Nhà đất có sổ đỏ cho con trai ruột khi li dị thì người con dâu có quyền gì trên nhà dất dó không ..!?

Chủ đề   RSS   
 • #51702 12/05/2010

  nhatrangcity

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhà đất có sổ đỏ cho con trai ruột khi li dị thì người con dâu có quyền gì trên nhà dất dó không ..!?

  Xin nhờ luật sư tư vấn.
  Em trai tôi đã được cha mẹ ruột cho nhà đất đã có sổ đỏ và sổ đỏ đó đã được chuyển qua chỉ một mình tên em trai tôi đứng tên sau khi cưới vợ một thời gian (cha mẹ tôi vẫn đang còn sống) . Nay nếu vợ chồng em trai tôi li dị thì em dâu tôi có quyền lợi gì trên nhà đất ở mức độ nào đó không .!?
  xin cảm ơn.
   
  6837 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #53093   04/06/2010

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  LuËt H«n Nh©n vµ Gia ®×nh n¨m 2000 quy ®Þnh vÒ tµi s¶n riªng cña vî, chång nh­ sau:

  “Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

  Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

   Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.”

   Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

  “ Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.”

  Điều 97 LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh  còng quy ®Þnh:

    “Quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.”

  Em d©u cña ChÞ kh«ng cã quyÒn lîi g× ®èi víi m¶nh ®Êt mµ em trai chÞ ®øng tªn trong sæ ®á nÕu em trai ChÞ khi ra Toµ ly h«n chøng minh ®­ưîc nhµ ®Êt nµy là thõa kÕ riªng hoÆc ®ư­îc bè mÑ tÆng riªng cho em trai cña ChÞ trong thêi kú h«n nh©n vµ kh«ng nhËp nhµ ®Êt nµy vµo khèi tµi s¶n chung cña Vî Chång.

  …………………………………………………………..

   

   

   Cty T­ư vÊn vµ DÞch vô

  Doanh nghiÖp §¹i Thiªn Phó

  §C:  37/874, ®ư­êng Minh Khai,

  quËn Hai Bµ Trư­ng , TP Hµ Néi

  §T: 04, 73006531; 73006532

  D§: 097.990.8682

   
  Báo quản trị |