 60 ngaøy ñoái vôùi coâng vieäc caàn trình ñoä ñaïi hoïc trôû leân.

              6.2 – Coâng nhaân, nhaân vieân ñöôïc tuyeån duïng chính thöùc: laø nhöõng ngöøôøng laøm vieäc cho coâng ty ñaõ thoâng qua giai ñoaïn hoïc vieäc noùi taïi ñieàu 6.1 vaø ñaõ ñöôïc coâng ty chaáp thuaän tieáp tuïc laøm vieäc laâu daøi vaø ñöôïc dia laùm 2 loaïi:

   

              6.2.1. Coâng nhaân hieän tröôøng: khoâng  thuoäc dieän caùn boä quaûn  lyù maø laø nhöõng ngöôøi thöïc hieän saûn xuaát taïi hieän tröôøng.

              6.2.2. Nhaân vieân vaø caùn boä phuï traùch quaûn lyù: nhaân vieân vaên phoøng vaø caùn boä hieän tröôøng,  chòu traùch nhieäm caùc hoaït ñoäng quaûn lyù ñoái vôùi caùc caùn boäphaän saûn xuaát – keá hoaïch – lao ñoäng, ñaùnh giaù, kieåm tra, caûi tieán caùc loaïi coâng vieäc vaø soaïn thaûo caùc keá hoaïch taêng naêng suaát lao ñoäng vaø khaû naêng laøm vieäc. Vieäc xaây döïng  keá hoaïch phaûi thöïc hieän theo chính saùch ñaõ cuûa coâng ty.

              6.3. Coâng nhaân taïm thôøi : laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc cho coâng ty theo tính chaát taïm thôøi hoaëc theo muøa vuï , thôøi gian laøm vieäc khoâng quaù 90 ngaøy vaø ñöôïc traû löông theo haøng ngaøy hoaëc haøng thaùng.

              6.4. Coâng nhaân, nhaân vieân hôïp ñoàng :laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc cho coâng ty coù kyù keát hôïp ñoàng, coù quy ñònh coâng vieäc cuï theå vôùi coâng ty. Hôïp ñoàng quy ñònh coâng ty Hôïp ñoàng quy ñònh coâng ty coâng vieäc cuï theå vaø thôøi gian söû duïng, thôøi gian chaám döùt hôïp ñoàng.

  Chöông III

  TUYEÅN DUÏNG - BOÅ NHIEÄM – ÑEÀ BAÏT

   

              Ñieàu 7:Vieäc tuyeån duïng nhaân söï cho caùc boä phaän do Giaùm ñoác xeùt duyeät tuyeån duïng theo yeâu caàu cuûa coâng vieäc.Nhöng soá ngöôøi tuyeån duïng khoâng quaùsoá ngöôøi ghi treân baûng nhaân söï .Ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng phaûi laø coâng daân Vieät Nam coù söùc khoeû ñaày ñuû.Nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây khoâng ñöôïc tuyeån duïng:

              7.1. Nam quaù 40 tuoåi, nöõ quaù 40 tuoåi hoaëc chöa ñuû 18 tuoåi tính theo tuoåi phaùp ñònh thöïc teá.

              7.2. Coù beänh truyeàn nhieãm nguy hieåm hôïac ñaõ coù trieäu chöùng nhöõng beänh ñoù.

              7.3. Nhöõng ngöôøi taâm thaàn khoâng bình thöôøng hoaëc thaân theå coù khuyeát taät khoâng theå ñaûm nhaän coâng vieäc.

              7.4. Nhöõng ngöôøi phaïm phaùp do tham oâ coâng quyõ, ñang bò truy naõ, chôø toaø aùn xeùt xöû, bò aùn treo hoaëc nghieän ngaäp.

              Ñieàu 8.Ñaõ ñöôïc tuyeån duïng nhöng sau ñoù bò traû hieän coù haønh vi gian traù khoâng khai baùo ñuùng söï thaät, vi phaïm quy ñònh taïi ñieàu 7 seõ bò thaûi ngay vaø khoâng ñöôïc höôûng baát cöù khoaûn boài thöôøng naøo.

              Ñieàu 9

              Ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân ñaõ kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng trong thôøi gian nghæ thai saûn seõ khoâng ñöôïc höôûng löông, nhöng ñöôïc höôûng baûo hieåm xaõ hoäi. Thôøi gian nghæ pheùp thai saûn ñöôïc tính vaøo thaâm nieân coâng taùc.

              Ñieàu 10. Caù nhaân muoán xin vaøo laøm vieäc taïi coâng ty phaûi ñaêng kyù taïi sôû lao ñoäng vaø noäp hoà sô xin vieäc goàm:

              10.1.Moät ñôn xin vieäc (coù daùn aûnh vaø ñoùng daáu giaùp lai cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù).

              10.2.Hai baûn sô yeáu lyù lòch (coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông vaø coù ñoùng daáu giaùp lai nôi daùn aûnh).

              10.3.Moät baûn sao hoä khaåu thöôøng truù coù coâng chöùng, moät baûn photo giaáy chöùng ninh nhaân daân(coù coâng chöùng).

              10.4. Moät baûn sao vaên baèng (coù coâng chöùng)

              10.5. Coù phieáu khaùm söùc khoeû

              10.6. Aûnh 3x4 (4 aûnh)

              10.7. Phaûi ñi laøm ñuùng thôøi gian do coâng ty quy ñònh khi ñöôïc tuyeån duïng.

              Ñieàu 11.Hình thöùc thöû vieäc

              11.1. Do Boä phaän nhaân söï daãn ñeán hieän tröôøng ñeå saùt haïch khaû naêng öùng ñoái vaø kyõ thuaät tay ngheà.

              11.2. Trong thôøi gian thöû vieäc, möùc löông tính theo heä soá löông cuûa coâng vieäc ñöôïc ñaûm nhaän vaø ñöôïc höôûng 70% möùc löông ñoù.

              11.3.trong thôøi gian thöû vieäc , coâng ty coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng, neáu khoâng ñaït yeâu caàu.

              11.4. 15 ngaøy tröôùc khi heát thôøi haïn thöû vieäc ,Boä phaän nhaân söï phaûi coâng boá keát quaû thöû vieäc vaø danh saùch nhöõng ngöôøi ñaït tieâu chuaån tieáp tuïc laøm vieäc taïi coâng ty.

              Ñieàu 12. Thuû tuïc tuyeån duïng

              10 ngaøy sau khi heát haïn thöû vieäc ,nhaân vieân ñöôïc tuyeån duïng phaûi giao noäp giaáy tôø döôùi ñaây cho boä phaän nhaân söï:

              12.1. Hôïp ñoàng lao ñoäng kyù giöõa coâng ty vaø ñöông söï.

              12.2. Noäp caùc giaáy tôø khaùc theo yeâu caàu cuûa boä phaän nhaân söï.

              12.3. Tröôøng hôïp khoâng kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng sau 10 ngaøy keå töø khi heát haïn thöû vieäc , thì xem nhö vaãn coøn ñang trong trong thôøi gian thöû vieäc vaø khoâng ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi döôùi ñaây nhö ñoái vôùi coâng nhaân ñaõ kyù keát hôïp ñoâng chính thöùc.

              12.3.1. Khoâng ñöôïc naâng baäc hoaëc taêng löông.

              12.3.2. Khoâng ñöôïc thöôûng cuoái naêm.

              12.3.3. Chæ ñöôïc höôûng 70% möùc löông caáp ñoù.

              Ñieàu 13.Caùc caùn boä , nhaân vieân ñöôïc tuyeån duïng chính thöùc sau khi thöû vieäc, ñeàu phaûi chaáp haønh Baûn noäi quy vaø caùc quy ñònh noäi boä khaùc cuûa coâng ty.

              Ñieàu 14. 15 ngaøy tröôùc khi heát haïn hôïp ñoàng lao ñoäng, boä phaän nhaân söï phaûi thoâng baùo cho ñöông söï kyù tieáp hôïp ñoàng lao ñoäng. Tröôøng hôïp ñöông söï khoâng ñoàng yù kyù tieáp xem nhö hôïp ñoàng ñöông nhieân  chaám döùt.

  Ñieàu 15. Keá hoaïch ñaøo taïo : nhaèm naâng cao trình ñoä khaû naêng ngheà nghieäp vaø ñaøo taïo môùi tröôùc khi giao phoù coâng vieäc khaùc trong coâng ty, ngöôøi söû duïng lao ñoäng seõ toå chöùc ñaøo taïo ngöôøi lao ñoäng vaøo nhöõng luùc thích hôïp.

   

  Chöông IV

  KYÛ LUAÄT

              Ñieàu 16. Khoâng ñöôïc mang theo chaát ñoäc, chaát noå, vuõ khí, caùc loaïi hung khí…va ønhöõng vaät nguy hieåm vaøo coâng ty, ngöôøi naøo vi phaïm seõ bò buoäc thoâi vieäc, tröôøng hôïp vi phaïm nghieâm troïng seõ xöû lyù theo phaùp luaät Vieät Nam.

              Ñieàu 17. Coâng nhaân vaø nhaân vieân khoâng ñeo baûng teân khp6ng ñöôïc vaøo coång coâng ty: Baûng teân khoâng ñöôïc möôïn duøng qua laïi ñeå vaøo coâng ty: Neáu tröôøng hôïp cho ngöôøi ngoaøi möôïn baûng teân ñeå ñi vaøo coâng ty aûnh höôûng ñeán lôïi ích cuûa coâng ty  seõ bò sa thaûi ngay; tröôøng hôïp nghieâm troïng seõ xöû lyù theo phaùp luaät Vieät Nam hieän haønh.

              Ñieàu 18. Baûng teân phaûi gaén phía beân traùi ngöïc, khoâng ñöôïc töï yù gaén nôi khaùc. Tröôøng hôïp phaùt hieän khoâng ñeo baûng teân trong coâng ty thì xen nhö nhöõng ngöôøi ngoaøi xöôûng töï yù vaøo coâng ty khoâng ñöôïc pheùp vaø bò xöû lyù theo quy ñònh taïi ñieàu 17.     

              Ñieàu 19. Quy ñònh veà quaûn lyù lao ñoäng:

              19.1 Taát caû coâng nhaân vaø nhaân vieân phaûi ñi laøm ñuùng giôø, chæ ñöôïc tan taàm khi chuoâng reo tan taàm. Ngöôøi ñi laøm treã phaûi trình toå tröôûng xaùc nhaän veà ñeán boä phaän nhaân söï nhaän theû ghi giôø, môùi ñöôïc vaøo laøm vieäc, ñi treå 3 laàn trong thaùng ngoaøi vieäc nghó giôø tröø löông giôø ñoù, thaønh tích coâng taùc seõ bò xeáp vaøo loaïi keùm maø coøn bò caét caùc khoaûn khen thöôûng chuyeân caàn cuûa thaùnh ñoù.

              19.2 Trong giôø laøm vieäc, khoâng ñöôïc laøm nhöõng vieäc rieâng cuûa caù nhaân vaø phaûi coù traùch nhieäm coá gaéng hoaøn thaønh khoái löôïng coâng taùc ñöôïc giao phoù.

              19.3 Trong giôø laøm vieäc, khoâng ñöôïc tuyø yù rôøi khoûi cöông vò coâng taùc, khoâng ñöôïc noùi chuyeän rieâng, khoâng ñöôïc gaây aûnh höôûng ñeán coâng vieäc cuûa ngöôøi khaùc.

              19.4 Tuyeät ñoái toân troïng vaø tuaân theo söï chæ ñaïo cuûa caáp treân.

              19.5 Khoâng ñöôïc töï yù hoaëc xuùi ngöôøi khaùc laäc xem nhöõng hoà sô,van thö, soå  saùch bieåu maãu… khoâng thuoäc phaïm vi traùch nhieäm cuûa mình; khoâng ñöôïc tuyø yù tieát loä bí maät cuûa coâng ty.

              19.6 Baát cöù ñoà vaät gì trong coâng ty,duø coù hay khoâng söû duïng ñöôïc, ñeàu khoâng ñöôïc mang ra ngoaøi xöôûng, tröôøng hôïp bò baét gaëp maø khoâng coù giaáy xaùc nhaän cuûa chuû quaûn Boä phaän thì bò xem nhö haønh vi troäm caép vaø bò xa thaûi ngay; tröôøng hôïp nghieâm troïng seõ bò xöû lyù theo luaät phaùp Vieät Nam hieän haønh.

              19.7 Tröôùc khi ra veà, phaûi queùt doïn saïch seõ choå laøm cuûa mình, neáu kieåm tra 3 laàn trong thaùng khoâng queùt doïn hoaëc queùt doïn khoâng saïch seõ, thaønh tích coâng taùc seõ bò xeáp vaøo loaïi keùm vaø bò tröø caùc khoaûn khen thöôûng chuyeân caàn cuûa thaùng ñoù.

              19.8 Khi vaøo coâng ty laøm vieäc, phaûi côûi giaøy ra vaø ñeå ñoà caù nhaân vaøo nôi giöõ ñoà, khoâng ñöôïc mang vaøo trong xöôûng, nghieâm caám khoâng mang ñoà aên, thöùc uoáng vaøo söû duïng trong xöôûng, khoâng ñöôïc duøng böûa tröa trong xöôûng. Khibò phaùt hieän  2 laàn trong thaùng thì thaønh tích coâng taùc bò xeáp vaøo loaïi keùm vaø bò caét caùc khoaûn khen thöôûng cuûa thaùng ñoù.

              19.9 Taát caû nhaân vieân ñi coâng taùc beân ngoaøi hoaëc ra ngoaøi do vieäc rieâng trong giôø laøm vieäc maø saâu ñoù trôû veà coâng ty tieáp tuïc laøm vieäc thì phaûi ghi “phieáu ra coång”(ghi roõ lyù do vì vieäc rieâng hay vieäc coâng) trình cho chuû quaûn Boä phaän chaáp thuaän môùi ñöôïc ra khoûi cöûa. “phieáu ra coång” giao cho baûo veä ñeå ghi vaøo soå thôøi gian ra ngoaøi,  sau khi trôû veà ghi vaøo soå baûo veä giôø trôû veà phaân xöôûng ñeå tieän cho boä phaän nhaân söï  ñoái chieáu “Phieáu ra coång “ vaø thoáng keâ soá giôø döïa theo thôøi gian ra ngoaøi thöïc teá. Nhaân vieân naøo vi phaïm quy ñònh naøy, thì coâng ty khoâng chieäu traùch nhieäm ñoái vôùi taác caû haønh vi cuûa nhaân vieân ñoù trong thôøi gian ñi ra ngoaøi, ñoàng thôøi coøn xöû phaït haønh vi vi phaïm noäi quy cuûa nhaân vieân ñoù.

              19.20. Nghieâm caám huùt thuoác trong phaân xöôûng, nôi laøm vieäc. Tröôøng hôïp bò phaùt hieän huùt thuoác treân 3 laàn trong thaùng ôû nhöõng nôi quy ñònh treân, thaønh tích coâng taùc seõ bò xeáp loaïi keùm vaø bò caét khoaûn khen thöôûng cuûa thaùng ñoù.

   

  Chöông V

  GIÔØ LAØM VIEÄC , GIÔØ NGHÆ, NGAØY NGHÆ, NGHÆ PHEÙP

   

              Ñieàu 20. Thôøi gian laøm vieäc taïi coâng ty laø 6 ngaøy/ tuaàn, cuï theå nhö sau:

              20.1. Nhaân vieân haønh chính , nhaân vieân taùc nghieäp:

              Töø ngaøy thöù hai ñeán ngaøy thöù baûy:

              Saùng : töø 7:30 ñeán 11:30

              Côm tröa vaø nghæ ngôi: töø 11:30 ñeán 13:00

              Chieàu: töø 13:00 ñeán 17:00

              20.2. Nhaân vieân baaûo veä: Töø ngaøy thöù hai ñeán ngaøy chuû nhaät (nghæ luaân phieân thay ca)

              Ca saùng:(Duøng böõa tröa trong voøng 30 phuùt trong giôø laøm vieäc) Töø: 6:00 ñeán 14:00

              Ca chieàu: (Duøng böõa toái trong voøng 30 phuùt trong giôø laøm vieäc) Töø 14: 00 ñeán 22:00

              Ca ñeâm: (Duøng böõa loùt daï trong voøng 45 phuùt trong giôø laøam vieäc) Töø 22:00 ñeán 6:00

              20.3. Nhaân vieân nhaø beáp:

              Töø ngaøy thöù hai ñeán ngaøy chuû nhaät: (nghæ luaân phieân theo ca)

              Noäi dung vaø thôøi gian laøm vieäc: keát hôïp vôùi giôø duøng böõa trong phaân xöôûng vaø coâng vieäc veä sinh seõ quy ñònh rieâng.

              Ñieàu 21. Ngaøy nghæ leã:

              21.1. Teát döông lòch: 1 ngaøy (1 thaùng 1)

              21.2. Teát aâm lòch: 4 ngaøy (giao thöøa, moàng moät ñeán moàng ba)

              21.3. Ngaøy thoáng nhaát: 1 ngaøy (30 thaùng 4)

              21.4. Lao ñoâng quoác teá: 1 ngaøy (1 thaùng 5)

              21.5 Quoác khaùnh: 1 ngaøy (2 thaùng 9)

              21.6. Caùc ngaøy leã neáu truøng vôùi ngaøy chuû nhaät döôïc nghæ buø vaøo ngaøy keá tieáp.

              Ñieàu 22. Nghæ pheùp haøng naêm

              22.1. Ngöôøi lao ñoäng coù thôøi gian laøm vieäc taïi coâng ty ñuû 12 thaùng thì ñöôïc nghæ pheùp naêm coù löông trong 12 ngaøy; moãi thaâm nieân ñöôïc nghæ theâm 1 ngaøy pheùp naêm.

              22.2. Nhaân vieân saûn xuaát trong cuøng moät toå laøm vieäc toái ña cho 2 ngöôøi nghæ pheùp naêm trong cuøng 1 ngaøy.

              22.3.Caùn boä vaø taát caû nhaân vieân haønh chính coù theå thoaû thuaän vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng veà vieäc nghæ pheùp naêm toái ña 3 ngaøy 1 laàn vaø phaûi laøm xong thuû tuïc nghæ pheùp naêm tröôùc 7 ngaøy vaù baøn giao coâng vieäc cho nhaân vieân laøm thay.

              22.4. Coâng ty ñöôïc saép xeáp caùc ñôn vò nghæ pheùp naêm taäp theå trong thôøi gian caàn nghöng saûn xuaát ñeå söõa chöõa maùy moùc hoaëc trong thôøi gian khoâng coù haøng.

              22.5. Nhaân vieân laøm vieäc chöa ñuû 12 thaùng, neáu khoâng nghæ pheùp naêm theo tyû leä thì ñöôïc caáp phaùt soá tieàn tính theo tyû leä vaø ñöôïc caáp traû chung vôùi tieàn thöôûng cuoái naêm tröôùc teát Aâm lòch.

              22.6. Lao ñoäng ñöôïc tuyeån theo thôøi vuï hoaëc tính chaát taïm thôøi khoâng ñöôïc höôûng nghæ pheùp naêm nhöng ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi ñöôïc tính goäp vaøo tieàn coâng.

              Ñieàu 23. Taát caû nhaân vieân ñöôïc nghæ trong nhöõng ngaøy chuû nhaät hoaëc ngaøy leã phaùp ñònh. Trong tröôøng hôïp do caàn laøm gaáp ñeå kòp xuaát khaåu hoaëc lyù do khaùc, Coâng ty coù theå thoaû thuaän moät soá coâng nhaân laøm theâm trong ngaøy nghæ phaùp ñònh. Sau khi thanh hoaøn thaønh coâng vieäc, nhöõng nhaân vieân treân ñöôïc nghæ buø vaøo ngaøy khaùc hoaëc ñöôïc laûnh trôï caáp theo cheá ñoä quy ñònh.

              Ñieàu 24. Vieäc xaùc nhaän phieáu taêng ca , ñoái vôùi nhaân vieân höôûng löông saûn phaåm seõ do chuû quaûn boä phaän pheâ duyeät. Ñoái vôùi nhaân vieân höôûng löông thaùng thì ngoaøi söï chaáp nhaän cuûa chuû quaûn boä phaän coøn phaûi xin yù kieán chaáp thuaän cuûa quaûn ñoác hoaëc Giaùm ñoác.

              Ñieàu 25.  Vieäc xin nghæ pheùp.

              25.1. Moïi tröôøng hôïp vaéng maët trong giôø laøm vieäc ñeàu phaûi coù “ñôn xin pheùp” ñaõ ñöôïc chuû quaûn pheâ duyeät.

              25.2. Thôøi gian xin pheùp tính theo giôø, giôø xin pheùp ngaén nhaát nöûa giôø.

              25.3. Khi ñieàn giaáy “ Ñôn xin nghæ pheùp” phaûi ghi roõ loai pheùp, nguyeân do. Tröôøng hôïp xin pheùp vôùi lyù do khoâng chính ñaùng hoaëc aûnh höôûng ñeán coâng vieäc chung thì chuû quaûn boä phaän giaûi quyeát theo tình hình thöïc teá hoaëc khoâng chaáp thuaän  nghæ pheùp hoaëc ruùt bôùt  thôøi gian xin pheùp hoaëc thay ñoåi ngaøy xin nghæ pheùp.

              25.4. Tröôøng hôïp xin nghæ pheùp döôùi 2 ngaøy thì do chuû quaûn boä phaän kyù pheùp; tröôøng hôïp treân 3 ngaøy thì phaûi qua boä phaän Giaùm ñoác kyù pheùp.

              25.5. Tröôøng hôïp nhaân vieân bò beänh ñoät xuaát hoaëc baän vieäc gaâp1 phaûi baùo qua ñieän thoaïi hoaëc nhôø ngöôøi mang hoä giaáy  xin pheùp vieát taét gôûi cho toå tröôûng toå mình hoaëc nhaân vieân phuï traùch nhaân söï.

              25.6. Tröôøng hôïp baát ñaéc dó khoâng theå laøm theo quy ñònh taïi ñieàu 25.5 ,thì sau ñoù phaûi boå tuùc giaáy xin pheùp baèng khoâng seõ xem nhö nghæ khoâng lyù do.

              25.7. Vieäc xin nghæ pheùp chia laøm 6 loaïi. Boä phaän nhaân söï thoáng keâ soá giôø vaø soá laàn nghæ pheùp theo töøng loaïi ñeå laøm cô sôû cho vieäc ghi ñieåm taïi thaønh tích saùt haïch haøng naêm. Vieäc xin nghæ pheùp trong giôø taêng ca khoâng lieät vaøo thoáng keâ.

              25.7.1. Ngæ vieäc rieâng:

              - Moãi thaùng khoâng quaù 2 ngaøy hoaëc moãi naêm khoâng quaù 14 ngaøy pheùp.

              - Thôøi gian nghæ vieäc rieâng khoâng ñöôïc tính löông, tröôøng hôïp khoâng xin pheùp bò xem nhö nghæ khoâng lyù do.

              25.7.2. Nghæ oám:

              - Ñöôïc thöïc hieän theo ñieàu 39 Luaät lao ñoäng ; Ñieàu 9 NÑ 195 vaø ñieàu 7 Ñieàu leä     baûo hieåm xaõ hoäi.

              25.7.3. Nghæ pheùp ñöôïc keát hoân:

  -         Baûn thaân ñöôïc keát hoân nghæ 3 ngaøy

  -         Con caùi keát hoân  ñöôïc nghæ 1 ngaøy

              -   Phaûi trình giaáy chöùng nhaän keát hoân (baûn photo) vaø döôïc höôûng löông.

              25.7.4. Nghæ pheùp tang:

              - Cha, meï (goàm beân choàng hoaëc beân vôï) ; anh em ruoät qua ñôøi döôïc nghæ 1 ngaøy coù löông.

              - Caùc tröôøng hôïp treân ñeàu phaûi xuaát trình chöng nhaän.

              25.7.5 Nghæ pheùp sinh:

              - Lao ñoäng nöõ nghæ pheùp sinh tröôùc vaø sau khi sinh coäng doàn khoâng quaù 4 thaùng ( tính caû ngaøy nghæ vaø leã phaùp ñònh) vaø ñöôïc nghæ pheùp 4 tuaàn tröôùc ngaøy sinh. Quyeàn lôïi ngöôøi lao ñoäng nöõ ñöôïc giaûi quyeát theo ñieàu 141 vaø ñieàu 144 Luaät lao ñoäng. Lao ñoäng nöõ bò saûy thai, neáu thai döôùi 3 thaùng ñöôïc nghæ 20 ngaøy höôûng trôï caáp; thai treân 3 thaùng ñöôïc nghæ 3 ngaøy höôûng trôï caáp.

              - Nghæ pheùp sinh ñöôïc nghæ moät laàn lieân tuïc vaø coù theå thoaû thuaän ñi laøm sôùm hôn tröôùc khi heát pheùp vaø coù theå nghæ theâm nhöng phaûi ñöôïc söï chaaù©p thuaän cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng.

              25.7.6. Tai naïn lao ñoäng vaø ñau oám:

              - Coâng nhaân vieân khoâng coøn khaû naêng laøm vieäc do oám hoaëc do tai naïn ngoaøi yù muoán, tai naïn lao ñoäng maø daãn ñeán moät phaàn hoaëc nhieàu boä phaän cô theå bò toån thöông laøm giaûm khaû naêng laøm vieäc, taøn taät hoaëc do coâng vieäc gaây neân beänh ngheà nghieäp, ñeàu ñöôïc höôûng cheá ñoä  baûo hieåm xaõ hoäi veà tai naïn lao ñoäng vaù beänh ngheà nghieäp, rieâng coâng ty cuõng trích quyõ phuùc lôïi ñeå chaêm soùc theâm.

              -Veà vieäc boài hoaøn toaøn tai naïn lao ñoäng , coâng ty seõ thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh.

              25.8. Thuû tuïc xin pheùp theâm ngaøy:

              Moät ngaøy tröôùc khi heát pheùp, nhaân vieân phaûi ñích thaân hoaëc nhôø ngöôøi khaùc ñeán xin pheùp theâm taïi coâng ty, tröôøng hôïp nghæ tieáp maø chöa ñöôïc chaáp thuaän thì xem nhö nghæ khoâng lyù do.

   

  Chöông VI

  CHAÁM DÖÙT HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG VAØ BOÂÌ  THÖÔØNG DO VIEÄV CHAÁM DÖÙT HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG 

              Ñieàu 26. Do ngöôøi lao ñoäng ñôn phöông ñeà xuaát yeâu caàu chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng.

              26.1 tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng muoán xin nghæ vieäc, chaäm nhaát phaûi xin tröôùc 45 ngaøy ñoái vôùi hôïp ñoàng lao ñoäng kgoâng xaùc ñònh thôøi haïn, chaäm nhaát tröôùc 30 ngaøy ñoái vôùi hôïp ñoàng lao ñoäng coù thôøi haïn töø 1 naêm ñeán 3 naêm; chaäm nhaát 3 ngaøy ñoái vôùi hôïp ñoàng lao ñoäng coù thôøi haïn döôùi 1 naêm thì seõ ñöôïc thanh toaùn löông vaø höôûng caùc cheá ñoä khaùc nhau khi coù quyeát ñònh cho nghæ vieäc.

              26.2 Ngöôøi töï yù boû vieäc vaø ngöôøi bò buoäc thoâi vieäc ñeàu bò maát taác caû phuùc lôïi. Ñoái vôùi ngöôøi töï yù boû vieäc, ñöôïc thanh toaùn tieàn löông vaø cheá ñoä khaùc nhau khi khaáu tröø nhöõng khoaûn boài thöôøng toån thaát do boû vieäc gaây ra. Ñôùi vôùi ngöôøi bò buoäc thoâi vieäc, seõ ñöôïc thanh toaùn tieàn löông ñöôïc höôûng vaø caùc cheá ñoä thanh toaùn khaùc sau khi coù quyeát ñònh thôi vieäc. ‘Tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi ñieàu 85 khoaûn 1 Ñieåm C Boä Luaät Lao ñoäng”.

              26.3 Tröôùc khi nghæ vieäc, caùc nhaân vieân phaûi ñeán boä Phaän Nhaân söï laøm thuû tuïc nghæ vieäc vaø baøn giao coâng vieäc. Trong tröôøng hôïp chöa lsm2 xong thuû tuïc maø vaéng maët 7 ngaøy trong 1 thaùng hoaëc 20 ngaøy trong 1 naêm khoâng coù lyù do chính ñaùng coâng ty seõ giaûi quyeát theo cheá ñoä quy ñònh.

              16.4 Nhöõng nhaân vieân nghæ vieäc hoaëc ñöôïc ñieàu ñoäng ñeán laøm vieäc taïi boä phaän khaùc phaûi baøn giao laïi taác caû duïng cuï caù nhaân do mình baûo quaûn, neáu coù maát maùc phaûi boài thöôøng cho coâng ty theo giaù thöïc teá.

              Ñieàu 27. Chaám hôïp ñoàng vôùi nhaân vieân do lyù do cuûa coâng ty hoaëc do caùc beân khaùc.

              27.1 Khi coâng ty chaám döùt hoaët ñoäng hoaëc giaûi theå, do coâng ty quyeát ñònh giaûi taùn toaøn theå nhaân vieân hoaëc moät soá ñôn vò saûn xuaát.

              27.2 Tröôøng hôïp soá ngöôøi trong caùc ñôn v saûn xuaát cuûaCoâng ty nhieàu hôn so vôùi nhu caàu coâng vieäc.

              27.3 Bò nhieãm beän taät: Qua baùc só khaùm söùc khoeû xaùc nhaän  nhaân vieân bò beän kín hoaëc coù beän truyeàn nhieãm aûnh höôûng ñeán coâng taùc vaø nguy haïi truyøeân nhieãm ñeán nhöõng ngöôøi laøm chung.

              27.4 Ngöng vieäc ñieàu trò: Qua caùc baùc só kham söùc khoeû xaùc nhaän nhaân vieân bò beän taät caàn phaûi ñieàu trò 12 thaùng lieàn ñoái vôùi hôïp ñoàng lao ñoäng töø 1-3 naêm; hoaëc ñieàu trò quaù nöûa thôøi gian ñoái vôùi hôïp ñoàng lao ñoäng döôùi 1 naêm.

              27.5 Bò maát khaû naêng laøm vieäc do söï coá trong coâng taùc:

              Nhöõng nhaân vieân giaëp söï coá trong coâng taùc daãn ñeán moät phaàn hoaëc nhieàu boä phaän treân cô theå trôû thaønh taøn taät khoâng theå ñaûm nhaän tieáp tuïc caùc coâng vieäc trong coâng ty.

              27.6 Tröôøng hôïp ñeán tuoåi nghæ höu theo quy ñònh caàn phaûi chaám döùt hôïp ñoàng.

              27.7 Ngoaøi caùc ñieàu quy ñònh noùi treân, nhöõng tröôøng hôïp caàn chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng cuõng ñöôïc coâng ty chaáp nhaän .

              27.8 Coâng nhaân vieân khoâng ñaït yeâu caâu trong thôøi gian thöû vieäc.

              Ñieàu 28. Töû vong

              28.1 Cheát do coâng vieäc: tröôøng hôïp cheát trong khi ñang laøm vieäc cho coâng ty taïi nhöõng nôi trong hoaëc ngoaøi coâng ty.

              28.2 Cheát khoâng phaûi vì vieäc coâng: goàm caû nhöõng tröôøng hôïp cheát trong thôøi gian laøm vieäc hoaëc trong coâng ty, nhöng caùi cheát cuûa nhaân vieân hoaøn toaøn khoâng lieân quan ñeán nhieäm vuï coâng taùc cuûa coâng ty giao cho.

              Ñieàu 29. Coâng ty nghi ñieåm nhaân vieân caên cöù vaøo giaáy nhaéc nhôû sai laàm, phieáu ghi coâng vaø tieán haønh thöôûng, phaït ñöôïc coâng boá treân baûn thoâng baùo vaø ñöôïc thanh tra

              29.1. Khen hoaëc caûnh caùo: 3 laàn khen goäp laïi thaønh moät coâng nhoû ; 3 laàn caûnh caùo goäp laïi thaønh moät loåi nhoû.

              29.2. Ghi coâng vaø ghi loåi: 3 coâng nhoû goäp laïi thaønh 1 coâng lôùn ; 3 loåi nhoû goäp laïi thaønh 1 loåi lôùn. Giöõa coâng vaø loåi coù theå trieät tieâu vôùi nhau ñöôïc.

              29.3. khen vaø caûnh caùo do tröôûng boä phaän xeùt duyeät ; ghi coâng hoaëc ghi loåi do giaùm ñoác xeùt duyeät. Lich thöôûng, phaït do giaùm ñoác thaåm ñònh, sau ñoù giao cho boä phaän nhaân söï  coâng boá.

              Ñieàu 30. Thöïc hieän thöôûng vaø phaït döïa vaøo baûng ghi ñieåm, phieáu ghi coâng khuyeán khích cho nhaân vieân coù thaønh tích döôùi ñaây:

              30.1 Tröôøng hôïp maät baùo coù caùc troäm caép maø thöïc teá coù xaûy ra vaø bò baûo veä baét quaû tang thì coâng ty tuyeät ñoái giöõ bí maät teân hoï cuûa ngöôøi maät baùo vaø caáp traû tieàn thöôûng 100.000 ñoàng VN cho ngöôøi maät baùo, ghi theâm moät coâng nhoû ñeå khuyeân khích.

              30.2 Thaønh thaät trình baùo vaø noäp laïi cho coâng ty tieàn hoa hoàng do khaùch haøng, ñeå ñöa vaøo quyû phuùc lôïi cuûa coâng ty, ngoaøi vieäc khen ngôïi cho moãi laàn, ñoàng thôøi coøn ñöôïc caáp theâm tieàn thöôûng 10% trích tieàn ñaõ noäp toång coäng trong naêm.

              30.3 Ñeà ra yù kieán höõu ích, sau khi thöïc hieän ñaõ mang laïi hieäu quaû tieát kieäm nguyeân lieäu vaûi vaø phuï lieäu cho coâng ty.

              30.4 Ñeà nghò phöông phaùp caûi tieán may maëc maø naâng cao coâng xuaát coâng taùc.

              30.5 Linh ñoäng giaûi quyeát söï coá, gaén chaët thieät haïi hoaëc laøm giaûm thieät haïi.

              30.6 Ñeä nghò phöông phaùp caûi tieán thieát bò, phöông thöùc saûn xuaát hoaëc nghieäp vuï lieân quan, ñöôïc xaùc nhaän ñaõ ñoáng goáp toát cho coâng ty.

              30.7 Kieäp thôøi phaùt hieän nhöõng haùnh vi phaù hoaïi kyû cöông coâng ty hoaëc aûnh höôûng xaáu ñeán quyeàn lôïi coâng ty, giuùp cho coâng ty traùnh ñöôïc thieät haïi.

              30.8 Laøm vieäc sieâng naêng, nhieät tình, khoâng phaïm sai laàm, khoâng coù haønh ñoäng xaáu, coù theå laøm göông cho toaøn theå coâng nhaân.

              30.9 Hoaø giaûi tranh chaáp giöõa caùc coâng nhaân, hoaëc laøm söûa ñoåi nhöõngá thoùi xaáu cuûa caùn boä trong coâng ty.

   

              30.10. Töø choái quaø taëng cuûa khaùch haøng.

   

              Ñieàu 31. Caûnh caùo baèng vaên baûn ñeå xöû lyù luaät ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân vi phaïm moät trong nhöõng khuyeát ñieåm sau ñaây:

   

              31.1 Töï  yù rôøi khoûi cöông vò coâng taùc hoaëc gaây trôû ngaïi coâng vieäc cuûa ngöôøi khaùc trong giôø laøm vieäc.

   

              31.2. Töï yù tieáp khaùch rieâng hoaëc duøng ñieän thoaïi noùi chuyeän rieâng trong giôø laøm vieäc ngoaøi söï cho pheùp cuûa chuû quaûn.

   

              31.3. Khoâng giöõ gìn veä sinh chung, veõ baäy, khaïc nhoå tuyø tieän hoaëc xaû raùc böøa baõi.

   

              31.4. Coá tình laøm hoûng vaø laõng phí vaät duïng chung.

   

              31.5.Vi phaïm quy ñònh cuûa coâng ty.

   

  31.6. Coâng nhaân khoâng phaän söï ( goàm caû taøi xeá coâng ty vaø nhaân vieân vaên phoøng)  vaøo noùi chuyeän chôi trong phoøng baûo veä, nhaân vieân baûo veä seõ bò ghi  loãi nhoû, neáu taùi phaïm seõ bò xöû lyù naëng.

   

  Ñieàu 32. Ghi loãi nhoû baèng vaên baûn ñoái vôùi nhöõng caùn boä, coâng nhaân phaïm nhöõng sai laàm döôùi ñaây:

   

  32.1. Khai man lyù do xin nghæ pheùp vaø bò coâng ty phaùthieän sau khi tieán haønh ñieàu tra.

   

  32.2. Khoâng cho baûo veä kieåm tra khi ra vaøo cöûa Coâng ty vaø buoâng lôøi nhuïc maï, uy hieáp.

   

  32.3. Tìm caùch gaây roái traät töï, aûnh höôûng ñeán coâng vieäc cuûa coâng ty.

   

  32.4. Khoâng tuaân theo phöông phaùp laøm vieäc cho coâng ty ñeà ra, khoâng söû duïng nhöõng coâng cuï ñaõ quy ñònh maø aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm.

   

  32.5. Töï yù thao taùc maùy moùc thieát bò khi chöa coù chæ thò caáp treân, aûnh höôûng ñeán an toaøn lao ñoäng.

   

  32.6. Löôøng bieáng, laõn coâng, nguû gaät trong thôøi gian laøm vieäc (ghi moät loãi lôùn ñoái vôùi baûo veä vi phaïm ñieàu naøy).

   

  32.7. Tuyø tieän daãn baïn beø vaøo tham quan Coâng ty khi chöa ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa caáp treân.

   

  32.8. Xoùa söûa baûng chaám coâng.

   

  32.9. Ñaû kích, vu khoáng ngöôøi khaùc hoaëc laøm chöùng giaû cho ngöôøng khaùc.

   

  32.10. Phaùt ngoân böøa baõi, thaùi ñoä keâu kaêng, nhieàu  ñöôïc khuyeân raêng vaãn khoâng söûa loãi.

   

  32.11. Toû ra khoâng tuaân thuû caùc quyù cheá quaûn lyù khaùc cuûa coâng ty.

   

              31.12 Laøm baån nguyeân lieäu vaûi trong quaù trình saûn xuaát hoaëc naèm ngoài treân vaûi duøng ñeå gia coâng trong giôø laøm vieäc.

   

  32.13. Khoâng phaän söï maø töï yù ñi vaøo kho thaønh phaåm, kho vaät tö.

   

  32.14. Nhaân vieân baûo veä chöa ñöôïc chuû quan cho pheùp maø cho nhöõng ngöôøi thoâi vieäc ñi vaøo Coâng ty.

   

  31.15. Giôø laøm vieäc mang theo nhöõng muøng, meàn, caùt seùt… laø nhöõng vaät khoâng lieân quan ñeán coâng vieäc ñi vaøo nôi laøm vieäc.

   

  32.16. Coâng nhaân töï yù rôøi khoûi Coâng ty khi chöa ñöôïc pheùp.

   

  32.17. Nhaân vieân tröïc ban rôøi khoûi nôi tröïc khoâng lyù do.

   

  32.18. Khoâng thaønh thaät vôùi chuû quaûn.

   

  Ñieàu 33. Ghi loãi lôùn baèng vaên baûn ñoái vôùi nhöõng caùn boä, coâng nhaân vi phaïm nhöõng loãi sau ñaây:

   

  33.1. Coá tình khoâng tuaân theo phöông phaùp laøm vieäc cuûa coâng ty, aûnh höôûng ñeán naêng suaát lao ñoäng hoaëc chaát löôïng saûn phaåm.

   

  33.2. Tieát loä bí maät cuûa coâng ty.

   

  33.3 Laøm vieäc rieâng trong giôø laøm vieäc.

   

  33.4. Laøm thaát laïc caùc taøi lieäu quan troïng.

   

  33.5. Xoaù söûa baûn baùo caùo hoaëc laøm baùo caùo giaû ñeå troán traùnh traùch nhieäm hoaëc ñaåy traùch nhieäm cho ngöôøikhaùc.

   

  33.6. Giaáu gieám khoâng baùo caùo hoaëc chieám duïng vaät lieäu thöøa cuûa coâng ty.

   

  33.7. Töï yù rôøi khoûi vò trí trong giôø laøm vieäc daãn ñeán thieät haïi cho coâng ty.

   

  33.8.Vi phaïm nghieâm troïng noäi quy quaûn lyù cuûa coâng ty.

   

  33.9. Möu caàu tö lôïi vôùi söï laïm duïng chöùc vuï baûn thaân vaø coâng vieäc ñang ñaûm nhaän.

  33.10. Tröùoc khi tan ca, coâng nhaân hoaëc nhaân vieân phu traùch do khoâng caån thaän maø queân ngaét ñieän, khoâng ngöng maùy moùc daãn ñeán tình traïng maùy moùc, thieát bò, haøng hoaù thieâu huyû. Tröôøng hôïp thieät haïi naëng neà, ñöông söï phaûi boài thöôøng vaø bò buoäc thoâi vieäc.

  33.11. Phaùi nam coá tình ñi vaøo nhaø veä sinh phaùi nöõ.

  Ñieàu 34. Sa thaûi maø khoâng thoâng baùo cho nhöõng caùn boä, coâng nhaân vi phaïm moät trong nhöõng sai laàm nghieâm troïng döôùi ñaây, neáu coù phaïm phaùp seõ bò ñöa ra cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn giaûi quyeát.

  34.1. Caùn boä, coâng nhaân vaéng maët 7 ngaøy trong 1 thaùng hoaëc 20 ngaøy trong 1 naêm khoâng coù lyù do chính ñaùng.

  34.2. Troäm caép vaät tö coâng ty hoaëc xaâm chieám taøi saûn coâng ty, töùc laøtaác caû ñoà vaät trong coâng ty, duø duøng ñöôïc hoaëc khoâng duøng ñöôïc ( duø cho phaûi tieâu huyû ) ñieàu khoâng ñöôïc man ra khoûi Coâng ty.

  34.3. Thaâm huït, khai man coâng quyõ.

  34.4. Huùt thuoác taïi nôi caém huùt thuoác hoaëc coá tình gaây noå.

  34.5. Nghieän ngaäp, ma tuyù.

  34.6. Gaây aåu ñaû hoaëc haønh vi traùi vôùi thuaàn phong myõ tuïc taïi nôi laøm vieäc.

  34.7. Ñaõ bò toaø xöû aùn.

  34.8. Say röôïu, côø baïc trong xöôûng.

  34.9. Gaây chuyeän, ñe doaï uy hieáp, söû duïng hoaëc laøm nhuïc caùn boä, coâng nhaân coâng ty hoaëc xaâm phaïm ñeán nhaân phaåm cuûa hoï.

  34.10. Coá tình phaù huyû maùy moùc, duïng cuï nguyeân vaät lieäu,saûn phaåm hoaëc vaät tö khaùc, vaên kieän quan troïngvaø thoâng bao cuûa coâng ty.

  34.11. Giaû danh coâng ty ñeå löôøng gaït ngöôøi khaùc hoaëc coù nhöõng haønh vi aûnh höôûng ñeán uy tính cuûa coâng ty.

  34.12. Xuùi duïc duøng baïo löïc uy hieáp ngöôøi khaùc laõn  coâng, baõi coâng hoaëc xin nghæ.

  34.13. Truyeàn baù tinh ñoàn thaát thieän laøm aûnh höôûng ñeán traät töï saûn xuaát cuûa coâng ty.

  34.14. Coù haønh vi choáng laïi chæ thò saûn xuaát cuûa caáp treân trong phaïm vi coâng vieäc cuûa mình hoaëc laøm nhuïc nhaân vieân ñieàu haønh moät caùch voâ côù.

   34.15. Tìm côù troán traùnh khi công ty xaåy ra bieán coá, töø choái traùch nhieäm phaûi chòu ñoái vôùi thieät haïi nghieâm troïng cuûa coâng ty.

  34.16. Ñaõ phaïm 3 loãi lôùn maø khoâng theå laáy coâng chuoäc toäi .

  34.17. Caùn boä chuû quaûn hoaëc Boä phaän nhaân söï nhaän quaø hoaëc hoa hoàng cuûa ngöôøi  xin vieäc khi tuyeån duïng coâng nhaân.

  34.18. Caùn boä chuû quaûn hoaëc boä phaän nhaân söï coá yù vi phaïm quy ñònh tuyeån duïng khi tieán haønh tuyeån duïng coâng nhaân.

  34.19. Mang theo chaát deã chaùy, deã noå hoaëc vaät caám ñi vaøo Coâng Ty .

  34.20. Nhaän hoái loä cuûa khaùch haøng hoaëc nhaïân hoa hoàng cuûa ngöôøi baùn haøng.

  34.21. Vi phaïm nghieâm trong quy cheá quaûn lyù khaùc cuûa coâng ty.

   

                          CHÖÔGN VIII

                          TIEÀN LÖÔNG

   

  Ñieàu 35. Tyø theo tinh chaát coâng vieäc, moãi moät nhaân vieân ñöôïc chi traû löông tính theo saûn phaåm hoaëc löông coá ñònh vaø phaûi xaùc ñònh caùch nhaän traû löông khi kyù hôïp ñoàng chính thöùc. Tröôøng hôïp nöûa chöøng coù thay ñoåi thì do Chuû quaûn Boä phaän ñieàn ghi phieáu ñieàu ñoäng coâng taùc vaø ghi roõ phöông phaùp laõnh löông sau naøy.

  Ñieàu 36. Vaøo thaùng 7 moãi naêm caên cöù baûng ghi ñieåm ñeå ñieàu chænh löông moät laàn. Ñoái vôùi nhaân vieân môùi ñöôïc tuyeån duïng, thì sau khi heát haïn thöû vieäc seõ do Chuû quaûn Boä phaän caên cöù keát quaû coâng taùc thöïc teá ñeå ñeà xuaát yù kieán trình quaûn ñoác vaø Ban Giaùm ñoác pheâ duyeät.

  Ñieàu 37. Löông cuûa toaøn theå coâng nhaân ñöôïc chia laøm 2 ñôït chi traû moãi thaùng. Ñôït ñaàu traû vaøo ngaøy 25 haøng thaùng  cho taïm öùng… ñoàng VN, ñeán ngaøy 10 thaùng keá tieáp traû heát tieàn löông coøn laïi  vaø trôï caáp. Nhöõng nhaân vieân xin nghæ vieäc trong baûy ngaøy, keå töø ngaøy coù quyeát ñònh chaám döùt hôïp ñoàng ñöôïc Coâng ty thanh toaùn caùc khoaûn lieân quan ñeán quyeàn lôïi moãi beân vaø tröôøng hôïp ñaëc bieät thôøi haïn coù theå keùo daøi ñeán 30 ngaøy.

  Ñieàu 38. Tröøông hôïp ngaøy traû löông truøng vaøo ngaøy leã hoaëc ngaøy nghæ phaùp ñònh, thì Coâng ty seõ traû löông ñoù moät ngaøy.

  Ñieàu 39. Löông taêng ca ñöôïc höôûng 150% so vôùi löông giôø bình thöôøng. Tröôøng hôïp taêng ca vaøo ngaøy chuû nhaät hoaëc ngaøy leã phaùp ñònh, neáu khoâng nghæ buø thì ñöôïc traû löông baèng 20%. Neáu ñöôïc nghæ buø, thì coâng ty chæ traû phaàn cheânh leäch so vôùi tieàn löông cuûa ngaøy laøm vieäc bình thöôøng.

  Ñieâu 40. Moãi ngaøy laøm vieäc 8 giôø ñöôïc tính moät ngaøy höôûng löông, löông ngaøy tính baèng 1/26 ngaøy laøm vieäc cuûa löông thaùng coá ñònh.

  Ñieàu 41. Ñoái vôùi coâng nhaân nghæ pheùp khoâng lyù do, thì tieàn löông bò khaáu tröø theo soá ngaøy nghæ töông öùng ñeå boài thöøông thieät haïi cho Coâng ty vaø tieàn phaït.

  Ñieàu 42. Ñoái vôùi nhaân vieân bò giaùng chöùc hoaëc ñöôïc boå nhieäm, thì tieàn löông ñöôïc tính thoe coâng vieäc môùi töø thaùng keá tieáp keà töø khi coù quyeát ñònh, vaø caùch tính löông döïa vaøo Ñieàu 34 K3 cuûa Boä luaät lao ñoäng.

  Ñieàu 43. Tieàn thöôûng cuoái naêm seõ ñöôïc trích töø 10% lôïi nhuaän kinh doanh cuûa coâng ty. Möùc thöûông tuyø thuoäc vaøo keát quaû kinh doanh trong naêm.

  Ñieàu 44. Noäi quy naøy ñöôïc Hoäi ñoàng thµnh viªn C«ng ty TNHH………………… thoâng qua vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy ñöôïc Sôû Lao ñoäng – Thöông binh binh Xaõ hoäi chaáp thuaät.

              Ngaøy…thaùng…naêm …

              GIAÙM ÑOÁC

              (Ñaõ kyù)

              YÙ kieán cuûa Sôû Lao ñoäng – Thöông binh Xaõ hoäi

                                                 

   
  Báo quản trị |  
 • #52933   02/06/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 66 lần


  Theo tôi, để xây dựng pháp chế trong doanh nghiệp thì không chỉ nội quy công ty là quan trọng mà quan trọng hơn là Điều lệ công ty.
  Ai có mẫu điều lệ post lên cho mọi người cùng tham khảo với.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #53086   04/06/2010

  cdhanghai_ls
  cdhanghai_ls

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiii...
  Mẫu điều lệ công ty ...
  Bạn vào website của sở KH&ĐT (Tp.HCM) có đủ cả, tha hồ mà tham khảo....
  Chào thân ái.
   
  Báo quản trị |  
 • #53477   13/06/2010

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Vấn đề bạn quan tâm, xin tư vấn như sau:

  Ngoài Điều lệ, theo quy định của pháp luật về lao động, công ty còn có thể có những văn bản pháp lý nội bộ:

  -               Nội quy lao động

  -               Thỏa ước lao động tập thể

  -               Các quy chế khác tùy theo cơ cấu tổ chức và yêu cầu cụ thể của từng công ty như: Quy chế quản lý nhân sự, Quy chế Ban điều hành, Quy chế tài chính, các quy chế phòng ban…

  Nếu cần tư vấn rõ hơn, vui lòng liên hệ với Luật sư.

  Trân trọng.

  ------------------
  Luật sư LÊ NGA
  Tel: 0912.72.46.72 / Email: #0560a6; font-family: tahoma; text-decoration: underline;">lengalawyer@gmail.com

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |