Miễn thuế

Chủ đề   RSS   
 • #305593 08/01/2014

  nhungbk01

  Sơ sinh

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:06/01/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Miễn thuế

  Xin chào anh chị. mong anh chị luật sư tư vấn giúp tôi:

  Công ty tôi làm thành lập năm 2005 chuyên về xây dựng cơ bản, đến năm 2013 công ty có đầu tư thêm dự án sản xuất chế biến nông sản của bà con nông dân và đã có giấy nhận chứng ưu đãi đầu tư của tỉnh, đồng thời công ty tôi cũng đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Vậy công ty tôi có được ưu đãi về các loại thuế nào không?

  Xin trân trọng cảm ơn.
   
  2570 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #309306   13/02/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp ưu đãi thuế bạn có thể xem tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

  Điều 13. Ưu đãi v thuế sut

  1. Áp dng thuế sut 10% trong thi gian mười lăm năm đi vi:

  a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện d án đầu tư mới tại đa bàn có điu kin kinh tế -xã hi đbiệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

  b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: nghiên cu khoahc và phát triển công nghệ; ứng dụng công ngh cao thudanh mc ng ngh cao đượcưu tiên đu tư phát trin theo quy định ca Lut công ngh cao; ươm tạo công ngh cao, ươmtạo doanh nghip công ngh caođu tư mạo hiểm cho phát trin công ngh cao thuc danhmc công ngh cađược ưu tiên đầu tư phát triển theo quđnh ca Luật công ngh cao; đutư xây dựng - kinh doanh cơ s ươm tạo công ngh cao, ươm tạo doanh nghip cônnghệcao; đu tư phát trin  s h tng đặc biệt quan trọng ca Nhà nước thequđịncpháplutsản xusản phẩm phần mmsản xuất vliu composit, các loi vliu xây dng nhẹ, vậtliệu quý hiếm; sản xuất năng lưntái to, năng lưng sạch, năng lưng t việc tiêu hủy chấtthi; phát trin cônngh sinh hc; bo vệ môi trưng;

  c) Thu nhp ca doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghip nông nghing dụng công nghệ cao theo quy định cLuật công nghệ cao;

  d) Thu nhp ca doanh nghiệp t thc hiện d án đu tư mới trong lĩnvc sn xuất (trừ dựán sn xuất mặt hàng thuc din chu thuế tiêu th đặc bitd án khai thákhoáng sn) đápng mt trong hai tiêu chí sau:

  - D án  quy mô vốn đu tư ti thiu sáu ngn t đồng, thc hin gingân không quá banăm k t ngày được cấp Giấy chng nhn đu tư và  tổndoanh thu tối thiu đạt mườinghìn t đng/năm, chậm nhất sau ba năm k từ năm có doanh thu;

  - D án  quy mô vốn đu tư ti thiu sáu ngn t đồng, thc hin gingân khônquá banăm kể từ ngày đưc cấp Giấy chnnhđtư và sử dụng trên bnghìn lao đng.

  2. Áp dng thuế sut 10% đi vi:

  a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện hoạt đng xã hi hoá tronlĩnh vgiáo dc -đào to, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường;

  b) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư - kinh doanh nhà ở xã hi đ bán, chothuê, cho thuê mua đi vi các đi tưng quy định ti Điều 53 cLuật nhà ở;

  c) Thu nhp ca cơ quan báo chí từ hot đng báo in, kể cả qung cáo trêbáo in theo quy địnhca Lut báo chí; thu nhp ca  quan xuất bn t hođộng xut bn theo quy đnh cLutxut bản;

  dThnhp cdoannghittrng, chăm cbảo vệ rngnuôtrồng nông, lâm, thy sảnở đa bàn  điều kiện kinh tế - xã hi khó khăn; sản xut, nhân và lai to giống cây trng, vtnuôi; sản xut, khai thác và tinh chế muối, trừ sn xuất mui quy định tại khoản 1 Điu 4 caLuật này; đu tư bquản nông sn sau thu hoch, bo qun nông sn, thủy sản và thực phm;

  đ) Thu nhập ca hp tác xã hot động trong lĩnh vc ng nghip, lâm nghip, ngư nghip,diêm nghip không thuc địa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn hoặc địa bàn  điukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhp chợp tác xã quy đnh tại khon Điu 4cLut y.

  3. Áp dng thuế sut 20% trong thi gian mười năm đi với:

  a) Thu nhp ca doanh nghiệp t thc hiện d án đu tư mới tại địa bàn có điu kin kinh tế -xã hi khó khăn;

  b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: sản xut thép caocp; sn xut sn phm tiết kiệm năng lưng; sn xut mámóc, thiết b phc v cho sảnxut ng nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip; sản xuất thiết b tưi tiêu; sn xut,tinh chế thc ăn gia súc, gia cầmthu sản; phát triển ngành ngh truyền thống.

  T ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhp ca doanh nghip quy định tkhon này được ápdng thuế sut 17%.

  Điều 14. Ưu đãi v thời giamiễn thuế, giảm thuế

  1. Thu nhập ca doanh nghiệp t thc hin d án đầu tư mới quy định tkhon 1, điểm akhon 2 Điu 13 ca Lut này và doanh nghip công ngh caodoannghinônnghiệp ứngdng cônnghệ cađược miễn thuế tốđkng quá bn năm và giảm 50% s thuế phi nộpti đa không quá chín năm tiếp theo.

  2. Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi quy định tkhon 3 Điều 13 caLuật này và thu nhp ca doanh nghip t thc hin d áđu tư mới tại khu công nghip, trừkhu công nghip thuc địa bàn  điu kikinh tế xã hộthun lợi thequy địncphálutđưc mithuế tối đkhônquá hai năm và gim 50% s thuế phi nộp tối đa không quá bốn nămtiếp theo.

  3. Thi gian miễn thuế, giảm thuế đi vi thu nhập ca doanh nghiệp từ thc hin d án đutư mới quy định ti khoản 1 và khon 2 Điều này được nt năm đầu tiên có thu nhp chuthuế t d án đu tư, trưng hợp kng có thnhập chu thuế trong ba năm đu, k t nămđầu tiên có doanh thu t d án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính t năm th tư.Thời gian miễn thuế, giảm thuế đi vi doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghiệp nôngnghiệp ứndụng công nghệ cao quy đnh ti điểm khoản 1 Điều 13 cLuật này được tíntngày được cấp giy chứng nhận là doanh nghip công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghip ngdụng công nghệ cao.

  4. Doanh nghiệp có d án đầu tư phát triển d án đu tư đang hoạt độnthuc lĩnh vc, đabàn ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip theo quy đnh cLuật này m rộng quy mô sảnxut, nâng cao công sut, đi mi công ngh sxuất (đu tư m rộng) nếu đáp ứng mt trongba tiêu chí quy định tại khon này thì được la chn hưng ưu đãi thuế theo d án đang hotđng cho thi gian còlại (nếu cóhođược miễn thuế, gim thuế đốvphthnhtăngthêm do đu tư m rng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhp tănthêm do đutư m rng quy định ti khoản này bng vi thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đi vớid án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vc ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip.

  D án đầu  m rộng được hưng ưu đãi quy đnh ti khoản y phải đáp ng mt trong các tiêuchí sau:

  a) Nguyên giá tài sn c đnh tăng thêm khi d án đu tư hoàn thành đvào hoạt đng đạtti thiu t hai mươi t đồng đi với d án đầu tư m rộnthuc nh vc hưng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp theo quđịnh ca Lunày hoặc từ mười tỷ đồng đi vi các dự án đu m rộng thc hiện ti đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn hoc địa bàn  điều kinkinh tế - xã hộđặc bit khó khăn theo quđịnh cpháp lut;

  b) T trọng nguyên giá tài sản c định tăng thêm đạt ti thiu t 20% svi tng nguyên giá tàisn c đnh trước khi đu tư;

  c) Công sut thiết kế tăng thêm tối thiểu t 20% so vi công sut thiết kế trước khi đu .

  Trưng hp doanh nghip đang hoạt đng có đầu tư m rộng thuc lĩnvc, địa bàưđãithuế thequy địncLunày mà không đáp ứnmtrong ba tiêu chí quđịnh ti khoản nàythì áp dng ưu đãi thuế theo d án đanhoạt động cho thi gian còn lại (nếu có).

  Trưng hp doanh nghip đưc hưng ưu đãi thuế theo din đu tư mở rộng thì phn thunhp ng thêm do đầu tư mở rộng đưc hạch toán riêng; trưnhp không hạch toán riêngđưc thì thu nhp t hot đng đu tư m rộng xáđịnh theo t l gia nguyên giá tài sn cđịnh đu tư mi đưa vào s dng chsn xut, kinh doanh tn tng nguyên giá tài sn c đnhca doanh nghip.

  Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy đnh tại khon này được tính t năm d án đu  hoànthành đưvào sản xut, kinh doanh.

  Ưu đãi thuế quy định ti khon này không áp dụng đối vi c trưng hp đtư m rộng do sáp nhp,mua li doanh nghip hoc d án đu tư đang hot động. Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dnthi hành Điều này.

  Thủ tục được hưởng ưu đãi bạn có thể xem thêm trong các thông tư hướng dẫn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  nhungbk01 (15/02/2014)