DanLuat 2015

Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

365 Trang 12345>»
 • Xem thêm     

  18/07/2017, 09:50:03 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất ngoài việc tuân thủ các quy định về bán đấu giá như Nghị định 17/2010; Thông tư 23/2010/TT-BTP còn phải tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai. Luật sư  cung cấp quy trình khái quát để bạn tham khảo:

                    Người có tài sản bán đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, hình thức bán đấu giá quy định tại Nghị định 17/2010  để bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được xác định trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản hoặc trước khi chuyển giao tài sản để bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

                    Hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết giữa tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá hoặc người đại diện của người đó. Hợp đồng bán đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản và có các nội dung chính 

                    Tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản là bất động sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên. Đối với tài sản bán đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ ba mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì đồng thời với việc niêm yết, tổ chức bán đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần cách nhau ba ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản bán đấu giá về việc bán đấu giá tài sản.

                  Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước. Phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Khoản tiền đặt trước do tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho tổ chức bán đấu giá tài sản.

                  Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được tài sản, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

                  Cuộc bán đấu giá tài sản phải được tiến hành liên tục theo trình tự sau đây:

  Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

  Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho người người tham gia đấu giá tài sản.

  Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

  Trong trường hợp giá cả cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài sản coi như không thành.

  Trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu, nếu có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

  Diễn biến của cuộc bán đấu giá tài sản phải được ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản. Biên bản bán đấu giá tài sản phải có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản, người ghi biên bản, một người tham gia đấu giá và một người tham dự cuộc bán đấu giá (nếu có). Kết quả cuộc bán đấu giá tài sản được ghi vào Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản. Trong trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Tùy từng trường hợp bán đấu giá tài sản cụ thể hoặc theo yêu cầu của người có tài sản bán đấu giá thì tổ chức bán đấu giá tài sản mời tổ chức, cá nhân có liên quan đến tham dự cuộc bán đấu giá.

                  Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản bán đấu giá, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bán đấu giá.

                  Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý. Việc bán tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết, thông báo công khai, trưng bày tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến khi quyết định bán tài sản.

                  Người có tài sản bán đấu giá chỉ được mua lại tài sản đã bán đấu giá nếu người mua được tài sản bán đấu giá đồng ý. Việc mua lại tài sản đã bán đấu giá được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng mua bán tài sản.

               Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại tài sản đó. Căn cứ vào văn bản xác nhận kết quả bán đấu giá, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua được tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  18/07/2017, 09:41:11 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định tại Điểm 3.1 Khoản 3, Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT, thành phần hồ sơ cấp lại, đổi sổ BHXH do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh gồm: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS); sổ BHXH; Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, hồ sơ gốc (lý lịch, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh).

  Vì thế, bạn liên hệ cơ quan hiện đang tham gia BHXH để được hướng dẫn cấp lại sổ BHXH.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  07/07/2017, 09:13:39 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu bạn viết đơn xin nghỉ việc thì công ty sẽ cho bạn nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Nếu bạn không chịu viết đơn xin nghỉ việc mà công ty chấm dứt sai luật thì là đơn phương chấm dứt trái pháp luật. Nếu công ty vì lý do khó khăn phải cắt giảm thì phải trợ cấp mất việc cho bạn.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  07/07/2017, 09:20:47 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo mô tả của bạn thì căn nhà là tài sản chung của cha mẹ bạn mặc dù do cha bạn đứng tên. Vì thế, sau khi cha bạn qua đời không để lại di chúc thì 1/2 giá trị căn nhà là di sản của cha bạn sẽ chia đều cho các đồng thừa kế hàng thứ nhất của cha bạn bao gồm: Mẹ bạn và các người con của cha mẹ bạn mỗi người một phần bằng nhau.

  Nay các đồng thừa kế phải tiến hành khai nhận và phân chia di sản thừa kế tại tổ chức công chứng và sau đó tiến hành sang tên và các đồng thừa kế đồng ý để mẹ bạn đứng tên tài sản.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  18/07/2017, 09:18:55 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Ý kiến thắc mắc của bạn rất hay và sau đây là phần tư vấn của luật sư:

  1/ Theo quy định hiện nay thì sản phẩm của dự án bất động sản muốn mang ra giao địch ngoài thị trường cấn có những điều kiện như sau:

  - Hồ sơ pháp lý rõ ràng

  - Đã thi công xong phần mống

  - Có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng

  - Có văn bản đồng ý của Sở XD

  vẬY NÊN BẠN KIỂM TRA XEM DỰ ÁN NÀY CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH TRÊN CHƯA THÌ HÃY QUYẾT ĐỊNH XUỐNG CỌC NHÉ.

  2/ Hợp đồng mua bán căn hộ hay đặt cọc gì thì cũng phải do người đại diện theo pháp luật của công ty ký hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký (phải có văn bản ủy quyền).Trong hợp đồng cần xác định rõ gí trị mua bán, phương thức thanh toán, trách nhiệm của chủ đầu tư vần bàn giao căn hộ, thực hiện các thủ tục cấp chủ quyền căn hộ của bên mua... và chế tài áp dụng nếu vi phạm trách nhiệm,

  Thân mến 

 • Xem thêm     

  18/07/2017, 09:34:01 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Hiện nay Bộ luật dân sự chỉ cho phép thay đổi họ và tên chứ không quy định cho thay đổi tên lót (chữ lót) bạn nhé.

  Bạn có thể tham khảo quy định tại điều 27 và 28 của Bộ luật dân sự năm 2015.

  Thân mến

   

   

 • Xem thêm     

  27/06/2017, 10:19:44 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Rất tiếc là bạn đọc chưa kỹ.

  Tại điều 35 Luật hộ tịch năm 2014 có quy định rất rõ vấn đề bạn hỏi như sau:

  Điều 35. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

  Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

  1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

  a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

  b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

  2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

  a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;

  b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  04/07/2017, 10:29:23 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Sao em lại nói họ ngang tàn? Họ đang hành xử đúng luật ấy chứ vì họ biết công ty em thực hiện không đúng quy định của pháp luật! Vì sao lại thế nhỉ? Như thế này nhé:

  Bộ luật lao động có quy định như sau:

  Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

  4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

  Như vậy, nếu công ty không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng không tái ký theo đúng quy định nêu trên thì người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi hết thời hạn hợp đồng. Và như thế, trong vòng 30 ngày tiếp theo công ty phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động em nhé.

  Rút kinh nghiệm về chuyện này không để công ty rơi vào thế phải ký tiếp hợp đồng mà không muốn sử dụng người lao động nữa vì người lao động bây giờ cũng rất am hiểu pháp luật

  Thân mến 

 • Xem thêm     

  04/07/2017, 10:37:02 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Luật sư tư vấn như sau:

  Theo quy định tại khoản 4 điều 52 Luật kế toán thì trường hợp sau đây không được làm kế toán:

  Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

  Như vậy, trừ khi đơn vị bạn là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viện thì các loại hình doanh nghiệp còn lại nếu bạn là kế toán thì không được làm thủ quỹ và ngược lại.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  06/07/2017, 09:56:38 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Việc có chuyển đổi mục đích sử dụng đất được hay không còn phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương em nhé. Ví thế, để chắc ăn thì em phải liên hệ phòng tài nguyên và môi trường để tìm hiểu thông tin có chuyển mục đích được hay không rồi hãy quyết định mua nhé.

  Thân chào

   

 • Xem thêm     

  06/07/2017, 10:03:12 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Ý kiến của luật sư như sau:

  1/ Thông thường thì người ta kiện nhau vì tranh chấp, lấn chiếm quyền sử dụng đất chứ làm gì có ai kiện bạn vì gia đình bạn "bỏ" lại phần đất không chịu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ??? Người nào đi kiện vì lý do như vậy quả thật cũng "rảnh" lắm và thuộc dạng "quý hiếm" xưa nay!

  2/ Gia đình bạn nên kết hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích chứ không nên chỉ xin cấp một phần diện tích còn một phần thì để lại không biết khi nào vì như thế sẽ rất khó và chưa chắc phần còn lại sau này xin cấp giấy chứng nhận sẽ được giải quyết.

  Dẫn khó nhưng phải kiên quyết làm luôn để sau này đỡ vất vả.

  Thấn ái

 • Xem thêm     

  06/07/2017, 10:18:20 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Cán bộ trực tiếp thi công của nhà thầu có được ký biên bản nghiệm thu công việc hay không thì phải xem bạn có đủ tư cách ký hay không? Tư cách ở đây là bạn có thể thay mặt nhà thầu thi công hay không? bạn có được nàh thầu thi công ủy quyền hay không/ bạn có được nhà thầu thi công bạn thay mặt nhà thầu làm việc với chủ đầu tư hay các đơn vị có liên quan tại công trình hay không?

  Nếu bạn có tư cách thì bạn có quyền ký còn nếu bạn không có tư cách thì cho dù có đầy đủ chứng chỉ cũng không được ký vì không có quyền này.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  07/07/2017, 08:57:10 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn phải xem lại thời giờ làm việc của đơn vị bạn. Nếu bạn phải làm thêm, ngoài giờ làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần thì mới hưởng lương theo mức 150% lương ngày thường.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  07/07/2017, 08:59:44 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định hiện nay thì ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng không phải tham gia BHXH bắt buộc.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  24/06/2017, 10:49:05 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn có thể tham khảo trong Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Thân

 • Xem thêm     

  24/06/2017, 10:53:53 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Không cần phải ký lại hợp đồng lao động hay phụ lục gì cả vì trước đây chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc còn nay hai chức danh này là hai vị trí khác nhau thì những hợp đồng lao động đã ký đều có giá trị pháp lý vì nó được ký giữ người lao động và pháp nhân công ty chứ không phải ký với tư cách cá nhân của ông chủ tịch HĐQT hay ông giám đốc. 

  Nay vì hai chức danh đã tách ra thì công ty phải xác định ai là người có thẩm quyền ký hợp đồing lao động với ngườ lao động từ giai đoạn mới thì cũng phải rõ ràng.

  Thân

 • Xem thêm     

  27/06/2017, 09:24:15 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Vấn đề này luật sư đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH để biết thêm chi tiết nhé.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/06/2017, 09:35:47 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Trong trường hợp này bạn áp dụng nguyên tắc tương tự: Tức là nhà xung quanh hai bên đã được cấp giấy cứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất có diện tích và vị trí như của nhà bạn thì nhà bạn cũng sẽ được cấp. Do vậy, đề nghị bạn liên hệ các nhà đã làm và cứ tiến hành thủ tục tương tụ như họ thì sẽ được giải quyết.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/06/2017, 10:10:30 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Công ty  bạn có mặt bằng kinh doanh diện tích 600m2 được cộng nhận chủ quyền hợp pháp hay chưa? tức là đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất hay chưa? Nếu chưa được cấp thì phải làm thủ tục xin cấp rồi mới được chuyển nhượng cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Khi chuyển nhượng thì tiến hành hợp đồng công chứng, sau đó bên nhận chuyển nhượng tiến hành thủ tục sang tên trước bạ và hai bên phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  27/06/2017, 10:13:55 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (7911)
  Số điểm: 44246
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2170 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo ý kiến của luật sư thì "tịch thu" là từ ngữ bạn sử dụng khi bị CSGT thu giữ xe chứ thật ra là xe chỉ bị thu giữ tạm thời để tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính mà thôi. Sau khi tiến hành đóng p[hạt thì phương tiện sẽ được giao trả để sử dụng.

  Thân mến

365 Trang 12345>»