Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11582/LS Điện thoại: - Đi động: 0903110346 Email: thailetan6573@gmail.com Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/thai-le-tan-1071489

Lĩnh vực hoạt động:

Pháp chế xử lý và thu hồi nợ của Ngân hàng

Nơi công tác

văn phòng luật sư Phạm Hưng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp