Nhờ các anh chị tìm giúp " Bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 " đính kèm theo Quyết định số 62/2008QĐ-UBND

Chủ đề   RSS   
 • #6884 20/07/2009

  bongcuty

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ các anh chị tìm giúp " Bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 " đính kèm theo Quyết định số 62/2008QĐ-UBND

  Tôi đọc Quyết định số 62/2008QĐ-UBND nhưng ở phần cuối của quyết định có phần phụ lục là " Bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 " thì không đọc được vậy nên nhờ các anh chị tìm giúp. Rất cảm ơn anh rongcon83 đã tìm giúp các văn bản hướng dẫn việc đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi và hướng dẫn cách tra cứu giá đất theo quy định của nhà nước nhưng tôi rất cần " Bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 " đính kèm theo Quyết định số 62/2008QĐ-UBND vậy nên nhờ các anh chị tìm giúp. Xin cảm ơn.
   
  5101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #6885   19/07/2009

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2700)
  Số điểm: 19414
  Cảm ơn: 888
  Được cảm ơn 1046 lần
  SMod

  Bạn muốn tìm địa điểm nào? Mình thấy có tổng cộng 63 mục (chính xác là 63 file đính kèm theo quyết định)  bao gồm các quận/huyện.
  Có cách này đơn giản hơn.
  1. Bạn copy đường dẫn này và tìm:
  http://www.thuvienphapluat.vn/default.aspx?CT=VC&LID=148B9009&ODID=1B51BE2009&BID=9&V=4
  2. Bạn gõ từ khóa 62/2008/QĐ-UBND trên Google.
  Đơn giản thôi mà bạn ơi


  Cập nhật bởi xmen_8711 vào lúc 19/07/2009 07:06:54
   
  Báo quản trị |  
 • #6886   19/07/2009

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2700)
  Số điểm: 19414
  Cảm ơn: 888
  Được cảm ơn 1046 lần
  SMod

  Mình đã tìm thử và kết quả:


  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------

  Số: 62/2008/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2009

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;  
  Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá 13 (kỳ họp thứ 17) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2008; Ý kiến của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 176/HĐND–KTNS ngày 30/12/2008;
  Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, CụcThuế, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố tại Tờ trình số 1869 /TTrLN-STC-STNMT&NĐ-CT-BCĐGPMBTP ngày 26/11/2008 và Báo cáo thẩm định số 712 /STP-VBPQ ngày 26 /12/2006 của Sở Tư pháp,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, các quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tuớng Chính phủ;
  - Đ/c Bí thư Thành uỷ;
  - Bộ: TC; XD; TN&MT; Tư pháp;
  - Viện KSND TC; Toà án NDTC;
  - Thường trực Thành Uỷ;
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - Đoàn đại biểu Quốc Hội TP Hà Nội;
  - Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
  - CPVP; tổ chuyên viên; KT, Nth;
  - Trung tâm công báo (để đăng công báo);
  - Lưu, VT(3b), KT(150b).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Hoàng Mạnh Hiển

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2009

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008 /QĐ-UBND ngày 31 /12/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi áp dụng

  1. Giá các loại đất quy định tại quyết định này được xác định làm căn cứ để:

  a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

  b) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

  c) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai 2003;

  d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003;

  e) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003;

  g) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

  h) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định tại quyết định này.

  3. Quy định này không bắt buộc áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thoả thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

  Điều 2. Nguyên tắc cụ thể khi định giá các loại đất

  1. Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp giáp trục đường giao thông có tên trong bảng giá có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo, các vị trí 2,3,4 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.

  2. Nguyên tắc khi định giá đất phi nông nghiệp.

  a) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất.

  b) Các vị trí trong mỗi đường, phố thuộc các quận; các phường của thành phố Hà Đông; các phường của thành phố Sơn Tây; các thị trấn được xác định như sau:

  + Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với đường, phố được quy định trong các bảng giá kèm theo quyết định này;

  + Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 3,5m trở lên.

  + Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 2m đến dưới 3,5m.

  + Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) dưới 2m.

  c) Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.

  d) Đối với thửa đất của một chủ sử dụng đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thuộc các khu dân cư cũ, không nằm trong khu đô thị mới, không nằm trong cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp, cách hè đường, phố từ 200m trở lên (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá như sau:

  - Cách hè đường, phố từ 200m đến 300m: giảm 5% so với giá đất quy định.

  - Cách hè đường, phố trên 300m đến 500m: giảm 10% so với giá đất quy định.

  - Cách hè đường, phố trên 500m: giảm 15% so với giá đất quy định.

  Không áp dụng quy định tại điểm này trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại điều 39, điều 40 của Luật Đất đại 2003; trong trường hợp này, giá đất các vị trí 3, vị trí 4 được xác định theo giá đất vị trí 3 (gọi chung là vị trí còn lại).

  đ) Đối với thửa đất của 1 chủ sử dụng có chiều sâu tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ được chia các lớp để tính giá như sau:

  - Lớp 1: tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ đến 100m tính, bằng 100% mức giá quy định.

   - Lớp 2: tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 100m đến 200m, giảm 10% so với giá đất của lớp1.

   - Lớp 3 tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 200m đến 300m giảm 20% so với giá đất của lớp1.

   - Lớp 4 tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 300m giảm 30% so với giá đất của lớp 1.

  e) Chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ nêu tại Điều 2 của quy định này được áp dụng như sau:

  - Đối với các trường hợp được Nhà nước giao, cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới quy hoạch đường, phố được duyệt;

  - Các trường hợp còn lại, chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ tính theo chỉ giới hè đường, phố hiện trạng.

  g) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng đất có hình thể đặc thù (hình L, hình ) thì phần diện tích tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ tính từ mặt tiền đến hết chiều sâu của thửa đất được áp dụng giá theo đúng vị trí, mục đích quy định tại các Điều 4,5,6,7 Chương II của quy định này. Phần diện tích còn lại xác định như sau:

  - Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ ³ 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,9 của giá đất theo quy định.

  - Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích thước từ 2m đến dưới 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,8 của giá đất theo quy định.

  - Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích thước <2m thì phần diện tích còn lại áp dụng giá đất vị trí thấp hơn liền kề của đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ.

  h) Trường hợp các thửa đất thuộc địa giới hành chính của các xã ngoại thành nằm xen kẽ với các thửa đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chính các xã, bên kia là địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành thì xác định giá theo vị trí có mức cao nhất. Nguyên tắc phân loại vị trí, xác định giá đất các trường hợp này tuân thủ các quy định tại diểm a, b, c, d, đ, e, g trên đây và Điều 5 Chương II của quy định này.

  Chương II

  GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

  Điều 3. Giá đất nông nghiệp

  1. Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại các xã thuộc các huyện được xác định căn cứ mục đích sử dụng khi giao, cho thuê và được phân theo khu vực, theo vùng (vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi) quy định tại Bảng 1; Bảng 2, Bảng 3; Bảng 4 và Phụ lục phân loại các xã.

  2. Các trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn, đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cư, giá đất được tính bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng khu vực, cùng vùng quy định tại Bảng 2.

  3. Giá đất nông nghiệp khác (bao gồm đất tại các xã ngoại thành sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thuỷ sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của cùng khu vực, cùng vùng quy định tại Bảng 2.

  Điều 4. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

  1. Các quận; các phường của thành phố Hà Đông; các phường của thành phố Sơn Tây; các thị trấn thuộc các huyện, giá đất được xác định theo Điều 2 của quy định này, mức giá cụ thể cho từng đường, phố và từng vị trí quy định tại Bảng 5 (đối với các quận; các phường thuộc thành phố Hà Đông và thành phố Sơn Tây); Bảng 6 (đối với các thị trấn thuộc các huyện).

  2. Riêng các phường Viên Sơn, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm thuộc thành phố Sơn Tây và thị trấn Tây Đằng thuộc huyện Ba Vì áp dụng giá đất quy định tại khoản 2 điều 5 dưới đây.

  Điều 5. Giá đất ở và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu vực nông thôn (gồm khu vực giáp ranh đô thị, khu vực ven trục đường giao thông chính và các xã nông thôn)

  1. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc các xã giáp ranh các quận (có chung ranh giới hành chính với quận) được xác định cụ thể cho từng đường, phố quy định tại Bảng 7 và Phụ lục phân loại các xã. Cụ thể như sau:

  a) Các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm: được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn.

  b) Các xã giáp ranh thuộc huyện Thanh Trì, Gia Lâm:

  - Trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá đến 200m được xác định theo 4 vị trí ( 1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn;

  - Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá quy định cụ thể tại Bảng 7.

  2. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ven trục đầu mối giao thông chính có tên trong bảng giá (từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m) thuộc các huyện; các xã thuộc thành phố Hà Đông; các xã và phường Viên Sơn, phường Trung Hưng, phường Trung Sơn Trầm thuộc thành phố Sơn Tây (quy định tại Bảng 8) và thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì (quy định tại Bảng 6) được xác định cụ thể cho từng đường, phố, cụ thể như sau:

  - Trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn và không thấp hơn giá đất cùng mục đích sử dụng khu dân cư nông thôn liền kề.

  Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 200m của các trục đường có tên trong bảng giá giao nhau thì xác định giá theo vị trí của đường có mức giá cao nhất (thực hiện mục a, khoản 2 điều 2 của quy định này).

  - Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá áp dụng giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

  3. Giá đất ở và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu dân cư nông thôn tại các khu vực còn lại được quy định tại Bảng 9.

  Các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tại các khu dân cư nông thôn quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị mới; cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp, căn cứ vào đường quy hoạch được duyệt (nếu không có đường quy hoạch thì lấy theo đường hiện trạng) để áp dụng giá đất theo 4 vị trí của đường, phố gần nhất có tên trong bảng giá quy định tại bảng 8, không bị giới hạn bởi phạm vi 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố.

  Điều 6. Giá đất phi nông nghiệp khác

  1. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng ( bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hoá nghệ thuật), được xác định bằng giá đất ở có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

  2. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng theo các quy định tại điểm b khoản 5 điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm: đất có các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán trại cho người lao động phục vụ thi công công trình xây dựng; đất tại các phường, thị trấn được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

  3. Giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ có quy định cho từng trường hợp phát sinh cụ thể.

  4. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản được xác định bằng giá đất nuôi trồng thuỷ sản của cùng khu vực, cùng vùng; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thuỷ sản được xác định bằng giá đất phi nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng, vị trí, đường, phố, loại xã.

  Điều 7. Giá đất chưa sử dụng

  Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật đối với loại đất này thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng được quy định tại bản quy định này để định mức giá cụ thể.

  Chương III

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 8. Những thửa đất, khu vực chưa được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo quy định này hoặc các trường hợp mới phát sinh do xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, giao cơ quan có thẩm quyền chủ trì cùng các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định.

  Điều 9. Trường hợp áp dụng giá đất vào các đối tượng và mục đích sử dụng đất theo các quy định của pháp luật phải thực hiện sát giá thị trường trong điều kiện bình thường mà giá đất quy định năm 2009 chưa phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường, giao cơ quan có thẩm quyền chủ trì cùng các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có liên quan trình Uỷ ban nhân dân Thành phố để quyết định hoặc báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến trước khi quyết định theo các nguyên tắc sau:

  1. Đối với giá các loại đất phi nông nghiệp, khi áp dụng vào các mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải xác định mức giá sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường thì tại thời điểm áp dụng, liên ngành trình UBND Thành phố quyết định điều chỉnh giá đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật trong giới hạn cho phép cao hơn hoặc thấp hơn không quá 20% so với mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố. Các trường hợp điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố liên ngành phải lập phương án trình UBND thành phố để xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố trước khi quyết định.

  2. Các trường hợp điều chỉnh giá đất nông nghiệp (nếu có) liên ngành phải lập phương án trình UBND Thành phố để xin ý kiến Thường trực HĐND trước khi quyết định.

  Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn trình Uỷ ban nhân dân Thành phố để công bố giá đất vào ngày 01 tháng 01 hàng năm; Tổng hợp tình hình và kết quả điều chỉnh giá đất báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

  Điều 10. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng tài chính kế hoạch theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp.

  Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổng hợp trình UBND Thành phố quyết định./.

   

   

  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

   


   
  Báo quản trị |  
 • #6887   19/07/2009

  bongcuty
  bongcuty

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn xmen_8711 rất nhiều. Vấn đề cần giúp đỡ của mình là cái "Bảng giá" ở cuối cuối văn bản " FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN " như bạn đã nhìn thấy ở trên đó. Mình không tìm được để tải về, để có thể in ra được.Xin chỉ giúp mình nếu bạn hay mọi người tìm được. Xin cảm ơn !  
   
  Báo quản trị |  
 • #6888   19/07/2009

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2700)
  Số điểm: 19414
  Cảm ơn: 888
  Được cảm ơn 1046 lần
  SMod

  Vâng. Cảm ơn bạn. Bạn hãy để lại địa chỉ email tại đây hoặc nhắn tin riêng tôi sẽ gởi cho bạn. Việc post bài tại đây tôi đã thử nhưng bị lỗi nên không thực hiện được.
   
  Báo quản trị |  
 • #6889   20/07/2009

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Mở file kèm file theo văn bản.

  Khi mở VB có file kèm theo file (đối với các vb có dung lượng lớn, thường tạo file như vậy mới đưa hết toàn bộ nội dung của vb lên), các bạn chỉ cần double click chuột vào file đính kèm trong văn bản thì sẽ mở ra 1 file khác, có thể là file nén hoặc 1 file đính kèm. Khi double vào file đính kèm, xuất hiện 1 thông báo, có 2 nút yes No, bạn chỉ cần click chuột vào ô Yes thì sẽ mở file kèm theo.
  Chúc thành công!

   
  Báo quản trị |  
 • #6890   20/07/2009

  bongcuty
  bongcuty

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trước hết tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và chỉ giúp tôi cách để có thể đọc được file đính kèm. Tôi đã thử làm theo cách bạn lethigam_ms chỉ giúp và đã làm được. Rất cảm ơn các bạn. Mail của tôi là :
   anhthu_141007@yahoo.com
   duytoan06@vnn.vn
      
   
  Báo quản trị |