NUÔI CON

Chủ đề   RSS   
 • #51663 11/05/2010

  NUÔI CON

  Luật sư cho em hỏi?
  Em đã ly hôn được hai năm, con được tòa sử cho bố nuôi.
  Nay em muốn nhận nuôi cháu có được không? thủ tục như thế nào?
  Xin luật sư tư vấn cho em biết
   
  4614 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #53080   04/06/2010

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần


  Chào bạn, §iÒu 93 - Luật HN-GĐ 2000 có quy định về "Thay ®æi ng­uêi trùc tiÕp nu«i con sau khi ly h«n" như sau: V× lîi Ých cña con, theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¶ hai bªn, Toµ ¸n cã thÓ quyÕt ®Þnh thay ®æi ngu­êi trùc tiÕp nu«i con. ViÖc thay ®æi ng­uêi trùc tiÕp nu«i con sau khi ly h«n ®u­îc thùc hiÖn trong tru­êng hîp nguêi trùc tiÕp nu«i con kh«ng b¶o ®¶m quyÒn lîi vÒ mäi mÆt cña con vµ ph¶i tÝnh ®Õn nguyÖn väng cña con, nÕu con tõ ®ñ chÝn tuæi trë lªn. Do đó, nếu bạn chứng minh rằng bạn có điều kiện nuôi con tốt hơn chồng cũ của bạn thì bạn nộp đơn đến Tòa án để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Nếu con bạn từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của cháu. Chúc chị thành công. Trân trọng
   
  Báo quản trị |