Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6714/LS ngày 15/11/2011 Điện thoại: 0204- Đi động: 0912.094.937 Email: tienls666@gmail.com Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Đình Chính, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-van-tien-1591685

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN TIỀN CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp