Mẫu hợp đồng góp vốn của công ty Cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #49446 16/04/2010

  LETHIHAI1979

  Sơ sinh

  Lào Cai, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu hợp đồng góp vốn của công ty Cổ phần

  tôi muốn xin mẫu hợp đồng góp vốn của công ty cổ phần gồm có 3 thành viên, Khi thành lập thì các thành viên phải góp vốn khi góp vốn thì phải sử dụng mẫu hợp đồng nào?
   
  65257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #49447   16/04/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi bạn LETHIHAI1979!
  Trường hợp của bạn không phải sử dụng mẫu hợp đồng mà là mẫu quyết định góp vốn.

  CÔNG TY ............ 
   ----------------

  Số: ..............

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------------

  ..............., ngày .......tháng ....... năm 2009

   QUYẾT ĐỊNH
  (V/v: Góp vốn thành lập và bổ nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty   ......................)

   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
  CÔNG TY ......................... 

  Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . ................;
  Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông/HĐTV Công ty số ............ ngày.... .../......./........;
  Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; 

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty
  Tên công ty:  ............................................................................................................
  Địa chỉ trụ sở:  .........................................................................................................
  Số vốn góp:..............................................................................................................
  Hình thức góp vốn:...................................................................................................
  Điều 2: Bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp

  Ông/bà:         

  ................................

  Ngày Sinh:

  ................................

  Quốc tịch:

   ...........................

  Dân tộc:

   ................................

  Hộ khẩu thường trú:

   ............................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

   ............................................................................................

  CMTND/Hộ chiếu số:

   ...............do ...........................cấp ngày..............................

  Thay mặt Công ty .....................quản lý số vốn góp tại Công ty .............
  Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ông/bà...................... được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.
  Điều 4: Ông/bà...................... và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  - Như điều 4 

  -Lưu VP

   

   

  THAY MẶT ĐHĐCĐ/HĐTV
  CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV

   

   

   

   

                                                                         

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #182508   02/05/2012

  Cty của tôi đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khánh hàng vào năm 2002 nay cty lập phụ lục Hợp đồng đổi tên từ Hợp đồng chuyển nhượng  thành Hợp đồng góp vốn có được không ? Có đúng theo quy định không?
   
  Báo quản trị |  
 • #212259   07/09/2012

  minhkiet-ht
  minhkiet-ht

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cty minh la cty TNHH gồm ba thành viên. bây giờ chúng minh góp vốn cần mẫu hợp đồng góp  vốn xin các anh trong cộng đồng có mẫu nào phù hợp gửi minh với.

  email: hungthinht12@gmail.com, kietdl01@yahoo.com

  cảm ơn nhiều.

   
  Báo quản trị |  
 • #314164   16/03/2014

  jakensy
  jakensy

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mình muốn tải bản trên thì tải ntn. ai chỉ mình với hoặc gửi giúp mình qua mail. 

  Vipboy_th215@yahoo.com

  xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |