Nguyên tắc ghi nhận chi phí của tổ chức tài chính vi mô

Chủ đề   RSS   
 • #487905 26/03/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Nguyên tắc ghi nhận chi phí của tổ chức tài chính vi mô

  Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô. Cụ thể, nguyên tắc ghi nhận chi phí của tổ chức tài chính vi mô như sau:

  - Chi phí của tổ chức tài chính vi mô là các Khoản chi phí phải chi thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô.

  - Các chi phí được ghi nhận vào chi phí kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tổ chức tài chính vi mô không được hạch toán vào chi phí các Khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ. Việc xác định và hạch toán chi phí được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

  - Việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

  - Đối với tổ chức tài chính vi mô do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ chỉ được hạch toán vào chi phí kinh doanh các Khoản chi phí được trừ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Riêng đối với Phần chi trích lập dự phòng rủi ro vượt mức quy định được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do có sự khác biệt giữa quy định về chi trích lập dự phòng rủi ro của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có) và Khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính (trừ các Khoản tiền phạt vi phạm hành chính mà cá nhân phải nộp phạt theo quy định của pháp luật) tổ chức tài chính vi mô do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ được sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp để bù đắp.

  Thông tư 18/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/3/2018.

   
  1691 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận