Mức lương bác sĩ chính là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #473535 03/11/2017

  Mức lương bác sĩ chính là bao nhiêu?

  Thưa luật sư, lương bác sỹ hiện tại là 4,32 từ 1/1/2017, tháng 1 năm 2018 thi đỗ bác sỹ chính thì sếp lương là bao nhiêu.

  Bình thường nếu lương 3,66 thi đỗ bác sỹ chính lên bậc 1 là 4,4.

  Vaayn trong trường hợp trên thì xếp lương như thế nào.

  Kính nhờ Luật sư tư vấn.

  Xin cảm ơn

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  34075 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491597   12/05/2018

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 51 lần


  Cách xếp lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành như sau:

  1. Các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

  a) Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng Hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ Hệ số lương từ 6,20 đến Hệ số lương8,00;

  b) Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng Hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ Hệ số lương từ 4,40 đến Hệ số lương 6,78;

  c) Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng Hệ số lương viên chức loại A1, từ Hệ số lương 2,34 đến Hệ số lương 4,98;

  d) Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng Hệ số lương viên chức loại B, từ Hệ số lương 1,86 đến Hệ số lương 4,06.

  2. Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếp lương vào các ngạch bác sĩ, y sĩ theo quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các Ngạch công chức và ngạch viên chức và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện như sau:

  Viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

  Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A đã xếp ngạch bác sĩ (mã số 16.118), bậc 4, Hệ số lương 3,33 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Nay đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ y học dự phòng (hạng III) mã số V.08.02.06 thì xếp bậc 4, Hệ số lương 3,33 của chức danh bác sĩ y học dự phòng (hạng III) kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

  3. Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

  Đây là một trong những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với bác sĩ chính (hạng II) nêu tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

  Ngoài việc phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ (hạng III) tối thiểu 09 năm (trường hợp có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học) hoặc 06 năm nếu có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hay tiến sĩ y học hoặc tốt nghiệp bác sĩ nội trú (trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh bác sĩ hạng III tối thiểu là 02 năm); khi thăng hạng từ chức danh bác sĩ, bác sĩ chính còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ khác. Cụ thể như: Đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học trở lên (trừ chuyên ngành y học dự phòng); có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí có yêu cầu...

  Đối với bác sĩ cao cấp (hạng I), Thông tư quy định, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ cao cấp (hạng I); trường hợp thăng hạng từ chức danh bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp, phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ chính hoặc tương đương tối thiểu 06 năm, trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh bác sĩ chính tối thiểu 02 năm.

  Một nội dung đáng chú ý khác là quy định hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với bác sĩ, y sĩ. Theo đó, viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ cao cấp sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I); tương tự, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II); bác sĩ (hạng III) và y sĩ (hạng IV) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ chính; bác sĩ và y sĩ... Trong đó, chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00; bác sĩ chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương từ 4,40 đến 6,78; bác sĩ (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98...

  Như vậy, nếu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành bác sĩ chính thì theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV sẽ đuợc áp dụng mức lương từ Hệ số lương từ 4,40 đến Hệ số lương 6,78.
   

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |