DanLuat 2015

Nội dung họp đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần ?

Chủ đề   RSS   
 • #108544 07/06/2011

  duytientaxuco

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 1 lần


  Nội dung họp đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần ?

  Hỏi luật sư : Công ty tôi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhưng do Chủ tịch bị ốm nặng nên không thể tham gia.
  Hội đồng quản trị đã họp và quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
  Nội dung không có báo cáo của Chủ tịch HDQT & của HDQT mà chỉ có báo cáo của ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh, tăng vốn điều lệ của công ty.
  Cũng không có báo cáo của Ban kiểm soát.
  Hỏi xem như vậy có vi phạm luật hay không ? Điều lệ công ty cũng không có nội dung này.
  Trân trọng cám ơn và mong được tư vấn sớm nhất.

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 14/06/2014 06:32:29 CH bỏ ưu tiên
   
  21521 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #108598   07/06/2011

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 711 lần
  Lawyer

  Luật doanh nghiệp không quy định đại hội cổ đông của công ty cổ phần phải có báo cáo của ai nên không thể nói không có báo cáo của HĐQT và ban kiểm soát là vi phạm pháp luật. Như bạn trình bày điều lệ công ty cũng không có nội dung nầy nên việc nầy cũng không vi phạm điều lệ.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (16/06/2011)
 • #110050   13/06/2011

  QuangHao77
  QuangHao77

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2011
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Đề nghị luật sư tư vấn cần cụ thể hơn cho người hỏi.
  Vấn đề là bạn duytientaxuco không nói rõ là Công ty bạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hay là đại hội đồng cổ đông bất thường. Nếu Đại hội đồng cổ đông bất thường thì thiếu các nội dung có thể không vi phạm điều lệ và pháp luật, nhưng nếu Công ty bạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên mà không có báo cáo của chủ tịch HĐQT và của HĐQT; báo cáo của ban kiểm soát thì lại vi phạm quy định của luật doanh nghiệp.

  Cụ thể, trích dẫn điều luật doanh nghiệp:

  #0000ff;">Điều 97. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  #0000ff;">1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

  #0000ff;">2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  #0000ff; background-color: #ffff00;">Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

  #0000ff;">a) Báo cáo tài chính hằng năm;

  #0000ff;">b)#ffff00;"> Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty;

  #0000ff;">c#ffff00;">) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  #0000ff;">d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

  #0000ff;">đ) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

  #0000ff;">3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

  #0000ff;">a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  #0000ff;">b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

  #0000ff;">c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này;

  #0000ff;">d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

  #0000ff;">đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  #0000ff;">4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thời hạn thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

  #0000ff;">Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty.

  #0000ff;">5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  #0000ff;">Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Trưởng ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty.

  #0000ff;">6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này đã yêu cầu có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  #0000ff;">Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.

  #0000ff;">7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này.

  #0000ff;">8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được công ty hoàn lại.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn QuangHao77 vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (03/01/2013) camnhung721990 (25/04/2013)
 • #110185   14/06/2011

  duytientaxuco
  duytientaxuco

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 1 lần


  Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  Luật doanh nghiệp 2005 quy định như trên thì nội dung họp Đại hội đồng cổ đông trên là phạm luật.

  Vì nếu một công ty chỉ tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo kiểu chỉ có Ban giám đốc thì không tuân theo đúng quy định.
  Theo tôi phải có nội dung như : Báo cáo của HĐQT, BKS
  Nhằm mục đích đánh giá cho các cổ đông biết về tình hình hoạt động của công ty.

  Luật cũng quy định là BKS phải làm việc ít nhất 2 lần trong năm và phải có báo cáo riêng của BKS để kiểm tra HĐQT, Ban giám đốc và các tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ( nhất là đánh giá và kiểm tra tình hình tài chính của năm )

  Nếu trong Đại hội thường niên không có báo cáo của BKS thì sinh ra BKS làm gì  và câu hỏi đặt ra là các năm khác nội dung cũng như vậy  thì sao ?

  Như anh QuangHao77 đã chích dẫn tại điều 97 thì nội dung trên phải được thực hiện. Nếu không các năm khác cũng không có báo cáo của Chủ tịch HDQT và BKS thì sao ?

  Cần Luậtt sư tư vấn cụ thể về vấn đề này.
  Xin được các luật sư tư vấn tình huống trên.
  Cập nhật bởi hiyatuongda ngày 03/03/2012 02:31:21 CH sửa sai 77 thành điều 97
   
  Báo quản trị |  
 • #169814   03/03/2012

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (689)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 534 lần


  Chào bạn #fff8df; font-size: 11px;">#fff8df;">duytientaxuco!

  Theo Hiya, điều 97 chỉ quy định về thẩm quyền của Đại HĐCĐ, chứ ko bắt buộc nội dung hợp phải có những vấn đề trên. Cuộc họp Đại HĐCĐ về đúng chương trình và nội dung họp theo quy định tại Điều 99 Luật doanh nghiệp 2005.

  Nội dung cuộc họp, chương trình, tài liệu dự thảo phải được gửi kèm Thông báo mời họp trong vòng 7 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp cho tất cả các cổ đông.

  Chậm nhất là 3 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, tất cả các cổ đông có quyền kiến nghị; Người triệu tập họp chỉ có quyền từ chối kiến nghị trường hợp Khoản 3 Điều 99.

  Do đó, nếu trong nội dung cuộc hợp không có báo cáo HĐQT, BKS, tất cả các cổ đông điều có quyền kiến nghị. Nếu không kiến nghị thì mặc nhiên chấm nhận nội dung cuộc họp, người triệu tập cuộc họp có quyền bỏ những nội dung như đọc báo cáo HĐQT, BKS,....

  Vi dụ: Nếu ĐHĐCĐ vừa họp xong 1 tháng, vì vướng mắc vấn đề mức chia cổ tức, họ chỉ họp về mức chia cổ tức, không nhất thiết phải báo cáo....các vấn đề còn lại. 

  Vài ý kiến trao đổi với bạn!
  Thân
  Hiya


  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiyatuongda vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (15/03/2012)
 • #172009   15/03/2012

  thuonggia78
  thuonggia78
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2011
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 5136
  Cảm ơn: 305
  Được cảm ơn 389 lần


  Nếu Chủ tịch HĐQT vắng mặt có lý do và số cổ đông đại diện cho phần vốn góp trong công ty theo đúng quy định trong điều lệ có mặt ( ví dụ số cổ đông có mặt đại diện cho 65% vốn điều lệ của Công ty và điều lệ công ty quy định cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho 65% vốn điều lệ của công ty trở lên có mặt) thì theo như LS Hùng không vi phạm pháp luật.

  Hoàng Thanh - Chuyên viên Tư vấn và Đào tạo về Quản trị kinh doanh

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuonggia78 vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (25/03/2012)
 • #172781   19/03/2012

  trinh1703
  trinh1703

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  chào bạn @duytien
  Để xem 1 cuộc họp ĐHĐCĐ có đúng pháp luật hay không. Bạn cần tìm hiểu về:
  - Điều kiện họp (Theo khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp 2005 thì điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ là : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  - Thẩm quyền triệu tập và thời hạn triệu tập (điều 97_ luật DN)
  - Thủ tục tiến hành mời họp (các thành viên có quyền tham gia) theo điều 98, 100, 101 Luật DN

  Theo các dữ kiện bạn đưa ra thì chưa đủ cơ sở pháp lý thể khẳng định được là có đúng pháp luật hay không
  - Chủ tịch HDDQT vắng mặt: trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ toạ thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp

  - nội dung cuộc họp: pháp luật quy đinh cần có những nội dung theo điều 97 LDN, nhưng nếu không có thì cũng không bị vi phạm. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trinh1703 vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (25/03/2012)
 • #175965   03/04/2012

  hienlkd
  hienlkd
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2010
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2143
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 65 lần


  @duytientaxuco: mình lưu ý bạn một trường hợp biên bản họp có giá trị pháp lý bất chấp mọi sai sót về trình tự thủ tục triệu tập họp, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp là khi nó được thông qua bởi số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienlkd vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (03/01/2013)
 • #183568   07/05/2012

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17654
  Cảm ơn: 1491
  Được cảm ơn 1485 lần


  Xin chào bạn ,

  Tôi đọc mục "Doanh nghiệp vướng mắc" thì thấy bạn đưa ý kiến (mà cũng chẳng phải là ý kiến tư vấn gì cho cam) cho một loạt các câu hỏi, đôi câu đã hỏi khá lâu rồi.

  Một điểm nổi rõ lên là bạn có vẻ đang rất muốn có thêm nhiều khách hàng từ diễn đàn. Tuy nhiên, cái cách mà bạn viết hoặc bạn tiếp cận thì hơi phản tác dụng.

  Một vài nơi bạn hơi tự tin quá mức vào năng lực của chính mình, ví dụ: "Câu hỏi về thế chấp quyền sử dụng đất này quá dễ. Mình chỉ cho 1 phút là xong". Tự tin là điều tốt nếu bạn không phủ nhận ý kiến của các LS, hoặc các thành viên khác trước đó và nếu bạn đưa ra tư vấn cụ thể thuyết phục.

  Cần nói lại rằng diễn đàn này là hỗ trợ pháp luật miễn phí và trao đổi luật pháp, nhưng chưa hẵn là ý kiến tư vấn miễn phí là không chính xác. Không cứ phải có tiền mới chính xác.

  Một vài chia sẻ để bạn tiếp cận vấn đề đúng hướng hơn.

  Thân.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn Maiphuong5 vì bài viết hữu ích
  luonglawyer (09/05/2012) ntdieu (07/05/2012) BachThanhDC (07/05/2012) lythuyettinhbenvung (12/07/2012)
 • #183570   07/05/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13530)
  Số điểm: 93291
  Cảm ơn: 3055
  Được cảm ơn 4691 lần
  SMod


  Chị à, chắc bác ấy đang ế quá nên phải lên Dân Luật kiếm vài thân chủ emoticon
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (03/01/2013) Maiphuong5 (07/05/2012)
 • #200286   11/07/2012

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14949
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1048 lần


  Kiếm khách hàng cái gì hả chị Diệu hay chị Điệu :)) Câu hỏi này được đăng từ tháng 6/2011 khách hàng đã phải tự giải quyết xong rồi.

  Về vấn đề này, theo mình lý do thật là buồn cười và khó chấp nhận đối với cổ đông nếu chỉ vì lý do Chủ tịch HĐQT bị ốm mà không có báo cáo của HĐQT. HĐQT hoạt động theo tập thể chứ có phải là hoạt động của riêng ông Chủ tịch đâu. Nếu ổng ốm thì phó chủ tịch hoặc người khác được HĐQT chỉ định sẽ có trách nhiệm soạn thảo và trình bày báo cáo này trước ĐHĐCĐ.

  Còn về vấn đề không có báo cáo này thì doanh nghiệp vi phạm pháp luật, theo mình không nghĩ vậy vì đây chỉ là trách nhiệm báo cáo, giải trình hoạt động doanh nghiệp của HĐQT trước cổ đông nếu HĐQT không hoàn thành tốt trách nhiệm này thì ĐHĐCĐ có thể phế truất mấy ông lười biếng đó để bầu HĐQT khác thay thế. Báo cáo của BKS cũng tương tự như vậy. Vấn đề chỉ đơn giản vậy thôi. Lấy 300K được không nhỉ :)).

   

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Unjustice vì bài viết hữu ích
  ntdieu (11/07/2012)
 • #218597   08/10/2012

   


   

   

  Nếu trình tự tổ chức Đại hội đại hội đồng cổ đông là đúng trình tự thủ tục, và đảm bảo tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua vấn đề đó. Thì vấn đề được thông qua là hợp lệ và có giá trị pháp lý. Còn các nội dung được quy định tại điều 97, nếu có nội dung nào chưa được thông qua thì tổ chức Đại hội lại và thông qua các vấn đề đó, còn vấn đề đã biểu quyết thông qua trong cuộc họp trước đó vẫn tiếp tục có giá trị.

  Ngoài ra, Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #236892   02/01/2013

  simonhoangphuong
  simonhoangphuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  phamcongthanhdmz viết:
  Nếu muốn tư vấn cụ thể và rõ ràng hơn, thì có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ sau. Tuy nhiên câu trả lời chính xác, thì phải tính phí đó bạn. 1 giờ tư vấn là 300 ngàn.

  Công ty Cổ phần Quản Trị Chiến Lược

              Phạm Công Thành

              Phó Giám đốc

  Add: 15 Kiệt 13 Hàn Mặc Tử, Huế, Việt Nam
  Tel: +84.54.3829436

  Mobile:  0985846491
  Tax Code: 3301428700
  Skype: vnf.phamcongthanh

  Email: vicedirector.clg@gmail.com

  Website:   http://clg.codo.info/

   


  tự tin thì có, nhưng post bài quảng cáo không đúng chỗ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn simonhoangphuong vì bài viết hữu ích
  duytientaxuco (03/01/2013)
 • #247918   11/03/2013

  suanha_360
  suanha_360

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật doanh nghiệp không quy định đại hội cổ đông của công ty cổ phần phải có báo cáo của ai nên không thể nói không có báo cáo của HĐQT và ban kiểm soát là vi phạm pháp luật. Như bạn trình bày điều

  SỬA NHÀ 360 HOTLINE : 1900 1879

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-