Người lao động ký hợp đồng thứ hai có bắt buộc phải cao hơn mức lương tối thiểu không?

Chủ đề   RSS   
 • #497467 21/07/2018

  Người lao động ký hợp đồng thứ hai có bắt buộc phải cao hơn mức lương tối thiểu không?

  Tình huống:

  Chị A ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Trường hợp người lao động trong công ty chị đã ý hợp đồng với một công ty khác. Vì nhu cầu công việc nên công ty chị quyết định ký hợp đồng với người này. Hỏi công ty của chị có phải ký mức lương trong hợp đồng cao hơn mức lương tối thiểu vùng?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 153/2016/NĐ-CP:

  "Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

  1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

  a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

  b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này."

  Như vậy, trường hợp người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

   

   
  783 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận