Những trường hợp KHÔNG ĐƯỢC tách thửa đất tại 63 tỉnh, thành

Chủ đề   RSS   
 • #525309 08/08/2019

  happy_smile
  Top 500
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2012
  Tổng số bài viết (268)
  Số điểm: 13890
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 301 lần


  Những trường hợp KHÔNG ĐƯỢC tách thửa đất tại 63 tỉnh, thành

  Mình liệt kê quy định của 63 tỉnh, thành trên cả nước về những trường hợp không được phép tách thửa sau đây:

  1. HÀ NỘI

  Căn cứ: Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017

  - Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

  - Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt.

  - Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  Căn cứ: Điều 4 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND  ngày 05/12/2017.

  - Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

  - Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

  - Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.

  - Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  3. BẮC NINH

  Căn cứ: Khoản 2 Điều 6 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/06/2018.

  - Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai;

  - Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  - Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

  4. QUẢNG TRỊ

  Căn cứ: Khoản 2 Điều 5 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017.

  - Thửa đất mới hình thành hoặc thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đáp ứng các điều kiện về diện tích tối thiểu.

  - Thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa có hình thể phi thực tế;

  - Đất thuộc phạm vi quy hoạch thực hiện dự án mà đã có dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  - Đất thuộc phạm vi quy hoạch thực hiện dự án mà đã có trong danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua hoặc được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận hoặc thuộc phạm vi khu vực thực hiện dự án đầu tư đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  - Đất ở thuộc dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

  - Đất ở đô thị thuộc khu vực quy hoạch chi tiết phân lô được phê duyệt để giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá hoặc không đấu giá từ sau ngày 16/01/2014 (ngày Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị có hiệu lực). Quy định này không áp dụng đối với trường hợp giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Điều 61, 62 của Luật Đất đai 2013.

  - Các khu vực đã có quy định phải bảo vệ, bảo tồn;

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật;

  5. LONG AN

  Căn cứ: Khoản 1 Điều 3 Quyết định 66/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018.

  - Thửa đất hoặc một phần thửa đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

  - Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

  - Người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất;

  - Thửa đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch ,sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

  - Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

  6. AN GIANG

  ---

  7. KHÁNH HÒA

  Căn cứ: Điều 3 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014

  - Thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

  - Thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

  - Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

  - Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

  - Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi.

  8. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  Điều 5 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/07/2019.

  - Không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 18 về những điều kiện chung và diện tích tối thiểu khi tách thửa.

  - Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.

  - Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

  - Việc phân chia tài sản thừa kế, ly hôn, tranh chấp mà không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định tại Quyết định này.

  - Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

  9. KIÊN GIANG

  Căn cứ: Điều 3 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/07/2019.

  - Thửa đất có tranh chấp, quyền sử dụng đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án và không trong thời hạn sử dụng đất.

  - Diện tích thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

  - Không đảm bảo điện tích tách thửa tối thiểu tại các điều 4, 5, 6, 7, 8 Quyết định này.

  10. BẮC GIANG

  Căn cứ: Khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 745/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014.

  - Nhà nước giao đất ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

  - Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho phép để đồng thời hợp với thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo ra thửa đất mới có diện tích lớn hơn diện tích đất tối thiểu;

  - Việc tách thửa đất liên quan đến các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bản án của Tòa án liên quan đến đất đai;

  - Thửa đất xin tách thửa chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  11. KON TUM

  Căn cứ: Khoản 4 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014

  - Tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này đồng thời với việc xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu để tách thửa.

  - Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  - Thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày các văn bản quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành.

  12. BẮC KẠN:

  Căn cứ: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

  - Không đủ điều kiện tách thửa theo điều 11 Quyết định này.

  - Đối với các lô đất thuộc khu dân cư mà quy hoạch chi tiết chia lô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không được phép tách, hợp thửa khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  13. LAI CHÂU

  Căn cứ: Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016).

  - Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  - Thửa đất đang có tranh chấp.

  - Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đang bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phong toả, kê biên để thi hành án.

  - Thửa đất không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.

  - Thửa đất không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Đất đai năm 2013

  - Các khu vực đã có quy định phải bảo vệ, bảo tồn.

  - Đất ở thuộc dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

  - Khu vực đất có dự án đầu tư mà đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi đất.

  14. BẠC LIÊU

  Căn cứ: Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018.

  - Đất thuộc dự án nhà ở, khu dân cư, tái định cư và khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  - Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  - Quy hoạch phân lô khi chưa có chủ trương chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

  - Chuyển mục đích đất nông nghiệp xây dựng nhà ở, công trình trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

  15. LÂM ĐỒNG

  Căn cứ: Điều 3, 4 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/04/2015.

  - Không đấp ứng diện tích tối thiểu để được tách thửa

  - Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất;

  - Thửa đất thuộc khu hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

  16. LẠNG SƠN

  Không đủ điều kiện tách thửa (diện tích và một số điều kiện đi kèm) quy định tại Điều 4, 5 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/04/2018).

  17. BẾN TRE

  - Không đủ điều kiện về diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định tại Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 04/09/2018

  18. LÀO CAI

  Căn cứ: Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018).

  - Thửa đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013;

  - Thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất quy định tại Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

  - Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

  - Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của tòa án;

  - Thửa đất có công trình xây dựng kiên cố mà việc tách thửa đất có ranh giới làm phá vỡ kết cấu công trình xây dựng.

  19. BÌNH ĐỊNH

  Căn cứ: Điều 4 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/07/2015).

  - Thửa đất có diện tích từ 40m2 trở lên nhưng có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.

  - Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự;

  - Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

  - Đất ở trong khu dân cư (kể cả khu vực đô thị và nông thôn) đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa ở trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch chi tiết điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt”

  - Đất đang có tranh chấp.

  20. BÌNH DƯƠNG

  - Không đáp ứng được điều kiện diện tích tối thiểu khi tách thửa cũng như 1 số quy định cụ thể khi tách thửa tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND  ngày 27/09/2017.

  - Đồngthời, không thuộc diện được xem xét tách thửa khi không đảm bảo diện tích tại Điều 5 Quyết định.

  21. NAM ĐỊNH

  Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/06/2018.

  - Không đảm bảo các điều kiện thực hiện tách thửa tại Điều 6 của Quy định này;

  - Đất ở thuộc các khu đô thị mới, khu tái định cư, các thửa đất dịch vụ được nhà nước giao khi thu hồi đất nông nghiệp theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, đất ở có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp.

  - Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án.

  - Trường hợp những người được nhận chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng cùng một thửa đất ở hoặc thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu chia tách cho từng người mà diện tích đất của từng người được chia nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy định này thì không được chia tách thửa đất mà thể hiện đồng chủ sử dụng.

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật không được tách thửa.

  22. BÌNH PHƯỚC

  Không đảm bảo điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014.

  23. NGHỆ AN

  Không đảm bảo điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/04/2018.

  24. BÌNH THUẬN

  Căn cứ: Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai.

  - Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

  - Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của tòa án.

  - Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

  Trường hợp dự án đã có thông báo thu hồi đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất được tách thửa để thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.

  - Thửa đất trong các khu dân cư có quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc tách thửa không đồng thời với hợp thửa.

  25. NINH BÌNH

  Không đảm bảo điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/08/2014.

  26. CÀ MAU

  Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015.

  - Khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  - Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

  - Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

  - Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự.

  - Đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  - Đất nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà việc tách thửa không phù hợp với quy hoạch đó.

  - Đất đang có tranh chấp.

  27. NINH THUẬN

  Không đảm bảo điều kiện tách thửa được tại Điều 3, 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014.

  28. CẦN THƠ

  - Không đảm bảo điều kiện tách thửa được tại Điều 3, 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014.

  - Không thuộc trường hợp được xem xét cho tách thửa dù không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa.

  29. PHÚ THỌ

  Không đảm bảo điều kiện tách thửa được tại Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/09/2014.

  30. CAO BẰNG

  Không đảm bảo điều kiện tách thửa được tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014.

  31. PHÚ YÊN

  Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018).

  - Thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu kể từ thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp việc tách thửa đất đồng thời với việc xin hợp thửa với thửa đất liền kề (thửa đất được hình thành sau khi hợp thửa bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo Quy định này) để thuận lợi cho việc sử dụng đất thì được phép tách thửa.

  - Thửa đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

  - Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

  - Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

  - Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

  - Các khu vực hiện đang là đất ở biệt thự được quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đất ở thuộc các dự án phát triển nhà ở, để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy hoạch được duyệt.

  32. ĐÀ NẴNG

  Không đủ điều kiện tách thửa được quy định tại Điều 5 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/08/2018).

  33. QUẢNG BÌNH

  Điều 4 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 13/07/2017.

  - Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai thì không được tách thửa;

  - Đất đang có tranh chấp, đất đang được kê biên để đảm bảo thi hành án;

  - Đất đang trong thời gian thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm;

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  34. ĐẮK LẮK

  Không đủ điều kiện tách thửa tại Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014.

  35. QUẢNG NAM

  Không đủ điều kiện tách thửa tại Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/06/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bới Quyết định 22/2016/QĐ-UBND  ngày 26/09/2016).

  36. ĐẮK NÔNG

  Không đủ điều kiện tách thửa tại Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014.

  37. QUẢNG NGÃI

  Không đủ điều kiện tách thửa tại Điều 8, 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015.

  38. ĐIỆN BIÊN

  Không đủ điều kiện tách thửa quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014.

  39. QUẢNG NINH

  Căn cứ: Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND ngày 13/08/2014.

  - Các thửa đất sau khi được tách không đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều này.

  - Thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách, hợp thửa theo quy hoạch điều chỉnh).

  - Thửa đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi hoặc quyết định thu hồi.

  - Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

  - Thửa đất sau khi tách ra không có đường đi vào thửa đất.

  40. ĐỒNG NAI

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018.

  41. ĐỒNG THÁP

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017.

  42. SÓC TRĂNG

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018).

  43. GIA LAI

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/03/2018).

  44. SƠN LA

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Điều 6 Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/03/2018).

  45. HÀ GIANG

  Căn cứ: Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 06/09/2014.

  - Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ.

  - Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

  46. TÂY NINH

  - Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất

  - Không đủ điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/04/2019.

  47. HÀ NAM

  Căm cứ: Điều 6  Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/08/2017.

  - Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

  - Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp thuộc khoản 4 Điều này.

  - Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

  - Một trong các thửa đất hình thành sau khi chia tách thửa đất không đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

  48. THÁI BÌNH

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 23/08/2018).

  49. THÁI NGUYÊN

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa tại Điều 6, 7, 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014.

  50. HÀ TĨNH

  - Thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện hoặc đã có quyết định thu hồi đất thì không được tách thửa

  - Thửa đất không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014.

  51. THANH HÓA

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa quy định tại Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017).

  52. HẢI DƯƠNG

  Căn cứ: Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018.

  *Đối với đất ở:

  - Khu đô thị mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.

  - Khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:

  - Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;

  - Khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn;

  - Khu dân cư tái định cư.

  *Những khu vực không được thực hiện tách thửa đất thương mại, dịch vụ

  - Khu đô thị mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.

  - Khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện giao đất, cho thuê đất, gồm:

  + Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;

  + Khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn;

  + Khu dân cư tái định cư.

  53. THỪA THIÊN HUẾ

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3, 4 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014.

  54. HẢI PHÒNG

  Căn cứ: Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/06/2015.

  - Thửa đất nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Thửa đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

  - Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

  - Các thửa đất thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

  55. TIỀN GIANG

  Không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 03/06/2015.

  56. HẬU GIANG

  Điều 4 Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014.

  1. Diện tích đất xin tách thửa khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  2. Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

  3. Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

  57. TRÀ VINH

  Không đáp ứng đủ điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018.

  58. HÒA BÌNH

  Căn cứ: Điều 6 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/09/2014.

  - Các thửa đất thuộc khu vực có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

  - Không được cấp Giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có ít nhất một thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này trừ trường hợp tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới đảm bảo các điều kiện tại Quy định này.

  59. TUYÊN QUANG

  Không đáp ứng đủ điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014

  60. VĨNH LONG

  Không đáp ứng đủ điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/04/2016).

  61. HƯNG YÊN 

  Căn cứ: Khoản 2 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014.

  - Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  - Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

  62. VĨNH PHÚC

  Không đáp ứng được điều kiện để tách thửa tại Điều 2, 3 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.

  63. YÊN BÁI 

  Căn cứ: Khoản 3 Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND  ngày 05/10/2017.

  - Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

   
  25997 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn happy_smile vì bài viết hữu ích
  enychi (12/08/2019) ThanhLongLS (08/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận