Mất hóa đơn chưa sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #77275 05/01/2011

  chaoja

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mất hóa đơn chưa sử dụng

  Xin cho tôi hỏi:

  Trong quá trình bảo quản hóa đơn tôi có làm mất 600 tờ hóa đơn chưa sử dụng, vậy tôi phải làm sao?

  Rất mong được trả lời sớm.

   
  10551 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #78365   11/01/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2741 lần


  Tại TT153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP về in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn, quy định như sau :

  Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.


  3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư

        số 153/2010/TT-BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                             

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 395.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent;" valign="top">

                                  

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 ------------------------------

  #ece9d8; width: 137.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;" valign="top">

      Mẫu số: BC21/AC

   (Ban hành kèm theo Thông tư

     số 153/2010/TT-BTC ngày

    28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                               

                                                    ........., ngày.........tháng.........năm 20......

                                                   

         BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

   

  Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:............................................

  Mã số thuế:...............................................................................................................

  Địa chỉ:......................................................................................................................

  Hồi       giờ........ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

   

  S

  STT

  #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Tên loại hóa đơn

  #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Mẫu số

  #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Ký hiệu hóa đơn

  #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Từ số

  #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  đến số

  #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Số lượng

  #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Liên

  hóa đơn

  #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 27.7pt; background-color: transparent;">

  Ghi chú

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  3

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  4

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  5

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  6

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  7

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  8

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 11.2pt; background-color: transparent;">

  9

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

  AA/11T

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;">

  Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.25pt; background-color: transparent;">

  Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1.5pt solid; width: 38.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 64.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 54.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 38.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 41.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 57.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 61.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 134.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1.5pt solid; height: 13.45pt; background-color: transparent;" valign="top">

   

  Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

  …………………………………………………………………………………………...

  Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  #ece9d8;" valign="top">

                        Nơi nhận:

  - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

  - Lưu.

  #ece9d8;" valign="top">

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên


  Ngoài mẫu trên, bạn làm một công văn gửi kèm.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |