Miễn giảm học phí con thương binh

Chủ đề   RSS   
 • #139909 14/10/2011

  vothilyna

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Miễn giảm học phí con thương binh

  Chào luật sư!
  Luật sư cho em hỏi,em gái em trước học Cao Đẳng kinh tế Vinh,học xong nó học liên thông lên Đại Học Công Nghiệp HCM hệ chính quy,Bố em là thương binh 35%,vậy theo quy định có được miễn giảm học phí không ạ? Mong trả lời của Luật sư.Xin cảm ơn!
   
  4365 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #144039   30/10/2011

  luanls89
  luanls89
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2011
  Tổng số bài viết (336)
  Số điểm: 2899
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 144 lần


  Tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
  Căn cứ  Điều 4, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ thì mô%3ḅt trong các đối tượng được miễn học phí

  Điều 4. Đối t­ượng được miễn học phí

  1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

  2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi n­ương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

  4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

  Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

  5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nư­ớc.

  6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

  7. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

  8. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

  9. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

  Và theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

  §iÒu 2

  §èi t­îng h­ëng chÕ ®é ­u ®·i quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh nµy bao gåm:

  1. Ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng:

  a) Ng­êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tr­íc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1945;

  b) Ng­êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1945 ®Õn tr­íc Tæng khëi nghÜa 19 th¸ng T¸m n¨m 1945;

  c) LiÖt sÜ;

  d) Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng;

  ®) Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n, Anh hïng Lao ®éng;

  e) Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh;

  g) BÖnh binh;

  h) Ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc;

  i) Ng­êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï, ®µy;

  k) Ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc, b¶o vÖ Tæ quèc vµ lµm nghÜa vô quèc tÕ;

  l) Ng­êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng;

  2. Th©n nh©n cña ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

  #4f4f4f; border-collapse: collapse; line-height: 19px;">#4f4f4f; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"> Văn bản này không quy định rõ về trường hợp học liên thông. Tuy nhiên, theo  tôi, dù học liên thông, bạn vẫn được gọi là sinh viên. Do đó, em gái bạn vẫn được miễn học phí. Chúc gia đình bạn gặp nhiều may mắn.

  Chuyên viên pháp lý: Nguyễn Thành Luân

  - Điện thoại: 0974.220.145

  - Gmail: thanhluanls89@gmail.com

  Sông có thể cạn, núi có thể mòn

  Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ ( Liên hệ 24/24)

   
  Báo quản trị |