Một số lưu ý mới cho công ty niêm yết chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #399176 10/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4202 lần


  Một số lưu ý mới cho công ty niêm yết chứng khoán

  Bộ Tài chính đang dự thảo lấy ý kiến Thông tư quy định quản trị đối với công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC.

  Dựa trên nền tảng quản trị công ty thuộc loại hình này theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, bổ sung thêm các quy định mới nhằm thắt chặt quản lý, tránh tình trạng đầu cơ, thao túng thị trường, không đảm bảo tính minh bạch trong tài chính…

  Cụ thể như sau:

  Giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm toán, Ban kiểm soát, Giám đốc…đều phải đảm bảo theo những nguyên tắc nhất định

  - Công ty niêm yết không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan đến cổ đông đó.

  - Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, công ty niêm yết không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đối tượng sau:

    + Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

    + Các cá nhân liên quan đến các đối tượng nêu trên.

    + Các tổ chức liên quan đến các đối tượng trên.

    - Giao dịch giữa công ty với một trong các đối tượng trên và đối tượng thuộc khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014 dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, giao dịch này phải được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

  - Công ty niêm yết phải công bố thong tin khi tiến hành giao dịch với các đối tượng liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc), cán bộ quản lý khác như sau:

    + Người có liên quan của các thành viên nêu trên là tổ chức tín dụng, các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.

    + Các giao dịch giữa công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trước.

    + Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành hoặc cổ đông lớn.

    + Các giao dịch có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với các thành viên nêu trên.

  Bổ sung quy định nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích

  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác không được chia nhỏ các giao dịch được cho phép theo quy định.

  Các  công ty niêm yết phải bố trí cán bộ chuyên trách công bố thông tin

  Cán bộ chuyên trách công bố thông tin phải là người:

  - Có kiến thức về kế toán tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học.

  - Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.

  - Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định.

  - Chịu trách nhiệm về công bố thông tin của công tu với công chúng đầu tư theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

  Cán bộ chuyên trách công bố thông tin có thể là 01 cán bộ hoặc kiêm nhiệm.

  Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư quy định quản trị công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán.

   
  10068 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận