Mất hóa đơn gtgt - Bài tham gia cuộc thi DanLuat cùng vui của tranthibichvan_tax06

Chủ đề   RSS   
 • #78432 11/01/2011

  kute123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/01/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mất hóa đơn gtgt - Bài tham gia cuộc thi DanLuat cùng vui của tranthibichvan_tax06

  Em làm kế toán ở một công ty.
   
  Hôm bữa em có lên công ty xin quyển hóa đơn, rồi em có đem cuốn hóa đơn qua phòng tổ chức hành chính tại công ty đóng mọc treo. Khi đến chiều cùng ngày e có lên phòng tc_hc nhận lại cuốn hóa đơn nhưng không thấy. Rùi công ty có bảo em cùng chú đã  đóng mọc treo làm tờ trình.

  cho em hỏi về sự việc này em có lỗi nặng không? và em có bị phạt tài chính không? xin cảm ơn!
  Cập nhật bởi xmen-8711 ngày 13/01/2011 02:38:00 PM Di chuyển chủ đề, sửa tiêu đề Topic
   
  21675 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #78775   13/01/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2736 lần


  kute123 viết:
  em làm kế toán ở một công ty.hôm bữa em có lên công ty xin quyển hóa đơn, rồi em có đem cuốn hóa đơn qua phòng tổ chức hành chính tại công ty đóng mọc treo.khi đến chiều cùng ngày e có lên phòng tc_hc nhận lại cuốn hóa đơn nhưng không thấy.rùi công ty có bảo em cùng chú đã  đóng mọc treo làm tờ trình. cho em hỏi về sự việc này em có lỗi nặng không?và em có bị phạt tài chính không? xin cảm ơn!

  #ff0000;">Bài tham gia dự thi " Dân Luật Cùng Vui ".

  Chào kute123!

  Trước tiên, cty bạn phải làm công văn giải trình cho việc làm mất 01 cuốn hoá đơn GTGT(công văn này đơn giản thôi, nó giống như một bản tường trình, kể lại sự việc, cam kết là đúng sự thật... và không có mẫu biểu nào, bạn tự chế biến cho phù hợp với tình hình thôi, CV này phải là người đại diện PL ký nhé!)

  Ngoài ra, Cty bạn phải làm tờ thông báo mất hoá đơn GTGT để nộp cùng CV trên, cho cơ quan thuế chủ quản theo mẫu BC/21AC, quy định tại Điều 22 của
  TT153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP về in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn :

  Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư

        số 153/2010/TT-BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                             

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 395.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent;" valign="top">

                                  

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 ------------------------------

  #ece9d8; width: 137.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

      Mẫu số: BC21/AC

   (Ban hành kèm theo Thông tư

     số 153/2010/TT-BTC ngày

    28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                               

                                                    ........., ngày.........tháng.........năm 20......

                                                   

         BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

  Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:............................................

  Mã số thuế:...............................................................................................................

  Địa chỉ:......................................................................................................................

  Hồi       giờ........ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

  S

  STT

  #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Tên loại hóa đơn

  #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Mẫu số

  #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Ký hiệu hóa đơn

  #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Từ số

  #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  đến số

  #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Số lượng

  #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Liên

  hóa đơn

  #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Ghi chú

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  4

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  5

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  6

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  7

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  8

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  9

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  AA/11T

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;">

  Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;">

  Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

  …………………………………………………………………………………………...

  Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  #ece9d8;" valign="top">

                        Nơi nhận:

  - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

  - Lưu.

  #ece9d8;" valign="top">

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên


  Về vấn đề xử phạt VP hành chính về hoá đơn :

  NĐ 51/2010/NĐ-CP đuợc ban hành ngày 14/05/2010 quy định về in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011, thay thế
  NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính Phủ, thì không có khung phạt cho hành vi : đối với tổ chức, cá nhân làm mất hoá đơn khi ĐÃ KHAI BÁO với Cơ Quan Thuế Chủ Quản, cụ thể như sau :
  Tại điều 31 :
  1....
  2....

  3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi #ff0000;">không khai báo việc làm mất hoá đơn đã mua.
  Hoặc, tại điều 33 :

   

  6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi:

  a) Lập hoá đơn có sai lệch nội dung giữa các liên;

  b) #ff0000;">Không báo cáo việc mất hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hoặc hoá đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng.

             Như vậy, Đây là một kẽ hở của NĐ 51/2010/NĐ-CP.Theo tinh thần NĐ này, thì cơ quan thuế chưa có cơ sở để xử phạt DN khi DN đã khai báo việc làm mất hoá đơn với CQ thuế.
  Đó là sự vô lý, nhưng văn bản đã ban hành, giấy trắng mực đen, đã có hiệu lực thi hành, và thay thế NĐ89/2002/NĐ- CP.

  Nếu cũng hành vi này, áp theo văn bản cũ (tức NĐ89/2002/NĐ-CP ),thì có khung phạt khá rõ ràng :

         Điều 16. Đối với hành vi làm mất, cho, bán hoá đơn

  1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hoá đơn chưa sử dụng.

  2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng.

             Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành nên cơ quan thuế cũng không thể mang ra áp dụng xử phạt DN đối với hành vi làm mất hoá đơn trong trường hợp của bạn hỏi.

  Về vấn đề xử phạt lỗi này của cty dành cho bạn, đó là nội bộ của cty bạn rồi.

  Có vấn đề gì chưa rõ, mời bạn tiếp tục trao đổi tại đây !

  Thân mến!


  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  hungnv_nl (21/01/2011)
 • #79963   19/01/2011

  ManhQT
  ManhQT

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:18/01/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Bạn Trần Thị Bích Vân đã nói rất chính xác và cụ thể rồi đó. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn, rồi lên chi cục thuế nộp tờ trình và sẽ thông báo cụ thể mức phạt cho bạn. Mức phạt là do công ty chịu trách nhiệm nộp còn việc bạn làm mất thì công ty sẽ phạt bạn sau tùy vào công ty bạn. ( Nhưng mình nghĩ bạn nên tìm kĩ lại, vì không lý gì với tình huống như vậy mà mất được, hoặc có ai đó trong công ty bạn đã lấy để làm điều không tốt ). Chúc bạn bình yên sau vụ này.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ManhQT vì bài viết hữu ích
  hungnv_nl (21/01/2011)
 • #245085   22/02/2013

  ramxik
  ramxik

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có link mẫu của BC/21AC không ạ, cho em xin link với ạ, em đang cần

   
  Báo quản trị |