Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017

Chủ đề   RSS   
 • #438581 14/10/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017

  Chia sẻ với các bạn Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 về Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 vừa được công bố:

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ
  QUỐC HỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 266/2016/UBTVQH14

  Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

   

  NGHỊ QUYẾT

  Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

   

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
  Xét Tờ trình số 311/TTr-CP ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 102/BC-UBTCNS14 ngày 12  tháng 9 năm 2016 và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 131/BC -UBTCNS14 ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017,

   

  QUYẾT NGHỊ:

  Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị quyết này quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách tại Nghị quyết này.

  ....

  Mời các bạn tải Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 tại file đính kèm.

   
  2725 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận